2 REYES 25

1Sedequías jisq'on watataña kamachishajtin, chunka kaj p'unchaypi, chunka kaj killapi, Babilonia suyuta kamachejqa, tukuynin soldadonkunanwan jamuspa, Jerusalenta jap'inampaj muyuykorqa. Llajtaj muyuynimpitaj jatuchaj torrekunata ruwarqa. 2Ajinata Jerusalen llajtaqa Sedequiaspa chunka ujniyoj wata kamachiyninkama muyuykusqa karqa. 3Chay watapi, tawa kaj killapi, jisq'on kaj p'unchaynimpi llajtapi yarqhayqa may sinch'i karqa, manañataj imapis runa mikhunampaj karqachu. 4Chantá caldeamanta soldadokuna llajtaj muyuynimpi qhawaspa kashajtinkupis, llajtaj perqanta jusk'uspa, soldadokuna jatun kamachejwan khuska tutapacha ayqerqanku, iskaynin perqajpa chawpimpi punkunejta, kamachejpa huertan, chay ñannejta. Jatun kamachej Sedequiasqa Arabá ñanninta ayqerqa. 5Caldeamanta soldadokunatajrí payta qhatiykuspa, Jericó pampapi tariparqanku. Tukuynin soldadonkunataj payta saqerpayaytawan, tukuynejman ch'eqerarqanku. 6Chantá caldeamanta soldadokunaqa kamachej Sedequiasta jap'ispa, Babilonia suyuta kamachejman aparqanku. Payqa Hamat jap'iypi, Ribla llajtapi kasharqa. Chaypi Babilonia suyuta kamachejqa, Sedequías paypa contrampi oqharikusqanmanta juchacharqa. 7Chantá Sedequiaspa rikunanta wawankunampa umankuta qholurarqanku. Paytapis iskaynin ñawinkunanta sik'iraytawan, cadenawan watasqata Babiloniaman aparqanku. 8Babilonia suyta kamachej Nabucodonosor chunka iskayniyoj watataña kamachishajtin, phishqa kaj killapi, qanchis kaj p'unchaynimpi Babilonia suyuta kamachejta qhawaj soldadokunata kamachej Nabuzaradán Jerusalenman chayamorqa. 9Payqa Diospa Templonta, kamachejpa wasinta, Jerusalén llajtapi tukuynin wasikunata, chanta manchay uyarisqa runakunaj wasinkutawan ninawan ruphaykucherqa. 10Chantá Babilonia suyumanta soldadokunaqa Jerusalén llajtaj perqanta thuñiykorqanku. 11Chantá Jerusalen llajtapi qhepakojkunata, Babilonia suyumanta kamachejman k'askapojkunata chantá wakin runakunatawan, Nabuzaradanqa tukuyninkuta Babiloniaman presota aparqa. 12Wakin sinch'i wajcha kajkunallata saqerqa, jallp'ata llank'anankupaj chantá uva huertakunatawan qhawanankupaj. 13Babiloniamanta soldadokunaqa Tata Diospa Templompi broncemanta tukuy imata p'akirarqanku: Sayantakunata, chukukunata, jatun kaj yaku churanatawan. P'akisqa broncetataj Babiloniaman apakaporqanku. 14Chantá apallarqankutaj mankakunata, palakunata, pábilo k'utunata, jatuchaj wisllakunata, Diospa Templompi broncemanta imakunachus karqa, chaykunata. 15Jinallataj soldadokunata kamachej Nabuzaradanqa, incienso q'oshñichinakunata, yurukunata, qorimanta, qolqemanta tukuy kaj chhika imakunatawan aparqa. 16Jatun kamachej Salomón Diospa Templompaj ruwachisqan, iskaynin sayantakunamanta, jatun kaj yaku churanamanta, chukukunamantawan bronce manchay ashkhapuni kasqanrayku, mashkhachus kasqan mana yachakorqachu. 17Sapa uj sayantaqa pusaj metroyoj karqa, tukuynimpi broncemanta kirpanayoj karqa, chay kirpanataj phatunman iskay metroyoj karqa. Kirpana kajqa broncemanta granada warawayoj ch'ipawan muyuykusqa karqa. Chay ujnin sayantapis kikillantaj karqa. 18Nabucodonosorpa soldadonkunanta kamachejqa, kuraj kaj sacerdote Seraiasta, paypa qhepampi kaj sacerdote Sofoniasta, Diospa Templonta kinsa qhawajkunatawan presota jina apallarqataj. 19Jap'illarqataj soldadokunata kamachejkunamanta ujninta, jatun kamachejta yuyaychajkunamanta phishqata, soldadokunata tantaj kamachejta chanta sojta chunka respetowan qhawana runakunatawan. 20Chay tukuytataj Nabuzaradanqa, Ribla llajtaman, Babilonia suyuta kamachej Nabucodonosorman aparqa. 21Babilonia suysuta kamachejrí paykunata Hamat jap'iynejpi, Riblapi wañuchicherqa. Ajinata Judamanta runaqa llajtankumanta karuman preso jina apasqa karqanku. 22Babilonia suyuta kamachej Nabucodonosorqa Judapi qhepakojkunata kamachinampaj, Safanpa allchhin, Ahicampa churin Gedaliasta churarqa. 23Chantá Judamanta soldadokunata kamachejkuna, soldadokuna ima yachaspa, Mispá llajtapi Gedaliaswan parlaj rerqanku. Jamojkuna karqanku: Netaniaspa churin Ismael, Careajpa churin Johanán, nitofatita Tanhumetpa churin Seraías, uj maacateoj churin Jaazanías ima. Chaykuna soldadonkunankuwan jamorqanku. 24Chantá Gedalias paykunaman, runankumanwan ima juraspa, nerqa: Babilonia soldadokunata kamachejkuna ama manchachikuychejchu. Caldeokunata sirvispa llajtanchejpi tiyakuychej, allillantaj risonqachej, nispa. 25Juda suyuta kamachejpa ayllunmanta, Elisamaj allchhin Netaniaspa churin Ismael, qanchis kaj killapi, chunka runawan jamorqa. Chantá paykunaqa Gedaliasta, caldeokunata, Judamanta paywan khuska Mispapi kajkunatawan wañucherqanku. 26Chantá caldeokunata manchachikuspa tukuy runakuna, wawakuna, machu runakuna, soldadokunata kamachejkuna ima Egiptoman ayqekorqanku. 27Judá suyuta kamachej Joaquín kinsa chunka qanchisniyoj watataña preso kasqanmanta, chunka iskayniyoj kaj killapi, iskay chunka qanchisniyoj p'unchaypi, Evil-merodac Babilonia suyuta kamachej yaykorqa. Payqa Joaquimwan manchay k'acha kaspa carcelmanta orqhochimorqa. 28Paytaqa may k'achatapuni parlapayarqa, jinallataj Babiloniapi jatun kamachejkuna kasharqanku, chaykunamanta aswan allimpaj qhawarqa. 29Preso jina churakunan p'achanta paymanta orqhochispa, wajta qorqa, wañupunankamataj jatun kamachejwan khuska mikhorqa. 30Chay jawa Babilonia suyuta kamachejqa, Joaquim kawsanampaj qorqa. Wañupunankama qorqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\