2 REYES 10

1Samariapi Ahabpa ayllunmanta kajkunaqa qanchis chunka qharikuna karqanku. Jehutaj, chay llajtapi kamachejkunaman, kurajkunaman, Ahabpa churinkunanta yachachejkunaman ima, cartata ruwaspa apacherqa, nispa: 2“Qankuna wiraqochiykichej Ahabpa churinkunanta uywashankichej, jinallataj caballonkunata, carretankunata jap'ishankichej. Jinallataj perqawan muyuykuchisqa llajtapis, armankunapis qankunawan kashan. Kay cartata jap'ispa ñawiriytawan, 3wiraqochiykichejpa churinkunamanta ajllaychej aswan sumaj kajta, kamachej kanampaj jina kajta, tatampa kamachina tiyananman tiyaykuchinaykichejpaj. Chantá wiraqochiykichejpa ayllunrayku maqanakuychej,” nispa. 4Chanta kurajkunarí maytapuni manchharispa, nerqanku: Paytaqa iskay kamachejkuna mana atipayta aterqankuchu. Imaraykutaj paywan noqanchej maqanakoj sayaykusunmanri? nispa. 5Jinapi Ahabpa wasinta qhawaj, llajtata kamachej, kurajkuna, wawakunata yachachejkunapiwan Jehuman kacharqanku, nichispa: Noqaykoqa qampa kamachiyki kayku. Imatachá kamachiwasqaykuta ruwasqayku, manataj wajta kamachejniykupaj churasqaykuchu. Imatachá munasqaykita ruwallay ari, nispa. 6Chantá Jehuqa ujtawan cartata apachillarqataj: “Sichus noqajta kankichej chayqa, wiraqochiykichejpa churinkunaj umankuta qholuraspa, q'aya kunanta jina Jezreelman apamuwaychej,” nispa. Chaypacha Achabpa ayllunmanta qanchis chunka qharikuna llajtamanta kurajkunawan kasharqanku; paykuna uywasharqanku. 7Paykunaj makinkuman chay carta chayajtinkama, Ahabpa ayllunmanta chay qanchis chunka qharikunata jap'ispa, wañucherqanku. Chanta umankuta qholuspa canastaman churaytawan, Jezreelman apacherqanku. 8Chantá uj kacha chayaspa Jehuman willarqa: –Jatun kamachej Ahabpa churinkunaj umankuta kayman chayachimunku, nispa. Paytaj nerqa: –Llajtaman yaykuna punkuman iskay qotuta churaychej, chaypitaj q'aya paqarinkama saqellaychej, nispa. 9Q'ayantin paqarin Jehu llojsiytawan, tukuynin runakunaman nerqa: –Qankunaqa mana juchayojchu kankichej; noqamá wiraqochiypa contrampi oqharikuspa, payta wañucherqani. Chantá kay tukuyta, ¿pitaj wañuchinri? 10Kayta yachaychej: Tata Dios Ahabpa ayllumpa contranta imatachus parlasqanmanta, mana imapis mana junt'akuspaqa kanqachu; kamachin Eliasnejta parlasqanta Tata Diosqa junt'ampuni. 11Jehutaj Jezreelpi Ahabpa ayllunmanta qhepakojkunata tukuyninkuta wañuchillarqataj, kurajninkunata, kawsaqenkunata, sacerdotenkunata ima, mana ujtapis kawsashajta saqerqachu. 12Chantá, Samariaman rerqa, ñampitaj Oveja Ruthuna nisqa wasiman chayarqa. 13Chaypitaj Juda suyuta kamachej Ocoziaspa wawqenkunanwan tinkorqa chanta taporqa: –Pikunataj qankuna kankichejri? nispa. Paykunataj kuticherqanku: –Noqaykoqa Ocoziaspa wawqenkunan kayku, jamorqaykutaj jatun kamachejpa ayllunta chanta warmin Jezabelpa wawankunantawan waturikoj, nispa. 14Chantá Jehuqa kamachinkunanta nerqa: Paykunata kawsashajta jap'iychej, nispa. Ajinata kawsashajta jap'ispa, Oveja Ruthuna wasi chaynejpi yaku pujyu qayllapi tawa chunka iskayniyoj qharikunaj umankuta qholurparerqanku, tukuyninkuta wañucherqanku. 15Chaymanta ripuspa, Recabpa churin Jonadabwan tinkukorqa. Jonadabqa Jehuta watukoj risqa. Chantá Jehu napaykuspa, nerqa: –Qanqa noqapaj allin sonqochu kashanki, imaynachus noqa qampaj allin sonqo kashani, ajinata? nispa. Jonadabtaj nerqa: –Arí, ajinapuni kashan, nispa. Jehutaj nerqa: –Ajina kajtenqa, q'apiriway, nispa. Jonadabtaj Jehuta q'apirerqa. Chantá Jehuqa Jonadabta carretampi pusarerqa. 16Nerqataj: –Jaku noqawan, rikunkitaj imaynachus Tata Diospaj sonqoy kasqanta, nispa. Jinaspataj, carretampi aparqa. 17Jehutaj Samariaman chayaytawan, Ahabpa ayllunmanta kawsashajraj puchojkunata tukuyninkutapuni wañucherqa, Tata Dios Elíasnejta sut'inchasqanman jina. 18Chantá Jehuqa tukuy llajtantinta tantaykuchispa, nerqa: –Ahabqa pisillata Baal sutiyoj diosta yupaycharqa. Noqarí astawan payta yupaychasaj. 19Chayrayku Baalpa tukuynin willajkunata, yupaychajkunata, tukuynin sacerdotekunata ima wajyaychej. Imaraykuchus, Baalpaj ashkha jaywanata wakichini. Ama ujpis mana jamuspa kachunchu. Pichus mana jamojqa wañuchisqa kanqa, nispa. Jehurí ajinata runakunata q'otiyaykunanta yuyaychakusqa, Baalta tukuynin yupaychajkunata wañuchinampaj. 20Chantá Jehu nillarqataj: “Baalpa sutimpi jatun raymita ruwanapaj, uj p'unchayta ajllaychej,” nispa. Paykunataj chay p'unchaypaj runakunata wajyacherqanku. 21Jehutaj tukuynin Israel suyuman wajyachimojta kacharqa. Baalta yupaychajkunataj tukuysitupuni tantakamorqanku. Chantá Baalta yupaychana wasiman junt'aykorqanku, mana uj chakillatapis churaykunapaj jina karqachu. 22Jinataj Jehuqa, pichus p'achata waqaychajta nerqa: “Tukuynin Baalta yupaychajkunapaj p'achakunata orqhomuy,” nispa. Paytaj kasuspa p'achakunata orqhomorqa. 23Chantá Jehuqa Recabpa churin Jonadabwan ima Baalta yupaychana wasiman yaykorqanku. Chantá Baalta yupaychajkunata nerqa: –Allinta qhawaychej, ama ujpis Tata Diosta yupaychajkunamanta kaypi kanankuta; Baalta yupaychajkunalla kananku tiyan, nispa. 24Jinapi paykuna Baalman uywata ñak'aspa ruphachiytawan jaywanankupaj yupaychana wasinman yaykorqanku. Chaykamataj Jehuqa jawaman pusaj chunka runakunata churaspa, paykunata kamacherqa: –Sichus pillapis kay runakunamanta ujllatapis llusp'ejta saqenqa chayqa, pay wañuchisqa kanqa, nispa. 25Chantá Jehú uywa ñak'asqata jaywayta tukuspa, qhawaj soldadokunata chanta kamachejkunata ima nerqa: –Yaykuspa, chaykunata wañuchiychej; ama ujpis ayqechunchu, nispa. Paykunataj yupaychajkunata espadawan wañuchispa, pampapi mast'allata ayakunata saqerqanku. Yaykuykullarqankutaj Baalta yupaychana wasimanta aswan ukhu kaj cheqakama. 26Chanta Baalta yupaychana wasimanta, yupaychana llajllasqa k'ullukunata orqhomorqanku, chanta ninawan ruphaykucherqanku. 27Chantá Baalpa rumimanta altarnintapis phirillarqankutaj, yupaychana wasintapis thuñirparerqanku. Chay cheqataj jisp'akoj rinallapajña churasqa karqa, kunankamataj jina kashan. 28Ajinata Jehuqa Israel suyumanta Baal sutiyoj diosta yupaychanata chinkacherqa. 29Chay tukuywampis, Jehuqa Nabatpa churin Jeroboam jina juchallispallapuni purerqa. Jehuqa israelitakunata juchallicherqa, imajtinchus Betelpi, Danpi ima qorimanta waka uña lantita yupaychallarqapuni. 30Chantá Tata Diosqa Jehuta nerqa: “Allinta ruwasqaykirayku, Ahabpa aylluntapis nisqayman jina chinkachisqaykirayku, wawaykikuna, allchhiykikuna, allchhiykikunaj wawanku ima, Israelta suyuta kamachispa kanqanku,” nispa. 31Chay tukuywampis Jehuqa Israel suyoj Diosnimpa kamachisqanta tukuy sonqo kasunamanta mana llakerqachu. Manachayqa Jeroboam imata ruwaspachus juchallerqa, jinataj imata ruwaspachus israelitakunata juchallicherqa, ajinallataj ruwaspa juchallerqa. 32Chaymantapacha Tata Diosqa Israel suyoj jap'iyninta pisimanta pisi qhechurachiyta qallarerqa. Jatun kamachej Hazael Israel suyuman tukuynejmanta yaykuykamorqa. 33Inti llojsimuynejman, Jordán mayumanta, tukuy Galaad jap'iyta, Gad, Ruben, Manases aylloj jap'iyninta ima maqanakupi atipaspa jap'erqa. Jinallataj Aroer cheqaman, Arnón wayq'omantapacha, Galaadkama chanta Basankama chayarqa. 34Jehú kamachishaspa, tukuy ruwasqan, chantá waj ruwasqan, chay jina wapu kasqan ima, Israel suyuta kamachejkunaj ruwasqankumanta willaj qhelqapi qhelqasqa kashan. 35Jehú wañupojtintaj, Samariapi p'ampaykorqanku. Paypa cuentanmantataj churin Joacaz kamacherqa. 36Jehuqa Samaria llajtamanpacha iskay chunka pusajniyoj watata Israel suyuta kamacherqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\