2 REYES 4

1Diospa willajninkunamanta ujnimpa warmin waqaspa, Eliseoman willakorqa: –Kamachiyki qosayqa wañupun; yachanki jina payqa Tata Diosta manchachikoj karqa. Manuwarqayku, chay runataj iskaynin wawaykunata wata runampaj apakapuyta munan, nispa. 2Eliseotaj taporqa: –Imatataj munanki qampaj ruwapusunaytari? Imataj wasiykipi tiyapusunki? nispa. Warmisapataj kuticherqa: –Wasiypeqa mana imapis kanchu; uj yuritupi aceitellay tiyan, nispa. 3Chanta Eliseo nerqa: Riytawan, llajta masiykikunamanta ashkha ch'usaj yurukunata mañarikamuy. Atisqaykita tantanki. 4Chantá wawaykikunawan khuska wasiykiman yaykuspa, punkuta wisq'aykakamuy. Chanta chay yurukunaman aceiteta jich'ay, junt'arachiytawantaj wajnejman churanki, nispa. 5Warmisapaqa wawankunanwan wasinman ripuytawan, punkuta wisq'aykakamorqa. Wawankunataj yurukunata jaywarqanku, paytaj aceiteta jich'arqa. 6Tukuynin yurukunaman junt'arajtintaj, ujnin kaj wawanta nerqa: –Astawan apamuway, nispa. Wawantaj nerqa: –Manaña yurukuna kanchu, nispa. Chanta chaypachapacha aceite manaña jutumorqachu. 7Chantá Diospa willajninman rispa, chay tukuyta willarqa. Paytaj nerqa: –Rispa, chay aceiteta vendemuy, manuykimantaj pagampuy. Puchojwantaj qan, chanta wawaykikuna ima kawsaychej, nispa. 8Uj kuti Eliseoqa Sunem llajtanejta pasasharqa. Chaypitaj uj qhapaj warmi tiyakorqa, paytaj Eliseota wasimpi mikhunampaj sapa kuti pusaj. Eliseoqa sapa kuti Sunem llajtaman rispaqa, chay warmej wasinman mikhoj riyta yachaj. 9Chanta warmeqa qosanta nerqa: –Noqa yachani, sapa kuti wasinchejman mikhoj jamun, chay runaqa Diosmanta willaj kasqanta. 10Wasi patapi uj juch'uy wasita ruwachipusunman ari. Chaymantaj churapusunman uj puñunata, mesata, sillata, uj k'anchanatawan, mayk'ajpis noqanchejta watukoj jamuspa, chaypi puñukunampaj, nispa. 11Uj pacha Eliseoqa chaynejta jamuspa, wasisituta ruwachipusqankupi puñukorqa. 12Chantá kamachin Guehazita nerqa: Chay warmita wajyamuy, nispa. Wajyamojtintaj, payqa chaypachapacha Eliseoman jamorqa. 13Jinataj kamachin Guehazi nillarqataj: –Wasiyoj warmita kay jinata niy: Manchay k'achapuni noqaykupaj kanki, tukuy imata ruwapuwayku. ¿Kunan imatataj noqayku qampaj ruwayta atiykumanri? ¿Munawajchu qanrayku jatun kamachejta, chayrí soldadokunata kamachejta parlapayapusunaykuyta? nispa. Warmitaj kuticherqa: –Mana imapis pisiwanchu, llajtaypi allillan tiyakushani, nispa. 14Eliseotaj kamachinta nerqa: –Imatataj paypaj ruwapusunmanri? nispa. Guehazitaj kuticherqa: –Kay warmejtaqa mana wawan kanchu, qosampis machu runaña, nispa. 15Chanta Eliseo nerqa: –Payta wajyamuy, nispa. Pay wajyamojtintaj, warmeqa wasi punku chaynejllapi sayaykukorqa. 16Eliseotaj warmita nerqa: –Wata kunan jina, wawata marq'aykachashanki, nispa. Paytajrí kuticherqa: –Diospa willajnin, wiraqochíy, ama ajinata q'otiyawaychu a, nispa. 17Warmeqa onqoj rikhurerqa. Watampajtaj Eliseoj nisqanman jina, uj wawata paqarichikorqa. 18Chay wawataj wiñarqa. Uj kuti wawaqa, maypichus tatan chajrata ruthojkunawan kasharqa, chayman rerqa. 19Jinapi tatanta nerqa: Ay umallay, umitay nanawan, nispa. Tatantaj ujnin kamachinta nerqa: Mamanman kay wawata pusapuway, nispa. 20Kamacheqa wawata mamanman pusarqa, mamantaj arphin patapi chawpi p'unchaykama tiyacherqa, chanta wawa wañuporqa. 21Chantá warmeqa wawanta Diospa willajnin Eliseoj wasinman apaspa, puñunan pataman churaykorqa. Punkuta wisq'aykuytawantaj, llojsiporqa. 22Chantataj qosanta wajyaspa, nerqa: –Ujnin kamachiwan uj china burrota aysachimuway, Diospa willajninman usqhayta rerqonaypaj, chantá usqhayta kutimpunaypaj, nispa. 23Qosantaj nerqa: –Imapaj kunan riwajri? Mana killa rikhuriychu, nitaj samarikuna p'unchaychu, nispa. Paytajrí nerqa: –Ama imamantapis llakikushaychu, nispa. 24Burrota caronaykuchiytawan, kamachinta nerqa: Jaku, ñawpaqeyta riy; usqhayta pusaway ama sayarispa noqa nisunaykama, nispa. 25Chantá Diospa willajnin Carmelo Orqopi kasharqa, chayman rerqanku. Eliseotaj karumanta paykunata rikuspa, kamachin Guehazita nerqa: –Sunem llajtayoj warmi jamushan. 26Usqhayta rispa, tariparqamuy ari; chantá tapuriy: “Walejllachu kashanki? Qosaykiri allillanchu kashan, wawaykipis allillanchu?” nispa. Warmitaj kuticherqa: “Allillan kashanku,” nispa. 27Warmitaj maypichus Diospa willajnin kasharqa, chayman chayaytawan, paypa chakinmanta jap'iykukorqa. Guehazitaj kacharichiyta munaspa chimparqa, Eliseotaj nerqa: –Saqellay, imaraykuchus sonqon manchay phutisqa kashan, Tata Diostaj manaraj sut'inchawanchu imamantachus llakisqa kashasqanta, nispa. 28Chantá chay warmi nerqa: –Noqaqa qanmanta mana wawata mañakorqaykichu. ¿Manachu nerqayki ama q'otiyanawaykita? nispa. 29Chaymantá Eliseoqa kamachin Guehazita nerqa: –Oqharikuy, warayta apariykukuspataj riy. Piwampis ñampi tinkukuspaqa, ama napaykunkichu; pi napaykusojtinkupis ama uyarinkichu. Chayaspataj, kay warayta wawaj uyanman churaykunki, nispa. 30Chanta wawaj mamanrí Eliseota nerqa: Tata Diospa sutinrayku, sutiykiraykutaj jurani: Mana qanwanqa manapuni ripusajchu, nispa. Eliseotaj chay warmej qhepanta rerqa. 31Guehazitaj paykunamanta ñawpajtaña rispa, wawaj uyanman Eliseoj waranta churaykorqa, wawajtarí mana samaynillampis karqachu. Chayrayku saqerparispa, Eliseota taripaj kuterqa, chanta nerqa: Wawaqa mana kutirinchu, nispa. 32Wasiman Eliseo chayanampajqa, wawaqa paypa puñunan patapi wañusqa wijch'urayasharqa. 33Eliseotaj wasiman yaykuspa, punkuta wisq'aykakamuytawan, Tata Diosmanta mañakorqa. 34Chantá puñunaman wicharispa, wañusqa wawaj patanman winkuykorqa. Siminta wawaj siminman churarqa, ñawintapis ñawin pataman, makintapis wawaj makin pataman. Eliseoj ukhun wawaj ukhunman chayajtinkama, wawaj ukhun q'oñitatayta qallarerqa. 35Chantá jatarikuspa, wasi ukhupi kayman jaqayman puriykacharqa. Chanta ujtawan wawaj patanman winkuykullarqataj. Chaypachapacha wawaqa qanchis kutita achhiytawan, ñawinta kicharerqa. 36Chanta Eliseoqa Guehazita wajyaspa, nerqa: –Wasiyoj warmita wajyay, nispa. Paytaj wajyamorqa. Warmi yaykumojtintaj, Eliseo nerqa: –Kayqa wawayki, apakapuy, nispa. 37Warmitaj wasiman yaykuspa, Eliseoj chakinman wijch'uykukuspa, pampakama k'umuykorqa. Chantá wawanta marq'ariykukuspa, llojsiporqa. 38Chaymanta Eliseoqa Guilgalman kutimorqa. Chaypacha chay cheqanejpi manchay yarqhay kasharqa. Uj kuti Eliseo Diosmanta willajkunawan khuska tiyasharqa, chanta kamachinta nerqa: Chhaqay uj jatun mankata, Diosmanta willajkunapaj mikhunata wayk'uy, nispa. 39Diospa willajkunanmanta ujnin, jat'aqota pallakoj chajra llank'anaman rispa, k'ita lakayoteman rijch'akojta tarerqa. Chayta pallaspataj, ashkhata t'impimorqa. Chayamuspataj, q'alluspa mankaman churaykorqa, mana yachaspalla imachus kasqanta. 40Chantá runakuna mikhunankupaj qararqa; mikhuyta llamiriytawantaj, jatunmanta qhaparerqanku: –Diospa willajnin, kay mikhunaqa venenoyoj, nispa. Chantá mana mikhuyta aterqankuchu. 41Eliseotajrí nerqa: –Jak'uta apamuwaychej, nispa. Chay jak'uta mankaman t'akaykuspataj, nerqa: Kunanqa mikhunankupaj qoychej, nispa. Jinataj manaña ima venenopis chay mankapi karqachu. 42Chaypacha uj runa Baal-salisamanta jamuspa, Diospa willajnin Eliseopaj ñawpaj poqoj cebadamanta iskay chunka t'antata apamorqa, chaypachallaraj ruthusqa trigotapis espigantillanta apamullarqataj. Chanta Eliseo nerqa: –Kay runakunaman jaywaychej mikhunankupaj, nispa. 43Kamachintajrí kuticherqa: –Kay chhikitata imaynatataj pachaj runakunaman qosajri? nispa. Eliseotajrí nerqa: Runakunaman jaywaychej mikhunankupaj. Tata Diosqa nin: Mikhonqanku, puchonqataj, nispa. 44Chanta runakunaman jaywajtinku, mikhorqanku, chantá puchorqataj, Tata Diospa nisqanman jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\