2 REYES 20

1Uj kuti Ezequiasqa sinch'itapuni onqoykusqanrayku wañuy patapi jina kasharqa. Chantá Amozpa churin Diosmanta willaj Isaías payta watukoj rispa, nerqa: Tata Diosqa ajinata nin: Aylluyki ukhupi imachus mana allinchu kajta allinchay, imaraykuchus wañupunki; mana qhaliyapunkichu, nispa. 2Chantá Ezequiasqa perqa k'uchunejman kutirikuspa, Tata Diosmanta mañakorqa: 3“Tata Dios, yuyarikuy noqamanta, imaynatachus cheqanta, allin sonqowantaj ñawpaqeykipi purisqaymanta, munayniykiman jina ruwaspa,” nispa. Jinataj Ezequiasqa manchay llakisqa waqarqa. 4Isaías manaraj khuskan patioman chayashajtin, Tata Diosqa ujtawan payman parlapayarqa: 5Kutispa, aylluypa kurajnin Ezequiasman nimuy: “Ñawpa tatayki Davidpa Tata Diosnin ajinata nin: Mañakusqaykita uyarini, imaynatachus waqasqaykitapis rikullanitaj. Onqoyniykimanta qhaliyachisqayki, kaymanta kinsa p'unchaymantaj Tata Diospa Templonman rinki. 6Chunka phishqayoj watatawan kawsachisqayki; Asiria suyuta kamachejpa makinmanta qanta, kay llajtatawan kacharichisqaykichej; kay llajtata Noqa kikiy waqaychasaj Noqarayku, kamachiy Davidta munakusqayraykutaj,” nispa. 7Chantá Isaias nerqa: “Higota q'aperqoychej,” nispa. Higota q'aperqospataj, chaywan Ezequiaspa ch'upunman churarqanku, chaywantaj qhaliyaporqa. 8Ezequiastaj Isaiasman nerqa: –Tata Dios qhaliyachinawanta, kinsa p'unchaymantaj Tata Diospa Templonman rinayta, imaynamantataj yachasajri? Ima señaltaj kanqari? nispa. 9Chantá Isaias kuticherqa: –Tata Dios nisqasunta junt'ananmanta, kay señalta qosonqa: ¿Munankichu inti wataj llanthun chunka patillata ñawpajman richinanta, chayrí chunka patillata llanthun qhepaman kutirinantachu? nispa. 10Ezequiastaj kuticherqa: –Llanthu chunka patillata ñawpajman rinanqa atikullan; chunka patillata qhepaman kutirichun mana atikoj jinallachu, nispa. 11Chantá Isaías Tata Diosmanta mañakorqa, Tata Diostaj Ahazpa inti watananmanta llanthuta chunka patillata qhepaman kutiricherqa. 12Chaypallataj Babilonia suyuta kamachej Baladanpa churin Merodac-baladán, Ezequías onqosqa kashasqanta uyarispa kamachinkunanta kachamorqa. Paykunawan waqeta chanta cartatawan apachimorqa. 13Ezequiastaj paykunata manchay kusisqa wasinman wajyarikorqa chanta wasimpi tukuy imachus kaj chhikata rikucherqa: Qorita, qolqeta, perfumeta, q'apaj aceiteta, armankunata jallch'ana wasita, chantá imakunachá wasimpi waqaychasqa karqa, chaykunatawan. Wasimpi, jinataj tukuy suyupi mana imapis karqachu Ezequiaspa mana rikuchisqanqa. 14Chantá Diospa willajnin Isaiasqa kamachej Ezequiasman jamuspa, taporqa: –Maymantataj chay runakuna kankuri? Ima nisunkutajri? nispa. Ezequiastaj kuticherqa: –Paykunaqa karumanta, Babiloniamantapacha jamunku, nispa. 15Isaiastaj watej tapullarqataj: –Imatataj wasiykipi rikorqankuri? nispa. Ezequiastaj kuticherqa: –Paykunaqa wasiypi tukuy kaj chhika rikorqanku; tukuy imachus tiyapuwasqanmanta mana imatapis pakarqanichu, tukuyninta rikucherqani, nispa. 16Chantá Isaias Ezequiasta nerqa: –Uyariy Tata Diospa nisqanta: 17Jamoj p'unchaykunaman, wasiykipi tukuy kaj chhikata, jinataj kunankama ñawpa tataykikuna mashkhatachus jallch'arqanku, chay tukuyninta Babiloniaman apakaponqanku. Mana ni qhepakonqachu. 18Qampa wawaykikunamanta wakinta jap'ispa Babiloniaman apanqanku, jaqaypitaj capanqanku jatun kamachejpa kamachin kanankupaj, nispa. 19Chantá Ezequias kuticherqa: –Tata Diospa nisqanta willawasqaykeqa allillan, nispa, imaraykuchus sonqompi yuyarqa: Kawsanaykamallapis allin kawsay kachun, nispa. 20Ezequías kamachishaspa tukuy ima ruwasqan, waj ruwasqampiwan, wapu kasqan, imaynatachus estanqueta ruwachisqan, larq'ata ruwachisqan, chayninta llajtaman yakuta apanampaj imaqa, Juda suyuta kamachejkunaj ruwasqankumanta willaj qhelqapi qhelqasqa kashan. 21Ezequías wañupojtintaj, paypa cuentanmanta churin Manasés kamacherqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\