2 REYES 5

1Naamanqa Siria suyuta kamachejpa soldadonkunanta kamachej karqa. Payqa jatun kamachejpaj manchay munasqa karqa, jinataj manchay respetowan qhawana, imaraykuchus paynejta Tata Diosqa Siria suyuta yanapasqa atipanankupaj. Chay runaqa may wapupuni karqa, chaywampis lepra nisqa onqoyniyoj karqa. 2Uj kuti Siriamanta soldadokuna Israel suyuman suwaraj yaykuspa, uj malta sipitasta jap'ispa apasqanku, chaytaj Naamanpa warmimpa kamachin karqa. 3Jinapi chay sipasqa patronanman nerqa: Sichus wiraqochiy Samariaman rispa, profetawan parlamunman chayqa, lepranmanta qhaliyapunman, nispa. 4Chantá Naamanqa jatun kamachejpaman rispa, sipas imatachus nisqanta willarqa. 5Siriamanta jatun kamachejta payman nerqa: Rillay, noqataj Israel suyoj jatun kamachejninman cartata qhelqaspa apachisqayki, nispa. Jinataj Naamanqa rerqa, kinsa chunka waranqa qolqeta apariykukuspa, sojta waranqa qori phisusta, chunka mosoj p'achatawan. 6Apallarqataj jatun kamachejnimpa qhelqasqan cartata Israel suyoj jatun kamachejninman. Cartapi ajinata nisqa: Maypachachus apachimususqay cartata jap'inki chayqa, chaypacha yachanki, Naamán kamachiyta noqa kachamususqayta, lepra onqoyninmanta qhaliyachipunawaykipaj, nispa. 7Chanta Israel suyuta kamachej cartata ñawiriytawankama, llakikuspa p'achanta llik'ikorqa: –¿Noqaqa Dioschu kasqani, imataj, runata wañuchinaypaj, kawsachinaypajpis, noqa kay runata qhaliyachinaypaj kachamunawampajrí? Qankuna allinta reparaychej, kay runaqa maqanakuta mask'ashan, nispa. 8Eliseorí, Israel suyuta kamachej p'achanta llik'irakusqanta uyarispa, willajta kacharqa: –Imaraykutaj qan p'achaykita llik'ikunkiri? Chay runata noqaman kachamuway; chantá Israelpi Diospa willajnin kasqanta yachanqa, nispa. 9Chanta Naamánqa caballonkunantin, carretanwan ima jamuspa, Eliseoj wasin punkupi sayarqa. 10Eliseotajrí uj willachejta kacharqa nichispa: “Jordán Mayuman rispa, qanchis kutita p'ultikamuy, jinataj ukhuyki qhaliyasqa rikhurenqa, llimphutaj kanki,” nispa. 11Chayta uyarispa, Naamanqa manchay phiñasqa riporqa: –Noqaqa yuyarqani pay kikin llojsimuspa, Tata Diosmanta mañakunanta, makintataj ukhuyman churaspa lepra onqoyniymanta qhaliyachinawanta. 12Damascopi Abanawan, Farfarwan mayuwan ima, Israel suyupi mayukunamanta nisqaqa, aswan sumaj kanku. Sichus chaykunapi mayllakuyman chayqa, ¿manachu qhaliyachisqa kayman? nispa. Chanta kutirispa manchay phiñasqapuni riporqa. 13Chanys kamachinkunsn payman chimpaspa, nerqanku: –Wiraqocháy, sichus Diospa willajnin ruway mana atinata nisunkiman karqa chayqa, ¿manachu ruwawaj? Imapunitaj kasqa: Mayllakamuy, llimphutaj kanki, nisusqanri? nispa. 14Chantá Naamanqa Jordán mayuman rispa, qanchis kutita p'ultiykakamorqa, Diospa willajnin nisqanman jina. Chaypacha ukhonqa wawaj ukhunman jina tukorqa, qhaliyachisqataj karqa. 15Chaypachapacha Naamanqa, tukuy paywan rejkuna ima, Eliseojpaman kutirerqanku. Chantá Eliseoj wasinman chayaspa, nerqa: –Kunan yachani, kay pachantimpi mana waj Diosqa kanchu, manachayqa Israel suyullapi. Kunantaj mañakuyki, kay kamachiykimanta uj t'inkata jap'ikunawaykita, nispa. 16Chanta Eliseo nerqa: –Tata Diospa sutinrayku jurani, pitachus sirvishani, chayrayku: "Mana jap'ikuykimanchu imatapis," nispa. Chaywampis Naamanqa munarqapuni imallatapis jap'ikunanta. Eliseorí manapuni jap'ikorqachu. 17Jinallataj Naaman nerqa: –Jina kajtenqa, kunan kayta mañakuyki: Iskay mula apanampaj jina kaymanta jallp'ata qoriway ari. Kunanmanta jaqaymanqa manaña waj dioskunaman uywa ñak'asqa ruphachinata, nitaj jaywanata jaywasajchu, manachayqa Tata Diosllamanña jaywasaj. 18Chaywampis maypachachus wiraqochi kamachejniy, diosnin Rimonpa yupaychana wasinman yupaychaj yaykuspa, pay makiypi atikonqa chaypachaqa, paywan khuska qonqorikusaj. Chay ruwasqayta Tata Diosqa pampachawachun ari, nispa. 19Chanta Eliseo nerqa: –Ni imamanta llakikuspa ripullay, nispa. Naamán manaraj karuta rishajtintajrí, 20Diospa willajnin Eliseoj kamachin Guehazí sonqompi nerqa: Wiraqocheyqa Naaman apamusqanmanta mana imatapis jap'ikuyta munaspa kachapullan. Tata Diospa sutinrayku jurani, usqhayta rispa taripamusaj; ichapis imallatapis qowanqa, nispa. 21Chantá Guehazeqa Naamanta taripaj kachaykukorqa. Naamantaj paypa qhepanta jamojta rikuspa, carretanmanta jurayk'uspa, payta taripaj rerqa. chanta taporqa: –Imataj tiyanri? nispa. 22Giezitaj kuticherqa: –Tukuy imapis allillan. Wiraqochiy kachamuwan qanta nisunaypaj: Efraín aylloj jap'iynimpi, orqorara cheqanejpi Diospa willajnin kashajkunamanta iskay waynakuna chayamunku. Ama jina kaspa kinsa waranqa qolqeta, iskay mosoj p'achatawan apachimuway ari, nispa. 23Chanta Naaman nerqa: –Pisi a, ama jina kaspa sojta waranqa qolqeta apay ari, nispa. Ajinata nispataj, Naamanqa iskay talegaman qolqeta wakiykucherqa, mosoj p'achatapis chayllamantaj churaykorqa. Chantá Guehazej ñawpaqenta iskay kamachinkunallanwantaj apacherqa. 24Loma pataman chayaytawantaj, kamachikunamanta jap'ispa, Guehazí wasiman waqaychaykorqa, jinaspataj kamachikunata kachaporqa. 25Chaymantataj wasiman yaykuspa, wiraqochinman chimparqa. Chantá Eliseo payta taporqa: –Guehazi, maymanta jamushankiri? nispa. Paytaj kuticherqa: –Noqa mana maytapis rerqanichu, nispa. 26Chantá Eliseo nerqa: –¿Uj runa carretanmanta urayk'amuspa qanman chimpamushasojtin, manachu sonqoypi yacharqani? ¿Kunanchu qolqe jap'ina tiempo kashan? ¿Kunanchu jap'ina kashan p'achatawan, huertastawan, olivo huertatawan, uvas huertatawan, ovejakunatawan, wakakunatawan, qhari kamachikuna, warmi kamachikunatawan? 27Chayrayku kunanqa Naamanpa lepra onqoynin wiñaypaj qanman, jinataj mirayniykimampis chimpaykusonqa, nispa. Jinamanta Guehazeqa Eliseoj ñawpaqenmanta lepra onqoyniyoj, rit'i jina yurajlla llojserqa


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\