2 CORINTIOS 11

1Walej kanman, uj chhikanta saqerinawaykichej loco jina parlajta. Arí, saqerillawaychej. 2Noqaqa qankunamanta celosakuni Diospa celosninwan, imaraykuchus ujllatawan parlacherqaykichej casarakunaykichejpaj, Cristoman qankunata pusanaypaj qharejpa mana chayasqan sipasta jina. 3Jinapis manchachikuni yuyayniykichejpi pantachisqa kanaykichejta Cristowan llimphu ch'uwa sonqo kasqaykichejmanta, imaynatachus Evatapis katari ch'awkiyarqa, ajinata. 4Chayta nini, imaraykuchus pipis jamuspa, noqayku willarqaykuña, chaymanta waj Jesusmanta willajtin, chay willasqanta jap'ikullankichej. Jinallataj Espíritu qankunaman qosqa karqa, chaymanta waj espirituta qankunaman qoyta munajtin, chaytapis jap'ikullankichej. Kikillantataj, creerqankichej, chay evangeliomanta waj evangeliota yachachejtin, chaytapis jap'ikullankichej. 5Noqarí yuyani mana aswan pisichu kasqayta chay, pikunachus yuyakunku may sumachaj apóstoles kasqankuta, chaykunamanta. 6Mana allin parlayniyoj kani chaypis, yachaypeqa allin yachayniyoj kani, chaytataj tukuy imapi sut'ita rikuchisqaykichej qankunawan kashaspa. 7Diospa evangelionta qankunaman qhasilla willarqaykichej, mana pagachikuspa. Noqaqa k'umuykorqani qankuna jatunchasqa kanaykichejpaj. Chayta ruwaspaqa, juchallikorqanichu? 8Waj iglesiasmanta qolqenkuta jap'ikorqani suwaymampis jina, qankunata sirviyta atinaypaj. 9Qankunawan kashajtiy ima pisiwajtimpis, mana imata mañakorqaykichejchu. Astawanqa Macedoniamanta hermanos chayamuspa, qowarqanku imachus pisiwasqanta. Mana qankunamanta imatapis mañakorqaykichejchu, nitaj qhepamampis imatapis mañakusqaykichejchu. 10Cristoj cheqa kaynin noqapi kasqanrayku, mana pipis kay kusikuyniyta qhechuwanqachu tukuy Acaya suyupi. 11Imaraykutaj ajinata parlashani? Manachu munakuykichej? Dios yachan qankunata mayta munakusqayta. 12Chaywampis, imatachus kunan ruwasqaytaqa ruwallasajpuni, manataj saqesajchu chay ujkuna jatunchakunankuta, noqayku jinapis trabajashankuman jina. 13Chaykunaqa llulla apóstoles kanku, pantachej trabajajkuna. Paykunaqa Cristoj apostolesninkupis kankuman jina purishanku. 14Chayqa mana t'ukunapajchu, imaraykuchus Satanaspis yachan k'anchaj angelman tukuriyta. 15Chayrayku, kamachisnimpis jinallatataj ruwanku; sumaj runasman rijch'asqas, imastapis cheqanta ruwajkunaman tukurinku. Paykunaj tukukuyninkurí ruwasqankuman jina kanqa. 16Watejmanta nini: Ama pipis yuyachunchu loco kasqayta. Loco kasqayta yuyaspapis, saqewaychej loco jina parlajta, ajinapeqa uj chhikanta jatuncharikunaypaj. 17Kaytaqa mana Señorpa munasqanman jinachu nishani, astawanqa loco jina parlashani, chaymanta astawan jatunchakunaypaj. 18Imaynatachus ashkhasña jatunchakunku kay pacha imasmanta, allin kanman noqapis ajinallatataj jatunchakunayqa. 19Qankunaqa yachayniyoj kashaspa, locostaqa uyarillankichej. 20Sichus pipis kamachimpi jap'isunkichej, chayrí sojsusunkichej, chayrí pichus jap'ikapun imaykichejtapis, chayrí k'umuykachachisunkichej, chayrí sajmasunkichej chayqa, qankunaqa ni imata ninkichejchu. 21P'enqaywan nini: Noqayku paykuna jina kanaykupajqa mana wapuschu karqayku. Sichus pipis payllamanta jatunchakun chayqa, noqapis jatunchakullasajtaj. Chayta nispaqa, ujtawan loco jina parlashani. 22Paykuna hebreoschu kanku? Noqapis hebreollataj kani. Israelitaschu kanku? Noqapis israelitallataj kani. Abrahampa mirayninmantachu kanku? Noqapis chayllamantataj kani. 23Locopis kayman jina parlashani. Cristoj kamachisninchu kanku? Noqa astawan Cristoj kamachin kani. Noqaqa aswan sinch'ita trabajarqani, aswan ashkha kutista carcelpi wisq'asqa, aswan ashkha kutista seq'osqa, aswan ashkha kutistataj wañuy patapi karqani. 24Phishqa kutista judiospis seq'owarqanku, sapa kutitaj kinsa chunka jisq'onniyojta. 25Kinsa kutita varawanñataj seq'owarqanku. Uj kutipeqa rumiswanñataj ch'anqaykuwarqanku. Barcospi risqasniypi kinsa kutista barco chinkaykorqa, uj kutitaj jatun qocha chawpipi karqani uj tutata, uj p'unchaytawan tuytuspa. 26Ñankunapi ashkha kutista rikhurerqani suwas wañuchinawankupaj jina; mayuswampis yakhalla aparachikorqani. Judío masisniypis wañuchiwayta munaspa wateqawarqanku, jinallataj mana judío kajkuna chawpipipis. Wañuy patapi jina karqani llajta ukhupi, ch'inkunapi, qocha chawpipi, hermano kani, nispa, llullakojkunaj chawpimpi ima. 27Sinch'ita trabajaspa, mayta sayk'orqani; mashkha kuti mana puñusqa karqani. Yarqhaywan, yaku ch'akiywantaj ch'ayñarqani. Pisi p'achayoj kaspa, chirichikorqani. 28Chay imasmantapis astawanraj, sapa p'unchay sonqoyqa mana samarinchu tukuy iglesiaspi yuyaspa llakikusqaywan. 29Sichus mayqen llawch'iyan chayqa, noqapis llawch'iyallanitaj. Sichus pitapis misk'achinku chayqa, noqaqa chay misk'achejpaj mayta phiñakuni. 30Chaywampis jatunchakuna kajtin, pisi kallpayoj kasqaymanta jatunchakusaj. 31Señorninchej Jesucristoj Dios Tatan yupaychasqa kachun wiñaypaj. Payqa yachan mana llullakusqayta. 32Damascopi kashajtiy, Aretas sutiyoj reyqa qhawajkunata llajta yaykuna punkuman churarqa, presota jap'inawankupaj. 33Chantá, llajta perqaj jawa ventananta canastapi warkhuspa kachaykuwarqanku. Ajinamanta llusp'erqani reypa makinmanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\