2 REYES 19

1Jatun kamachej Ezequiasqa chay tukuy imata uyarispa, p'achanta llik'irakorqa, qhashqa p'achata churaykukuspataj Tata Diospa Templonman rerqa. 2Jinallataj kamachejqa mayordomon Eliaquimta, qhelqerin Sebnata, sacerdotekunajpa kurajninkukunatawan, qhashqa p'achawan p'achallisqata Amospa churin Diosmanta willaj Isaiasman kacharqa. 3Chanta nerqanku: Jatun kamachej Ezequias kay jinata nin: Kunan p'unchay jatun llakiypi kashanchej, p'enqachisqa, k'umuykachisqataj, imaraykuchus wawakunaqa paqarinankupajña kashanku, pichus wawanta paqarichikojpatataj kallpan mana kanchu. 4Ichapis Tata Diosniykeqa soldadokunata kamachejpa parlasqanta uyarinña. Payta Asiria suyuta kamachej kachamorqa kawsaj Diosmanta sajrata parlanampaj. Tata Diosniyki imatachus nisqanta uyarispa, payta castigachun. Kunanqa kaypi qhepakojkunarayku Diosmanta mañay ari, nispa. 5Jatun kamachej Ezequiaspa kamachinkunan Isaiaspaman chayarqanku. 6Chantá Isaías nerqa: Kamachejniykichejman kay jinata ninkichej: “Tata Diosqa ajinata nisunki: "Asiria suyuta kamachejpa kamachinkunan, imatachus nisqanta uyarisqaykimanta ama manchachikuychu, paykuna Noqaj contrayta parlanku. 7Noqa mana allin willayta uyarinanta ruwasaj, chayta uyarispa payqa llajtanman kutiponqa, chaypitaj payta wañuchenqanku,” nispa. 8Jinapi soldadokunata kamachejqa, Asiria suyuta kamachejnin Laquismanta ripusqanta uyarispa, usqhayta kutiporqa, kamachejnintataj Libna llajtawan maqanakushajta tariparqa. 9Chantá Asiria suyuta kamachej Senaquerib, Etiopia suyuta jatun kamachej paywan maqanakoj llojsimusqanta uyarerqa. Chayrayku kamachinkunata Ezequiasman kay jinata ninankupaj kacharqa: 10Judá suyuta kamachej Ezequiasman ninkichej: “Jap'ikusqayki Diosniyki nishan, Siria suyuta kamachejqa, Jerusalenta mana jap'enqachu,” nispa. Ajinata nisqanwan ama q'otiyachikuychu. 11Qanqa yachankiña Asiria suyuta kamachejqa, tukuy jap'isqan suyukunata imaynatachus chinkachisqanta. ¿Chantá qampunichu ayqewaj? 12Ñawpa tataykuna Gozan suyuta, Haranta, Résefta chanta Bet-edén suyuta atipaspa chinkachishajtinku, ¿diosninku makiymanta kacharichiyta aterqankuchu? 13Hamatpata, Arfadpata, Sefarvaimpata, Hanajta, Ivajpata ima, ¿jatun kamachejninku, maypitaj kashankuri? nispa. 14Chantá Ezequias cartata jap'ispa ñawirerqa. Jinaspataj, Tata Diospa Templonman rerqa, chaypitaj Tata Diospa ñawpaqenman chay cartata kicharerqa. 15Tata Diosmanta mañakorqa: “Israel suyoj Tata Diosnin, janaj pachapi angelkunajpa chawpinkupi tiyakoj, Qanllamin kay pachapi tukuynin suyukunaj Diosnenqa kanki. Qanlla janaj pachata, kay pachatawan ruwarqanki. 16Tata Dios, uyaririway ari, ñawiykita kicharispa qhawarimuy, Senaqueribpa parlasqantapis uyariy. Payqa kawsaj Diospa contranta parlan. 17Tata Dios, cheqapuni Asiria suyuta kamachejkunaqa, kay pachapi suyukunata, jap'iyninkutawan ima chinkacherqanku. 18Diosninkukunatapis ninaman enqhaykorqanku, imaraykuchus chaykunaqa mana dioschu kanku. Chay dioskunaqa k'ullumanta, rumimantawan runaj ruwasqasllan kanku; chayrayku paykunaqa phiriykorqanku. 19Tata Diosniyku, mañarikuyku makinkumanta kacharichinawaykuta, tukuy suyukuna qanlla Dios kasqaykita yachanankupaj,” nispa. 20Chantá Amospa churin Isaiasqa, Ezequiasman runakunata kacharqa, ajinata ninankupaj: “Ajinata Israel suyoj Tata Diosnin nin: "Asiria suyuta kamachej Senaqueribmanta imatachus mañakusqaykita ñapis uyariykiña. 21Asiria suyuta kamachejmanta Tata Diosqa ajinata nin: Senaquerib, Sión llajtaqa, uj sipas jina, asikuspa qanta pisipaj qhawasunki. Jerusalentaj ripushajtiyki, qhepaykimanta umanta khiwirispa, alqorakusunki. 22¿Pitataj mana allinta parlaspa sonqonta nanacherqankiri? Pejpa contrampitaj qan chay jinata qhapariykachankiri? Pej contrampitaj pata patamanta qhawaspa, may kasqaykita yuyakunki? Chayqa Israel suyoj llimphu llimphu Kaj Diosnimpa contrampi karqa. 23Qanqa kachamusqaykikunanejta Diosmanta asikuspa, nerqanki: Mana yupay atina carretaykunawan orqo pataman wicharini, Libanomanta mana wichariy atina orqokunaman wicharini. Jatuchaj cedro sach'ankunanta k'uturqani, ajllasqa pino sach'antawan. Aswan jatun kaj orqo patakama chayani, sach'arara cheqamampis. 24Waj suyukunapi pujyuta allarqani, yakutataj ujyarqani. Chakiywan saruspataj, Egiptoj tukuynin mayunkunata ch'akicherqani, nispa. 25Manachu yacharqanki, Noqa Tata Diosmin chay tukuy imata wakichisqayta? Unaymantapacha imatachus ruwanayta nerqani, kunantaj junt'ashani. Chayrayku sumaj perqawan muyuykuchisqa llajtakunata thuñiykuspa, rumi loqhollamanña tukuchishanki. 26Chaypi tiyakojkunaqa mana imanayta atispa, mancharichisqa, p'enqachisqataj kanku. Pampa qhora jina kanku, q'omer ch'iki jinataj. Wasi patapi wiñakoj qhora jina, manaraj poqoshaspa ch'akirapunku. 27Noqaqa tukuy purisqaykita yachani, yaykusqaykita, llojsisqaykitapis, Noqapaj phiñakusqaykitawan. 28Noqaj contraypi phiñakusqaykirayku, chhikata jatunchakusqayki ninriniyman chayamusqanraykutaj, ganchota senqaykiman churasqayki, simiykimantaj frenota, Jinaqa may ñannejtachus jamusqallaykitataj kutirichisqayki, nispa. 29Chaymanta Isaiasqa Ezequiasman nillarqataj: “Imachus kananmanta kaymin señal kanqa. Qankunaqa kay wata, qhepan watatawan, sapanmanta poqojllata mikhunkichej. Kinsa kaj watapitajrí atinkichej tarpuyta, oqhariytapis; uva huertapis churayta, poqosqantapis mikhuyta. 30Juda suyumanta kawsashaj qhepakojkunaqa sach'a jina kanqanku: Ukhuman saphiykonqanku, poqonqankutaj. 31Jerusalenpi mana tukuychu wañonqanku. Sión Orqopipis kawsajkuna kanqankuraj. Ajinata Atiyniyoj Tata Dios ruwanqa, may jinata munakusqanrayku. 32Chayrayku Tata Diosqa Asiria suyuta kamachejmanta ajinata nin: Mana Jerusalén llajtaman yaykumonqachu, manataj uj flechallantapis kacharenqachu. Escudonwan mana maqanakoj jamonqachu, manataj perqa wasarina moqotapis ruwanqachu. 33May ñantachus jamorqa, chayllatataj kutiponqa, manataj kay llajtaman yaykumonqachu. Noqa Tata Diosmin chaytaqa niykichej: 34Noqaqa kay llajtata jark'akusaj, Noqarayku chantá kamachiy Davidta munakusqayrayku kay llajtata kacharichisaj. 35Chay ch'isipacha Tata Diospa angelnen rispa, asiriokunaj soldadonkunamanta pachaj pusaj chunka phishqayoj waranqata wañucherqa. Q'ayantin sut'iyanampajqa tukuy wañusqa rikhurerqanku. 36Chantá Asiria suyuta kamachej Senaqueribqa, Ninive llajtaman kutiporqa, chantá chaypi qhepakorqa. 37Chantá uj kuti payqa diosnin Nisrocpa yupaychana wasinman yaykuspa, diosninta yupaychashajtin, churinkunan Adramelec, Sarezer ima, payta wañucherqanku. Chantá Ararat cheqanejman ayqekorqanku. Paypa cuentanmantataj churin Esar-hadón jatun kamachej jina tiyaykorqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\