2 REYES 9

1Ujpacha Eliseo Diosmanta willaj kanapaj yachakojkunamanta ujninta wajyaspa, nerqa: p –Rinaykipaj oqharikuy; aceite yuru aparisqataj Ramot Galaadman riy. 2Jaqayman chayaspa, Nimsijpa allchhinta, Josafatpa churin Jehuta mask'anki. Payta kawsaqenkunajpa chawpinkumanta wajyarispa, waj wasiman pusaykunki. 3Chantá yurupi aceiteta paypa umanman jich'aykuspa, ninki: “Tata Diosqa ajinata nisunki: Israel suyuta kamachinaykipaj Noqa churayki,” nispa. Wasi punkuta kichariytawantaj mana sayarispa ayqemunki. 4Jinapi wayna Diosmanta willajqa Galaadpi Ramot llajtaman rerqa. 5Chayaspataj, soldadokunata kamachejkuna tantakuspa parlashajta tariparqa, chantá nerqa: –Wiraqochíy, ujta nisuyta munashani, nispa. Jehutaj taporqa: –Mayqenniykumantaj willayta munashankiri? nispa. Paytaj nerqa: –Qanman, wiraqochíy, nispa. 6Chantá Jehú sayarispa, wasiman yaykorqa. Diosmanta willajtaj Jehujpa umanta aceitewan jawiykuspa, nerqa: –Israel suyoj Tata Diosnin kay jinata nisunki: “Noqa Israel suyuta kamachinaykipaj ajllayki. 7Wiraqochiykej Ahabpa ayllunmanta kajkunata wañuchispa tukuchinki. Ajinata Jezabel kachasqay willajkunayniyta, jinataj waj kamachiykunayta wañuchisqanmanta pagachikusaj. 8Ahabpa ayllunmanta kajkunata, qharikunata, kamachita, mana kamachitawan, tukuyninkuta Israel suyumanta chinkachisaj. 9Imaynatachus Nabatpa churin Jeroboampa ayllunwan ruwarqani, jinataj Ahiaspa churin Baasaj ayllunwampis, ajinallatataj Ahabpa ayllunwan ruwasaj. 10Jezabelpa ayanta Jezreelpa chajrampi alqokuna mikhonqanku, manataj pipis paytaqa p'ampaj kanqachu,” nispa. Chayta niytawan, waynaqa wasi punkuta kicharispa, ayqerikamporqa. 11Chantá Jehu wiraqochimpa kamachejkunanman kutimojtin, paykuna taporqanku: –Imataj tiyanri? Imamantaj chay uman t'ojpisqa jamusqari? nispa. Paytaj nerqa: –Qankuna chay runata rejsinkichej, imatachus parlasqantapis yachallankichej, nispa. 12Paykunataj kuticherqanku: –Llullakushanki; cheqanta willawayku, nispa. Chanta Jehu nerqa: –Kay jinata niwan: “Tata Dios kay jinata nisunki: Israel suyuta kamachinaykipaj Noqa ajllayki,” nispa. 13Chantá paykunaqa usqhayllata ponchonkuta orqhokuspa, grada pataman mast'aykorqanku, chanta chay pataman Jehuta tiyaykucherqanku, putututa waqachispataj qhaparerqanku: “Jatun kamachejninchejqa Jehú,” nispa. 14Ajinata Nimsijpa allchhin Josafatpa churin Jehuqa, Jorampa contrampi oqharikorqa. Joramtaj tukuynin soldadokunawan Galaadpi Ramot llajtata jark'akushasqanku, Siriata kamachej Hazael contrankupi maqanakoj jamusqanrayku. 15Joramqa Jezreelman kutipusqa, Siriata kamachej Hazaelpa contrampi maqanakoj risqampi, wañuy patapi saqerparisqanku, chaymanta jampikunampaj. Jehutaj paykunata nerqa: Sichus qankuna jatun kamachej kanayta munankichej chayqa, sumajta qhawaychej kay llajtamanta ama pipis ayqespa Jezreelman willamunampaj, nispa. 16Chantá Jehuqa carretanman wichariytawan, Jezreelman kachaykukorqa, maypichus Joram onqosqa kasharqa, chayman. Juda suyuta kamachej Ocoziaspis Joramta watukoj rillasqataj. 17Chantá Jezreel llajtapi torre patamanta qhawaj soldadoqa Jehujpa soldadonkunata jamushajta rikuspa, qhaparerqa: –Ashkha soldadokuna jamushajta rikushani, nispa. Jatun kamachej Joramtaj kamacherqa: –Uj soldadota caballopi kachay, allin sonqowanchus, manachus jamushasqanta yachamunampaj, nispa. 18Chanta soldadoqa caballopi Jehuta taripamoj rispa, nerqa: –Jatun kamachej tapusojta kachamuwan, allin sonqochus manachus jamushasqaykita, nispa. Jehutaj nerqa: –Allimpis, imapis kachun, ¿qampata ima ruwanayki tiyan? Noqawan khuska kutiriy, nispa. Chantataj torre patamanta qhawaj soldado jatun kamachejman willarqa: –Kachasqanchejqa taripanankama chayan, manataj kutimunchu, nispa. 19Chanta jatun kamachejqa ujtañataj caballopi kacharqa, paytaj taripaytawan, taporqa: –Jatun kamachej yachayta munan, allin sonqochus jamushasqaykita, nispa. Jehutaj payman nerqa: –Allimpis, imapis kachun, qampata ima ruwanayki tiyan? Noqawan khuska kutiriy, nispa. 20Chantá torre patamanta qhawaj soldadoqa jatun kamachejman willallarqataj: –Paypis chayallantaj, manataj kutimunchu. Carretata purichejqa Nimsijpa allchhin Jehuman rijch'akun, imaraykuchus imata jina jamushan, nispa. 21Chantá Joram nerqa: Carretayta caballokunaman wataychej, nispa. Carretan ñapis wataykusqaña kajtin, Israel suyuta kamachej Joram, Juda suyuta jamachej Ocoziaswan sapa ujninku carretankupi Jehuta taripaj llojserqanku. Paytataj Jezreelmanta Nabotpa jallp'ampi tariparqanku. 22Joramtaj Jehuta taripaspa, nerqa: Allin sonqochu jamushanki? nispa. Paytaj kuticherqa: ¿Imaytá allin sonqo jamushayman, mamayki Jezabel lantikunata yupaychaspallapuni, layqerioman qokuspallapuni kashajtinri? nispa. 23Chantá Joramqa carretanta muyurichiytawan, ayqekorqa, Ocoziasman qhaparispataj nerqa: Kayqa wasanchashawanchej, Ocozías, nispa. 24Chantá Jehuqa flechanta orqhokuytawan, Joramman kachaykorqa, chaytaj Jorampa wasanman sat'ikuspa, sonqonnejta llojserqa, kikin carretampitaj wañusqa wijch'ukorqa. 25Jehutaj yanapajnin Bidcarta nerqa: Ayanta oqharispa, Jezreelpi Nabotpa jallp'anman wijch'umuy. Yuyariy, qanwan, noqawan carretakunapi tatan Ahabpa qhepanta rishajtinchej, Tata Dios kay jinata nisqanta: 26Qayna Nabotta wañuchisqaykita rikorqani, jinataj wawankunata wañuchisqaykitapis. “Noqa sut'ita niyki, kay kikin cheqallapitaj qanmanta vengakusaj, nispa. Chayrayku ayanta Nabotpa jallp'annejman wijch'uykuy. Ajinata Tata Diospa nisqan junt'akunampaj,” nispa. 27Juda suyuta kamachej Ocozías, imachus kasqanta rikuspa, Bet-hagán llajtaman rej ñannejta ayqekorqa. Jehutajrí payta qhatiykuspa, soldadonkunata nerqa: Paytapis wañuchiychej, nispa. Ocozías Ibleam llajta qayllapi Gur sutiyoj wichayta carretampi ayqeshajtin, flechawan jap'irpachispa, wañuy patapi saqerqanku. Ocoziastaj Meguido llajtaman ayqekuspa, chaypi wañorqa. 28Chanta kamachinkunan carretampi Jerusalenman ayanta apakaporqanku, jaqaypitaj ñawpa tatankunaj covachampi, Davidpa llajtampi p'amparqanku. 29Ahabpa churin Joram chunka ujniyoj watataña kamachishajtin, Ocoziasqa Juda suyuta kamachiyta qallarisqa. 30Chantá Jehuqa Jezreelman rerqa. Jezabeltaj chayta yachaytawan, ñawinta pintaykukorqa, chujchantapis sumajta simp'aykukorqa. Wasin wintanamantaj qhawaj chimpaykorqa. 31Jehú llajta punkunejtaña yaykumushajtin, Jezabel payta nerqa: Wiraqochinta wañuchej, Zimri, imaynataj kashanki? nispa. 32Jehutaj wintananejta qhawarispa, taporqa: –Pikunataj noqawan kashankichej? nispa. Chaypacha alto pata wintanamanta, kamachejkunamanta iskaychus, kinsachus payta qhawamorqanku. 33Jehutaj paykunata kamacherqa: Uraman chay warmita wijch'uykamuychej, nispa. Paykunataj Jezabelta uraman wijch'uykamorqanku. Jezabelta carreta chanta caballokuna sarurparejtin yawarnin perqaman, caballokunaj chakinkuman ima ch'allparqa. 34Chantá Jehuqa wasi ukhuman yaykorqa. Mikhuyta ujyayta tukuytawantaj, nerqa: –Chay mana allinta ruwaj warmita qhawamuychej; jatun kamachejpa ususin kasqanrayku p'ampamuychej, nispa. 35P'ampamoj rispatajrí, Jezabelpataqa uma t'ojlullanta, chakimpa, makimpa tullullantaña tarerqanku. 36Kutimuspataj, Jehuman willarqanku. Paytaj nerqa: –Kaywan Tata Diospa simi nisqan junt'akun, tisbé llajtayoj Eliaspa sut'inchasqanman jina. Payqa nerqa: Jezreelpa jallp'ampi Jezabelpa ayanta alqokuna mikhukaponqanku. 37Jezabelpa ayantaj Jezreelpa jallp'ampi wanu jina qhallikonqa, ama ni pipis niyta atinampaj: “Kayqa Jezabelpa tullun,” nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\