2 REYES 6

1Uj kuti Diospa willajninkuna Eliseota nerqanku: –Maynejpichus qanwan tiyakushayku chaynejqa, ancha k'ullkuña. 2Chayrayku Jordán mayuman rinaykuta niy, sapa uj sach'ata k'utuspa kurkuta apamunaykupaj, wasita ruwaspa chaypi tiyakunanchejpaj, nispa. Eliseotaj nerqa: –Rillaychej, nispa. 3Chanta ujnin kajtaj payta nerqa: –Qampis noqaykuwan khuska riy ari, nispa. Paytaj kuticherqa: –Ya, risunchej ari, nispa. 4Jinaqa Eliseopis paykunawan rerqa. Chantá Jordanman rispa, sach'akunata k'utuyta qallarerqanku. 5Ujninrí sach'a urmachiyta qallarishajtin, hachan yakuman urmaykorqa. Paytaj qhaparerqa: –Wiraqochíy, chay hachaqa mañarisqalla karqa, nispa. 6Chanta Diosmanta willaj taporqa: –Maymantaj urmaykunri? nispa. Paytaj maymanchus urmaykusqanta rikucherqa. Chantá Eliseo uj k'aspita k'uturpariytawan, chaynejman choqaykorqa, hachataj yaku pataman tuytorqamorqa. 7Eliseotaj nerqa: Oqharikapuy, nispa, paytaj orqharikaporqa. 8Siriamanta jatun kamachejqa Israelitakunawan maqanakusharqa. Chanta soldadonkunata kamachejkunata tantaykuspa nerqa: Jaqaynejpi, kaynejpitaj soldadokunata churasunchej, nispa. 9Eliseotajrí Israel suyuta kamachejman willachimorqa: Ama chaynejta pasankichu, imaraykuchus siriokunaj soldadonkunan chaynejman rishanku, nispa. 10Chanta Israel suyuta kamachejqa, Diosmanta willaj ninqanman, soldadonkunata qhawanankupaj kacharqa. Ajinamanta ashkha kutita makinkumanta llusp'erqa. 11Chayrayku Siriamanta jatun kamachejqa manchayta phiñakorqa, soldadokunata kamachejkunata wajyaspataj, nerqa: Willawaychej: –Pitaj noqanchej ukhumanta Israelmanta kamachejman sayasqa kashan? nispa. 12Chantá ujnin kaj kamachej nerqa: Mana pipis wiraqochíy, Diosmanta willaj Eliseo Israel suyupi kashan, paymari Israel suyuta kamachejman, pakaypi imatachus parlasqaykita sut'inchashan, nispa. 13Chantá Siria suyuta jatun kamachej nerqa: Rispa, maypichus kashasqanta yachamuychej, soldadoykunawan jap'ichimunaypaj, nispa. Chanta nerqanku: Eliseoqa Dotan llajtapi kashan, nispa. 14Jinataj jatun kamachejqa chay llajtaman ashkha soldadokunata, carretakunantinta chanta caballokunantinta kacharqa. Paykunataj tutan jamuspa, Dotán llajtata muyuykorqanku. 15Jinapi Diospa willajnimpa kamachin tutamanta sayarispa, ashkha soldadokunata, caballokunantinta, carretakunantinta llajtaj muyuynimpi kashajta rikorqa. Chantá Eliseota nerqa: –Ay, wiraqochíy, kunan imanasuntajri? nispa. 16Eliseotajrí nerqa: –Ama mancharikuychu, imaraykuchus noqanchejwan kajkuna aswan ashkha kanku, paykunawan kajkunamanta nisqaqa, nispa. 17Chantá Eliseo Tata Diosmanta mañakorqa: “Tata Dios, mañakuyki kay kamachiypa ñawinta kicharinaykita,” nispa. Chantá Tata Diosqa kamachimpa ñawinta kicharerqa, paytaj qhawarispa, chay tukuynin orqokunanejpi may chhika soldadokunata caballonkunantinta chanta, nina carretankunantinta ima Eliseoj muyuynimpi rikorqa. 18Maypachachus Siria suyumanta soldadokuna Eliseota jap'inankupaj jamushajtinku, Eliseo Tata Diosmanta mañakorqa: “Tatáy, mañakuyki kay runakunaj ñawinkuta laqhayachinaykita,” nispa. Chanta chaypachapachataj Tata Diosqa paykunata ciegoyacherqa, Eliseoj mañakusqanman jina. 19Chanta Eliseo soldadokunata nerqa: –Mana kaychu chay ñanqa, nitaj kaychu chay llajtapis. Noqata qhatiwaychej; pitachus mask'ashankichej, chaykama pusasqaykichej, nispa. Chayta niytawan, chay soldadokunata Samaria llajtallaman pusaykorqa. 20Samaria llajtaman chayaspataj, Eliseo Diosmanta mañakullarqataj: “Tata Dios, kay runakunajpa ñawinkuta qhawarichiy,” nispa. Ñawinkuta Tata Dios kicharejtintaj, Samaria llajta ukhupi kasqankuta repararqanku. 21Chanta Israel suyuta kamachej Siriamanta soldadokunata rikuytawan, Eliseota taporqa: –Tatáy, kay runakunata wañuchisajchu? nispa. 22Eliseotajrí kuticherqa: Ama paykunata wañuchiychu. Maqanakupi preso jap'isqayki runakunata, wañuchiwajchu? Mikhunata, yakutawan qoy, chantataj jatun kamachejninkuman kachapuy, nispa. 23Chanta Israel suyuta kamachejqa uj jatun mikhuyta wayk'ucherqanku, mikhuykojtinku, ujyaykojtinkutaj, llajtankuman kachaporqanku, paykunataj wiraqochinku kamachejman kutiporqanku. Chaymantapacha Siriamanta soldadokunaqa manaña ujtawampis Israel suyoj contrampi jamorqankuchu . 24Chay qhepata Siria suyuta kamachej Ben-adadqa tukuynin soldadonkunata tantaykuspa, Samaria llajtata jap'inampaj muyuykorqa. 25Chay jinata muyuykojtinku, Samaria llajta ukhupi manchay yarqhay karqa. Uj burro umata pusaj chunka qolqewan rantej kanku, joq'ori akaman rijch'asqa chuwitapis, khuskan librata phishqa qolqewan rantej kanku. 26Uj kuti Israel suyuta kamachej perqa patanta pasarqoshajtin, uj warmi qhaparispa, nerqa: –Wiraqochi kamachejníy, yanapariway ari, nispa. 27Paytaj kuticherqa: –Sichus Tata Dios mana yanapasunki chayqa, imaynatataj noqa qanta yanapaykimanri? Mana trigo, nitaj vinopis qosunaypaj tiyapuwanchu, nispa. 28Chanta taporqa: –Imanantajri? nispa. Warmitaj kuticherqa: –Kay warmi niwarqa: Apamuy wawaykita payta mikhunanchejpaj, q'ayataj noqajtañataj mikhusunchej, nispa. 29Noqaj wawayta wayk'uspa, mikhorqayku. Q'ayantintaj nerqani: Wawaykita apamuy payta mikhunanchejpaj, nispa. Kunantajrí payqa wawanta pakaykamun, nispa. 30Chanta jatun kamachej chay warmej nisqanta uyariytawan, p'achanta llik'irakorqa. Perqa patanejta pasashajtintaj, runakuna rikorqanku kamachejqa ukhunman qhashqa p'acha churaykusqa kashasqanta. 31Chantá nerqa: Sichus kunanpacha Safatpa churin Eliseota mana umanta qholusaj chayqa, Tata Dios sinchita ñak'arichiwachun, nispa. 32Chaypacha Eliseoqa wasimpi kurajkunawan khuska tiyakusharqa, jatun kamchejtaj payman uj runata kachamorqa. Manaraj chay kacha chayamushajtintajrí, Eliseo kurajkunata nerqa: –Rikunkichejchu runa wañuchejpa churi umayta qholuchinawampaj kachamushawasqanta? Jinaqa chay kacha chayamojtinkama, punkuta sumajta wisq'aykunkichej, amataj yaykumojta saqenkichejchu. Imajtinchus paypa qhepanta kikin jatun kamachej jamushan, nispa. 33Ajinata paykunawan parlashajtillanraj, kachaqa chayamorqapacha. Chantá jatun kamachej nerqa: Cheqapuni kay tukuy llakeyqa Tata Diosmanta jamun. Imapajña astawan Tata Diospi suyakusajri? nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\