2 REYES 2

1Maypachachus Tata Diosqa Eliasta uj muyoj wayrapi janaj pachaman pusakapunan kashajtin, Eliasqa Eliseowan Guilgalmanta llojsimorqanku. 2Chanta Elias Eliseota nerqa: –Kaypi qhepakuy, imaraykuchus Tata Diosqa Betelman kachashawan, nispa. Eliseotajrí nerqa: –Tata Diospa sutinrayku chanta qampa sutiykirayku ima jurani, mana sapaykita rejta saqesqaykichu, nispa. Chanta iskayninku Betelman rerqanku. 3Betelpi tiyakoj Diosmanta willajkunaqa, Eliseota taripaj llojsimuspa, payta nerqanku: –¿Yachankichu yachachejniykita Tata Dios kunan p'unchay pusakapunanta? nispa. Paytaj nerqa: –Arí, yachaniña; ch'inlla kaychej, nispa. 4Chantá Elias ujtawan Eliseota nillarqataj: Eliseo, kaypi kunanqa qhepakuy, imaraykuchus Tata Diosqa Jericoman kachashawan, nispa. Paytajrí kuticherqa: Tata Diospa sutinrayku, qampa sutiykirayku ima jurani, mana sapaykita rejta saqesqaykichu, nispa. Chantá iskayninku Jericoman rerqanku. 5Jericopi tiyakoj Diosmanta willajkunapis Eliseoman chimpaspa, nillarqankutaj: –¿Yachankichu Tata Diosqa kunan p'unchay yachachejniykita qanmanta pusakapunanta? nispa. Paytaj kuticherqa: –Arí, noqa yachaniña; ch'inlla kaychej, nispa. 6Chanta Elias ujtawan Eliseota nillarqataj: –Kunanqa mañakuyki kaypi qhepakunaykita; imajtinchus Tata Diosqa Jordanmanñataj kachashawan, nispa. Eliseotajrí kuticherqa: –Tata Diospa sutinrayku, qampa sutiykirayku ima jurani, mana sapaykita rejta saqesqaykichu, nispa. Jinapi iskayninku rerqanku. 7Diosmanta willajkunamanta phishqa chunka qhepankuta jamusqanku, chanta paykunamanta karunejpi sayaykukorqanku. Eliaswan Eliseowantaj Jordán mayu qayllapi sayaykullarqankutaj. 8Chantá Eliasqa ponchonta jap'ispa suk'arqa, chaywantaj yakuta wajtarqa, chay mayupi yakutaj iskayman t'aqarparikorqa. Jinataj paykunaqa ch'aki pampata jina mayuta chimparqanku. 9Chanta mayuta chimpaytawan, Elias Eliseota nerqa: –Qampaj imatachus ruwapusunayta munasqaykita mañakuway, manaraj qayllaykimanta oqharisqa kashajtiy, nispa. Eliseotaj kuticherqa: –Noqa mañakuyki qampa kanaykipi Diosmanta willaj jina qhepakunayta, nispa. 10Chanta Elias nerqa: –Mana qoy atinata mañakunki. Chaywampis sichus qayllaykimanta oqharisqa kashajta rikuwanki chayqa, ajina kanqa, manachayrí mana, nispa. 11Paykuna ajinata parlaspa rishajtillanku, nina carreta, nina caballokunayoj ujllata rikhurimuspa, paykunata t'aqarparerqa. Chantá Eliasqa uj muyoj wayrapi janaj pachaman wichariporqa. 12Eliseotaj Eliasta ripojta rikuspa, qhaparerqa: “Tatáy, tatáy, qanqa Israelitakunapaj manchay atiyniyoj soldadokuna jina karqanki,” nispa. Eliseotaj manaña jayk'ajpis ujtawan Eliasta rikorqachu. Chantá Eliseoqa p'achanta jap'ispa iskayman llik'erqa, llakisqa kashasqanta yachayta qonampaj. 13Chaymantataj Eliseoqa Eliaspa ponchon urmaykamusqanta oqharerqa; kutispataj, Jordán mayu kantupi sayaykukorqa. 14Chanta Eliaspa ponchonwan, yakuta wajtarqa: “Maypitaj Eliaspa Tata Diosnin kashanri?” nispa. Wajtasqantawantaj, mayupi yakoqa iskayman t'aqarparikorqa. Jinataj Eliseoqa mayuta ch'aki pampata jina chimparqa. 15Chaypacha Jericomanta Diosmanta willajkuna, Jordán mayoj chimpampi kashajkuna ninakorqanku: Eliseo Eliaspa cuentampi qhepakun, nispa. Chantataj paykunaqa Eliseota taripaj rerqanku, chanta maypaj qhawasqankuta yachayta qospa pampakama k'umuykorqanku. 16Chantá nerqanku: –Noqayku kamachiykikunawan, phishqa chunka wapu qharikuna kashanku. Paykunaqa yachachejniykita mask'amuchunku; ichapis Tata Diospa Espiritun payta oqharispa, orqo patamanchus, chayrí pampamanchus wijch'uykun, nispa. Eliseotajrí nerqa: –Ama kachaychejchu, nispa. 17Anchatapuni nejtinkutaj, Eliseo kuticherqa: Kachaychejpis ari, nispa. Chantá paykunaqa phishqa chunka runakunata Eliasta mask'ajta kacharqanku. Kinsa p'unchayta mask'arqanku, chaywampis manapuni tarerqankuchu. 18Jericó llajtallapiraj Eliseo kashajtin, Eliasta mask'amojkuna kutimorqanku. Chanta Eliseo paykunata nerqa: –¿Manachu nerqaykichej: “Ama riychejchu?” nispa. 19Jericó llajtayojkuna Eliseota nerqanku: –Kay llajtaqa sumaj cheqapi ruwasqa kashan, imaynachus qan rikunki jina; chaywampis yakonqa mana walejchu ari, jallp'ampis t'ajra jallp'a, nispa. 20Chanta pay nerqa: –Uj mosoj yuruta apamuwaychej, chaymantaj kachita churaychej, nispa. Paykunataj mañakusqanta apamorqanku. 21Eliseotaj yaku juturiman rispa kachita jich'aykamorqa, nerqataj: –Tata Diosqa ajinata nin: “Kay yakutaqa Noqa misk'i yakuman tukuchini. Manaña jallp'ata t'ajrayachenqachu, nitaj runatapis onqochenqañachu,” nispa. 22Chaymantapacha Eliseoj nisqanman jina yakoqa kunankama sumaj yaku. 23Chaymanta llojsispa, Eliseoqa Betelman rerqa. Ñannejta rishajtintaj, llajtamanta ashkha waynakuna llojsimuspa, paymanta alqochakuspa nerqanku: “P'ajla llojsiy kaymanta, p'ajla llojsiy kaymanta,” nispa. 24Chanta Eliseoqa p'ajchikuspa, waynakunata qhawarqa, Tata Diospa sutimpitaj paykunata ñakarqa. Jinallaman iskay osokuna sach'a ukhumanta llojsimuspa, waynuchukunamanta tawa chunka iskayniyojta wañucherqanku. 25Chantá Eliseoqa Betelmanta Carmelo sutiyoj orqoman rerqa, chaymantataj Samariaman kutimorqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\