2 SAMUEL 12

1Tata Diosqa, sutínchajnin Natanta Davidman kacharqa. Wasinman yakuspataj Natánqa Davidman, nerqa: –“Uj llajtapi iskay runakuna tiyakusqanku. Ujnenqa qhapaj kasqa, ujnintaj wajcha. 2Chay qhapaj runajtaqa ovejankuna, wakankuna ima ashkha tiyapusqa, 3wajcha runajtarí rantikusqan uj k'ata ovejitallan kapusqa. May munasqata uywakusqa, ovejitataj paywan, wawankunawan khuska wiñasqa. Mikhunanmanta mikhuchisqa, ujyananmantataj ujyachisqa, ojllaynimpitaj puñuchisqa. Chay runaqa uj warmi wawanta jina ovejitanta munakusqa. 4Uj kuti uj ñan purej chay qhapaj runaj wasinman chayakusqa. Chay qhapaj runataj chayakoj runaman mikhuyta jaywarinampaj, mana munasqachu ni wakanmanta nitaj ovejanmantapis ñak'achiyta. Manachayqa chay wajcha runaj ovejitanta qhechuspa ñak'achisqa, wasinman chayakamoj runaman jaywarinampaj,” nispa. 5Chayta uyariytawankama, Davidqa qhapaj runapaj manchayta phiñakorqa. Natanmantaj nerqa: –Diospa sutinrayku jurani; chayta runaqa wañuchisqapuni kachun. 6Tawa ovejaj precionta kutichinan tiyan, mana uj chhikanta khuyakuspa ruwasqanrayku. 7Chanta Natanqa Davidta nerqa: –Qanmin chay runaqa kanki. Chayrayku Tata Diosqa nisunki: “ Israelpa jatun kamachej kanaykipaj Noqa ajllakorqayki, Saúlpa atiyninmantapis waqaycharqayki; 8Jatun kamachej wañoj Saulpa wasinta, warmikunantawan qorqayki, jinataj Israel suyupi Juda suyupi jatun kamachej kanaykipaj churallarqaykitaj. Chaychus pisi kanman karqa chayqa, astawanraj qoykiman karqa. 9¿Imajtintaj nisqayta pisipaj qhawarqanki, mana munasqayta ruwaspari? Qan wañucherqanki hitita Uriasta; amonitakunawan payta wañuchichispa, warminwan warmichakorqanki. 10Chayrayku noqata pisipaj qhawawaspa hitita Uriaspa warminta jap'ikapusqaykirayku, aylluyki ukupi wañuchinakoqa kallanqapuni. 11Noqa Tata Diosqa nini: Aylluyki ukhullamantataj mana allinta jatarichisaj. Aylluykimanta ujninman warmiykikunata jaywaykusaj, paytaj tukuy rikunanta p'unchaypi puñuykonqa. 12Noqatajri, pakaypi ruwasqaykitaqa, Israel runakunaj rikunanta, sut'i p'unchaypi rikuchisaj.” 13Chantá Davidqa Natanman kuticherqa: –Tata Diospa contrampi juchallikuni, nispa. Natantaj kuticherqa: –Tata Diosqa juchaykita pampachan; mana wañunkichu. 14Chaywampis Tata Diosta pisipaj qhawasqaykirayku,wawaykeqa wañunqapuni. 15Natán wasinman kutipojtinkama, Tata Diosqa, Uriaspa warmimpi Davidpata karqa, chay wawata sinch'ita onqocherqa. 16Chaypacha Davidqa wawanrayku Tata Diosmanta mañapuspa, ayunonarqa sapa ch'isitaj q'ara pampapi puñorqa. 17Kamachinan wasipi tiyakoj kurajkuna, rerqanku pampamanta sayarichiyta munaspa, paytajrí mana munarqachu sayarikuyta, nitaj paykunawan mikhorqachu. 18Qanchis p'unchayninman wawaqa wañuporqa, Davidpa kamachinkunantaj willamuyta manchachikorqanku, ninakorqankutaj: «Wawa kawsashajtillanraj parlasqanchejta mana uyariwarqanchejchu. Kunantaj wawan wañupojtinñaqa, ¿imaynatataj willasunmanri? Ichapis payqa imatapis ruwakunman,» nispa. 19Davidtajrí parlanakojta rikuspa, yacharqa wawan wañupusqantaña. Chayrayku paykunata taporqa: –¿Wawaqa wañupunchu? nispa. –Paykunataj kuticherqanku: –Arí wañupun, nispa. 20Chaypacha Davidqa pampamanta jatarikuspa, mayllakorqa, perfumewantaj jawikorqa; p'achantapis wajta churakuspa. Dioswan Tinkukuna Toldoman Tata Diosta yupaychaj yaykorqa. Chaymantataj wasinman kutipuspa, mikhunata mañakuspa mikhorqa. 21Jinapi kamachinkuna taporqanku: –¿Jatun kamachejniyku, imatataj ruwashankiri? Wawa kawsashajtillanrajqa mana mikhuyta munarqankichu, waqarqankitaj payrayku; kunantaj wawa wañupojtinñari, jatarikuspa mikhushanki, nispa. 22Davidtaj kuticherqa: –Wawa kawsashajtillanrajqa, ayunarqani, waqarqanipis, yuyaspa ichapis Tata Diosqa noqamanta khuyakuspa wawayta kutirichinanta. 23Kunantaj wañupojtinñarí, ¿imapajñataj ayunasajri? Ni chaywan ni imawan kawsarichimusajñachu. Mana payqa noqaman kutimonqañachu, aswampis noqa payman risaj, nispa. 24Chay qhepatataj Davidqa warmin Betsabeta sonqocharqa. Chantataj paywan puñuykorqa, Betsabetaj wijsallikorqa. Jinataj uj qhari wawata paqarichikorqa, paytataj Salomón sutiwan suticharqa. Tata Diosrí chay wawata mayta munakorqa . 25Chayrayku Tata Diosqa sut'inchaj Natannejta willacherqa chay wawata Jededías sutiwan sutichanankuta. 26Chaykama Joabqa amonitakunajpa llajtanku Rabaman maqanakoj kachaykukuspa, jatun kamachej tiyakunan llajtata jap'ikapushajtinña, 27Joabqa Davidman willacherqa: «Rabá llajtata muyuykuspa, yaku pujyuta jap'iniña. 28Chayrayku qan jatun kamachejniy, wakin soldadokunata tantaykuytawan, chay llajtata jap'iy, ama noqa jap'ijtiy sutiyta churanankupaj,» nispa. 29Chaypacha Davidqa tukuy soldadokunata tantaykuspa, rerqa Rabaj contrampi maqanakoj, yaykuykuspataj jap'erqa. 30Chantá chay llajtaj jatun kamachejpa umanmanta pilluta qhechuspa, Davidman churaykorqanku; chay pilloqa qorimanta karqa, k'acha rumikunawan k'achanchasqa, pesarqataj kinsa chunka kinsayoj kilo jina. Davidqa apakapullarqataj chay llajtamanta waj valorniyoj imakunatawan. 31Chay llajtamanta runakunatataj orqhomuspa, sinch'ita llank'acherqa sierrawan, chujchukawan, fierro hachawan ima; wakintataj ladrillota ruwachispa llank'achillarqa. Jinallatataj tukuy amonitakunawan ruwarqa. Chaymantataj Jerusalenman tukuy soldadokunanwan kutiporqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\