2 SAMUEL 13

1Davidpa churin Absalonpata ujnin panan karqa may k'achitapuni, Tamar sutiyoj. Davidpa ujnin churin Amnonri Tamarta sinch'itapuni munapayarqa. 2Panan Tamartajrí mana qharej chayasqan sipas karqakarqa; chayrayku Amnonpajqa paywan mana imatapis ruwayta atisqanta khawaspa, phutikuspa onqoykorqa. 3Amnonpatarí tiyarqa uj kawsaqen Jonadab sutiyoj; Davidpa wawqen Simeaj churin, payqa ch'awkiyanapaj wapu karqa, 4Chanta un kuti Jonadabqa taporqa: –Jatun kamachej churin, ¿imarakutaj jinamanta jina astawan tulluyashankiri? ¿Manachu willariwankiman? nispa. Amnontaj kuticherqa: –Mayta munakuni wawqey Absalonpa panan Tamarta, nispa. 5Chantá Jonadabqa payta umacharqa: –Puñunaykiman yaykuspa, onqosqaman tukuy. Tatayki watukusoj jamojtintaj, ninki, kacharimusunanta panayki Tamarta, wayk'upusunampaj. Rikushajtiyki wayk'upusuchun, mikhuchisuchuntaj, nispa. 6Jinapi Amnonqa puñunanman yaykupuspa, onqosqaman tukorqa. Jatun kamachej payta watukoj jamojtintaj, Amnonqa nerqa: –Ama jina kaychu: Panay Tamar kacharimuway, iskay t'antitata ruwarqospa, michuchinawampaj, nispa. 7Chanta Davidqa Tamarta, nerqa: –Turayki Amnonpa wasinman rispa, mikhuyta wayk'orqampuy, nispa. 8Jinataj Tamarqa Amnonpa wasinman rerqa, Amnontaj puñunampi kasharqa. Tamarqa jak'uta puñaytawan, turampa rikushajtin t'antasta ruwaspa, hornopi chayacherqa. 9Chaymantataj chayachisqan t'anata orqomuspa payman jaywarqa. Amnontajrí mikhuyta mana munarqachu, kamacherqataj chaypi tukuy kajkuna llojsinankuta. 10Tukuy llojsejtinkukamataj, Amnonqa Tamarta nerqa: –Apamuway chay mikhuyta kay puñunayman, makiykimanta mikhunaypaj, nispa. Tamartaj chay ruwasqan t'antata, turan Amnonpa puñunanman aparqa. 11Tamar mikhuchinampaj qayllaykojtintajrí, Amnonqa payta jap'iykuspa, nerqa: –Jamuy panáy, puñusunchej, nispa. 12Paytaj kuticherqa: –Ama turáy, ama honrayta t'akachiwaychu; chaytaqa Israel ayllu ukhupi mana ruwanachu. Ama chay jina millaytaqa noqawan ruwaychu. 13¿Chay p'enqayniywan maymantaj riymanri? Qanrí, Israel ayllu ukhupi khuchi runapaj qhawasqa kawaj. Ama jina kaspa jatun kamachejwan parlay; payqa casaranaychejta mana jark'akonqachu. 14Amnontajrí Tamarpa nisqanta mana uyarispa; kallpanman jap'ikuspa payta alqocharqa. 15Chaymantataj Amnonqa sinch'ita chejniyta qallarerqa, Tamartaqa munakusqanmanta astawanraj chejnikorqa. Chayrayku kamacherqa: –Kunanqa llojsiy kaymanta, nispa. 16Tamarqa kuticherqa: –Mana, turáy, ama jinataqa wijch'uwaychu. Sichus imatachus ruwawasqayki millay chayqa kaymanta wijch'uwasqaykeqa aswan millayraj kanman, nispa. Amnontajrí mana uyariyta munarqachu, 17kamachinta wajyaspataj, nerqa: –Jawaman kay warmita wijch'uspa, sumajta punkuta wisq'aykuy, nispa. 18Chantá chay kamacheqa Tamarta jawaman wijch'orqa, chaymantataj sumajta punkuta wisq'aykorqa. Tamarqa sumaj qoysu p'achawan p'achallisqa kasharqa, jatun kamachejpaj ususin qharej mana chayasqan imaynatachus p'achallikunku ajinata. 19Chaypacha Tamarqa umanman ushphata qhalliykukorqa, p'achantataj llik'irakorqa, makinta uman churaykukuspataj, sinch'ita qhaparispa wasinman kutiporqa. 20Chantá turan Absalonqa payta taporqa: –¿Turayki Amnonchu chayta ruwasorqa? Kunanqa ch'inlla kay panáy, payqa turayki kasqanrayku. Ama chaymantaqa chhikata llakikuychu, nispa. Tamartaj turan Absalonpapi may llakisqa qhepakorqa. 21Jatun kamachej Davidtaj chay tukuymanta yachaspa, mayta phiñakorqa; chaywampis mana Amnonta k'amerqachu kuraj kaj churin kasqanrayku, munakusqanraykutaj. 22Absalonpis manallataj imatapis Amnontaqa nerqachu; chaywampis payta sinch'ita chejnikorqa, panan Tamarpa honranta t'akasqanmanta. 23Iskay wata qhepaman Absalonqa Efraín llajta qayllapi, Baal-hazorpi orqopi, ovejankunata ruthuchisharqa; chaymantaj jatun kamachejpa tukuy churinkunata, mikhunankupaj wajyarerqa. 24Chay jawaqa jatun kamachejta watukoj rispa, nerqa: –Kunanqa ovejakunayta ruthushanku, munaymantaj qan, chantá yanapaj runakunayki ima, waturikunawaykichejta, nispa. 25Jatun kamachej Davidtaj kuticherqa: –Mana wawáy, mana tukuyniyku riyta atiykumanchu, ama chhika q'aru kanaykupaj, nispa. Chaywampis Absalonqa mañallarqapuni rinanta, jatun kamachejtaj mana riyta munarqachu; jinapis samincharqa. 26Chantá Absalonqa nerqa: –Mana riyta atejtiykeqa, wawqey Amnonllapis jamurinawanta niy ari, nispa. Jatun kamachejtaj nerqa: –¿Imaraykutaj Amnón rinanta munankiri? nispa. 27Absalón kutin kutinta nisqanrayku, jatun kamachejqa saqerqa Amnón, chay wakin churinkunawan rinankuta. Absalontaj sumaj mikhunata jatun kamachejpaj jina wayk'ucherqa. 28Absalonqa kamachinkunata nerqa: «Sumajtamin Amnonta qhawankichej; machaykojtinkama, noqa nisqaykichej wañuchinaykichejta, qankunataj payta wañuchinkichej. Ama manchachikuychejchu, nisqayman jina ruwaytaqa. Kallpachakuychej, wapuchakuychejtaj,» nispa. 29Chayrayku Absalonta kasuspa kamachinkunaqa Amnonta wañucherqanku. Chantá jatun kamachejpa tukuy churinkunaqa chayta rikuspa, mulankuman lloq'aykuytawan ayqerqanku. 30Chay ayqejkuna ñanllapiraj kashajtinku, Davidman willarqanku tukuynin churinkunata Absalón wañuchisqanta. 31Chaypacha jatun kamacheqa tiyananmanta sayarispa, p'achanta llik'irakuspa pampaman choqakorqa. Chanta payta yanapajkunapis p'achankuta llik'irakullarqankutaj. 32Chantá Davidpa wawqen Simaj churin Jonadabqa Davidta nerqa: –Jatun kamachejniy, ama yuyaychu tukuy churiykikunata wañuchisqankuta, manachayqa Amnonllata wañuchinku; ajinatapuni Absalonqa ruwananta umachakorqa, Amnonqa panan Tamarpa honranta t'akachisqanrayku. 33Chayrayku, jatun kamachejniy, mana tukuy churiykikunachu wañun. Amnónllata wañuchinku, nispa. 34Absalón ayqeshanankamataj, qhawaj soldadoqa Horonaim ñanninta rikorqa ashkha runa jamushasqankuta. Chantá qhawaj soldadoqa jatun kamachejman willamorqa Horonaim ñanninta, ashkha runa jamushasqanta rikusqanmanta. 35Jonadabtaj jatun kamachejta nerqa: –Jamushankuña churiykikuna jatun kamachejniy, noqa nisqayman jina, nispa. 36Chayta nejtinkama, jatun kamachej churinkuna chayamorqanku, sinch'ita qhaparispataj, waqarqanku. Ajinallatataj jatun kamachejpis, kamachinkuna ima may waqarqanku. 37Absalontajrí ayqespa, Gesurmanta jatun kamachej Amiudpa churin Talmaipaman riporqa, kinsa wata junt'atataj chaypi qhepakorqa. Davidtaj sapa p'unchay Amnónmanta waqarqa. 39Jinapis churin Amnón wañusqanmanta sonqon tiyaykurejtinña, Davidqa churin Absalónta maytapuni rikuyta munarqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\