2 REYES 22

1Josias kamachiyta qallarishaspa, pusaj watayojllaraj karqa, Jerusalenmantapachataj kinsa chunka ujniyoj watata kamacherqa. Mamanqa Boscat llajtamanta Adaíaj ususin Jedidá karqa. 2Josiasqa Tata Diospa munasqanman jina cheqanta ruwarqa, ñawpa tatan Davidpa ruwasqanta ruwaspa purerqa, mana lloq'eman, nitaj pañaman laduyaspa. 3Josías chunka pusajniyoj watataña kamachishaspa, Mesulampa allchhin Asaliajpa churin kamachejpa qhelqerin Safanta Tata Diospa Templonman kachaspa, nerqa: 4–Kuraj kaj sacerdote Hilciasman rerqoy, ninkitaj: Runakuna Tata Diospa Templonman qolqe apamusqankuta, punku qhawajkuna jap'isqanku chay qolqeta oqharimunanta. 5chantá Tata Diospa Templonta allinchachejkunaman qochun, paykuna Templota allinchaspa llank'ajkunaman paganankupaj. 6k'aspi llajllajkunaman, albañilkunaman, waj imakunata ruwajkunaman ima. Jinallataj Tata Diospa Templonta allinchanankupaj kurkuta, ch'eqosqa rumitawan chay qolqewan rantichunku. 7Chay qolqemanta amataj paykunamanta cuentata mañachunchu, imaraykuchus paykunaqa allin sonqoyoj runakuna kanku, nispa. 8Chantá kuraj kaj sacerdote Hilciasqa qhelqeri Safanman nerqa: Tata Diospa Templompi Diospa kamachiyninmanta qhelqata tarini, nispa. Hilciastaj Safanman jaywarqa, paytaj ñawirerqa. 9Qhelqeri Safantaj rispa, tukuy imata ruwasqanmanta jatun kamachejman willarqa: –Kamachiykikunaqa Tata Diospa Templompi tukuynin qolqe tantasqankuta, Templota allinchajkunaman jaywankuña, nispa. 10Chantá qhelqeri Safanqa kamachejman willallarqataj: Kuraj kaj sacerdote Hilcías kay qhelqata jaywawarqa, nispa. Chantá Safanqa jatun kamachejpa uyarinanta chay qhelqata ñawirerqa. 11Jinapi chay qhelqamanta ñawirisqanta uyarispa, jatun kamachejqa p'achanta llik'irakorqa. 12Chanta chaypachapachita jatun kamachejqa, sacerdote Hilciasman, Safanpa churin Ahicanman, Micaiaspa churin Acborman, qhelqeri Safanman, kamachin Asaiasmanwan kay jinata kamacherqa: 13–Rispa, Tata Diosta tapuriychej noqarayku, runakunarayku chanta tukuynin Judá suyurayku ima, kay tarisqa qhelqapi imatachus nisqanmanta. Imaraykuchus Tata Diosqa noqanchejpa contranchejpi sinch'i phiñasqa kashan. Ñawpa tatanchejkunaqa manamin kay qhelqapi imatachus nisqanta kasuta ruwarqankuchu, chayman jina ruwanankupaj, nispa. 14Chantá sacerdote Hilciasqa Ahicamwan, Acborwan, Safanwan, Asaiaswan ima, Diospa willajnin Hulda sutiyoj warmita watukoj rerqanku. Payqa Salumpa warmin karqa, Salumtaj Ticvaj churin karqa, Harhaspa allchhintaj. Harhasqa Diospa Templompi p'achakunata jallch'anampaj churasqa karqa. Huldaqa Jerusalenpi, mosoj wasikuna tiyan, chaynejpi tiyakorqa. Chantá paywan parlarqanku. 15Huldataj paykunaman nerqa: –Israelitakunajpa Tata Diosnin kay jinata nin: Rispa, kachamusoj runaman kay jinata willamuychej: 16Ajinata Tata Diosqa nin: Judá suyuta kamachej tukuy imatachus qhelqapi ñawirerqa, chay tukuynin llakiyta kay llajtaman, jinataj kaypi tiyakojkunaman apachimusaj. 17Paykunaqa Noqata qhesachawaspa, waj dioskunaman inciensota q'oshñichinku; tukuy imaymanata ruwaspataj Noqata phiñachiwanku. Phiñakuyneyqa kaypi tiyakojkunaj contrampi k'ajarenqa, manataj thasnusqachu kanqa. 18Judá suyuta kamachej, Diosta tapojta kachamusojman, kay jinata ninkichej: Israelitakunaj Tata Diosnin ajinata nin: Kay qhelqapi imatachus nisqayta uyarinaykipaj sonqota churasqaykirayku, 19sonqoykita wawayachispa ñawpaqeypi k'umuykusqaykirayku, chanta p'achaykita llik'irakuspa waqasqaykirayku, Noqapis uyariyki, nispa Tata Diosqa nisunki. 20Chayrayku kawsanaykikamaqa kay llajtata sinchi llakiywan ñak'arichisqayta mana rikunkichu, nispa. Paykunataj kutispa jatun kamachejman kikinta willamorqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\