2 REYES 21

1Manases kamachiyta qallarishaspa, chunka iskayniyoj watayoj karqa. Jerusalen llajtamantapacha phishqa chunka phishqayoj watata kamacherqa, mamantaj Hepsiba sutiyoj karqa. 2Payqa manapuni Diospa munasqanman jinachu ruwarqa, imajtinchus israelitakunaj ñawpaqenkumanta Dios wijch'orqa, chay runakunaj ruwasqankuta jinallataj millayta ruwarqa. 3Tatan Ezequías orqokuna patapi waj diosta yupaychana altarkunata thuñisqanta, watej ruwachillarqataj. Baal sutiyoj diospaj altarkunata ruwarqa, jinallataj jatun kamachej Ahas jina,Asera lantita ruwallarqataj. Jinataj janaj pachapi kaj chhika ch'askakunaman qonqorikuspa, yupaycharqa. 4Manasesqa Tata Diospa Templompipis altarkunata ruwachillarqataj. Chay templomanta Tata Dios nisqa: Noqaqa Jerusalenpi llajtapi yupaychasqa kasaj, nispa. 5Diospa Templompa iskaynin pationkunampipis janaj pachapi tukuy ch'askakunapaj altarkunata ruwacherqa. 6Churintapis ninapi ruphachispa dioskunanman jaywarqa. Sajra espiritukunata wajyanaman qokorqa, jinallataj suerteta qhawayman, aysiriman, layqerioman ima. Ajinata Tata Diospa rikunanta millaytapuni ruwasqanwan, Diosta sinch'ita phiñacherqa. 7Asera sutiyoj diospa lantinta ruwaspa, Tata Diospa Templompi sayaykucherqa. Chay wasimanta Tata Diosqa Davidman, chanta churin Salomonman nisqa: Kay Templopi sutiy wiñaypaj yupaychasqallapuni kanqa, imaraykuchus tukuynin Israel ayllumanta Jerusalenta ajllakuni. 8Ñawpa tatankuman qosqay jallp'amanta, Israel aylluyta manaña wijch'usajchu, sichus paykuna tukuy kamachisqayta, kamachiy Moisespa kamachisqantawan kasonqanku chayqa, nispa. 9Paykunarí mana uyarikorqankuchu. Manasesqa israelitakunata astawan millayta ruwaspa purinaman apaykorqa, Tata Diosqa israelitakunajpa ñawpaqenkumanta waj llajtayojkunata wijch'orqa, chaykunmantapis astawanraj. 10Chayrayku Tata Diosqa paymanta willajkunanejta israelitakunaman nerqa: 11Judamanta kamachej Manasesqa may jina millaytapuni ruwarqa. Paymanta ñawpajta amorreokuna karqanku, chaykunamantapis astawan millaytapuni ruwarqa. Judá suyumanta kajkunata lanti ruwasqanta yupaychachispa juchallicherqa. 12Chayrayku Noqa Israel suyoj Tata Diosnenqa nini: Kunanmin Jerusalenta chanta Judá suyutapis sinch'ita ñak'arinaman churasaj. Chayta pillapis uyarejtenqa, t'ukuspa titipacha kanqa. 13Jerusalenta Samariata jina, jinataj Ahaspa ayllunta jina ñak'arichisaj. Imaynatachus kharka chuwata khituraspa, mayllaspataj k'umpunchej, ajinata llimphuta ruwasaj. 14Aylluymanta kawsashaj qhepajkunata saqerparisaj; enemigonkojpa makinkumantaj jaywaykusaj, paykunata suwanankupaj, q'arallata mana imayoj sayachinankupaj. 15Chayta ruwasaj Noqaj ñawpaqeypi tukuy imaymana millayta ruwasqankuwan anchataña phiñachiwasqankurayku, ñawpa tatankukuna Egiptomanta llojsimusqankumantapacha kunankama, nispa. 16Chay jawa Manasesqa ashkha mana juchayojkunata wañuchicherqa, Jerusalenpi yawar mayu purinankama. Chayqa wajlla karqa Tata Diospa ñawpaqempi, Juda suyumanta kajkunata imata ruwaspachus juchallicherqa, chaymanta nisqaqa. 17Manasés kamachishaspa tukuy ima ruwasqan, waj imakunata ruwasqan, jinataj juchallisqan imaqa, Judá suyuta kamachejkunaj ruwasqankumanta willaj qhelqapi qhelqasqa kashan. 18Manasés wañupojtintaj, wasimpi huertan ukhupi p'amparqanku, Uza sutiyoj huertampi. Cuentanmantataj churin Amón kamacherqa. 19Amonqa kamachiyta qallarishaspa iskay chunka iskayniyoj watayoj karqa. Jerusalenpitaj iskay watata kamacherqa; mamanqa Jotbamanta Haruzpa ususin Mesulamet karqa. 20Imaynatachus tatan Manasés ruwarqa, ajinallatataj Amonpis mana Tata Diospa munasqanman jinachu ruwarqa. 21Tatampa ruwasqanta jina paypis ruwallarqataj; chayrayku tatampa yupaychasqan lankikunata paypis yupaychallarqataj, chaykunamantaj qonqorikorqa. 22Ñawpa tatankuknampa Tata Diosninkuta yupaychayta saqerparispa, mana Tata Diospa munasqanta ruwaspachu purerqa. 23Uj kuti yanapajkunallantaj paypa contrampi oqharikuspa, jatun kamachej Amonta kamachinan wasipi wañucherqanku. 24Chantá Judá suyumanta kajkunaqa jatun kamachej Amonta wañuchejkunata tukuyninkuta wañucherqanku, cuentanmantataj churin Josiasta jatun kamachejta jina tiyaykucherqanku. 25Amón kamachishaspa tukuy ima ruwasqan, jinataj waj imakunata ruwasqampiwan Judá suyuta kamachejkunaj ruwasqankumanta willaj qhelqapi qhelqasqa kashan. 26Chantá Amonpa ayanta Uza nisqa huertapi p'amparqanku, cuentanmantataj churin Josías kamacherqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\