2 SAMUEL 15

1Chaymanta mana unayninmanchu, Absalonqa carretata ruwachikorqa, caballokunata ima rantikorqa, ñawpaqenta purinankupajtaj phishqa chunka runatawan mink'akorqa. 2Tuta tutamanta jatarispa, ñan kantuman rej, llajta punkunejman jina. Jinataj pillapis jatun kamachejta mask'aj jamojtin, justiciata ruwananta munaspa. Absalonqa chay runata wajyaspa, maymantachus kasqanta tapoj. Sichus chay runa Israelpa ujnin kaj ayllumanta kasqanta nej chayqa, 3Absalonqa kay jinata nej: «Cheqamanta quejakusqaykeqa valejpuni, maychus kajtaj kashan; chaywampis mana pipis jatun kamachejpa churasqan, justiciata ruwaj kanchu,» nispa. 4Nillajtaj: «Imaynapichus noqata churawankuman kay suyupi kamachejnin kanaypaj. Chaypacha noqaman jamuwankuman tukuy quejasniyoj kajkuna, noqataj justiciata ruwayman,» nispa. 5Chay jawari, pillapis k'umuykuspa napaykojtenqa, k'apiris, ojllaykoj, much'aykojtaj. 6Chay jinata Absalonqa ruwaj llajtaman yaykoj tukuy israelitakunawan, justiciata mask'aspa jatun kamachejta watukoj rejkunawan. Ajinata ruwaspa tukuy israelitakunajpa sonqonkuta suwarqa. 7Tawa –Jatun kamachejniy, ama jina kaychu Hebrón llajtaman rejta saqerillaway, Tata Diosman imatachus qosaj nisqayta junt'amunaypaj. 8Noqa kamachiykeqa Siria suyupi Guesur llajtapiraj tiyakushaspa, Tata Diosman nerqani, sichus Pay Jerusalenman kutichimuwanman chayqa, noqa Payta yupaychanayta, nispa. 9–Jatun kamachejtaj kuticherqa: –Rillay, allillantaj risuchun, nispa. Chanta Absalonqa Hebrón llajtaman riporqa. 10Chaypachallataj tukuy Israel ayllukunaman kachasta kacharqa willanankupaj, putututa waqajta uyarejtinkukama, willananku karqa Hebrón llajtapi Absalón jatun kamachejpa kanampaj churasqa kasqanta. 11Chay jawari Jerusalenmanta iskay pachaj runakunata wajyakorqa. Paykunaqa mana imata yachaspa rerqanku. 12Ajinallataj Absalonqa Guiló llajtamanta wajyachimorqa Davidpa umachajnin Ahitofelta, Tata Diosman uywa ñak'asqa q'olachinata jaywashajtin, paywan khuska kanampaj. Jinamanta jatun kamachej contrampi kajkuna astawan kasharqanku; Absalonwan saqasqa kajkunaqa yapakushallarqankupuni. 13Uj runaqa Davidman willaj rerqa israelitakuna Absalonman k'askakapushasqankuta. 14Chaypacha Davidqa kamacherqa tukuy Jerusalenpi kaj kamachinkunata: –Kunampacha ayqenachej, manachayqa Absalonmanta ayqeyta mana atisunchu. Jakuchej usqhayta; pajtataj taripaspa sinch'i llakiyta ruwawasunman, lajtapi tiyakpjkunatataj wañurachinman, nispa. 15Paykunataj jatun kamachejman kuticherqanku: –Noqaykoqa wakisqas kashayku imatachus qampa kamachiqaykita ruwanaykupaj, nispa. 16Ajinata jatun kamachejqa kamachinan wasimanta tukuy ayllunwan khuska llojserqa ; wasita qhawanankupajtaj chunka tanta warmikunallanta saqerqa. 17Jatun kamachejwan runakunampiwan llojsishajpa llajta kantu wasipiraj samarikorqa. 18Jatun kamachejpa ladonman tukuy kamachinkuna sayarqanku. Chantá jatun kamachejta qhawaj soldadokuna quereteomanta, peleteomantapis paypa ñawpaqenta pasarqanku; jinallataj sojta pachaj geteo runakunapis pasallarqankutaj, pikunachus Gat llajtamantapacha jatun kamachejwan khuska jamusqanku, chaykuna. 19Jatun kamachejtaj Gat llajtamanta kaj Itaita nerqa: –¿Imaraykutaj qampis noqaykuwan jamunkiri? Kutipuy, chay mosoj jatun kamachejwan qhepakamuy, imaraykuchus qanqa mana kay llajtayojchu kanki, llajtaykimantapis wijch'umusqa kanki . 20Qaynallaraj chayamorqanki. ¿Imaynatataj nisqayki noqawan rinaykitari. Mana yachanichu maymanchus rinaytapis? Kutipullay, kay llajta masiykikunatawan pusakapuy. Tata Diosqa khuyakususpa waqaychasuchun, nispa. 21Itaitajrí kuticherqa: –Tata Diospa sutinrayku, qampa sutiykiraykutaj jurani: Mayllamampis rejtiykeqa noqaqa qanwampuni kasaj. 22Chantá David nerqa: –Jina kajtenqa, jamuy noqaykuwan, nispa. Ajinamanta Itaiqa Davidwan rerqa, tukuy runakunanwan, tukuy ayllukunankuwan khuska. 23Davidta runankunawan ripojta rikuspa, tukuyninku jik'un jik'unta waqarqanku. David Cedrón Wayq'ota chempajtin kama tukuy runakunataj rerqanku ch'inejman rej ñanninta. 24Sadocpis rillarqataj, Diospa arcanta apajkuna levitakunawan khuska, chanta Abiatarpa ladonman saqerqanku tukuy runakuna llajtamanta llojsinankukama. 25Chantá jatun kamachejqa Sadocta nerqa: – Diospa arcanta llajtaman kutichipullay . Sichus Tata Dios khuyawanqa chayqa, Pay munanqa kutimunayta arcanta rikunaypaj, jinallataj maypichus kashan, cheqatapis. 26Sichus niwanqa: Mana qanwanqa sonqo junt'asqachu kani, nispa chayqa. Noqawanqa imatachus munasqanta ruwachun, nispa. 27Jatun kamachejqa sacerdote Sadocta nillarqataj: –Qanwan, Abiatarwan, churiyki Ahimaaswan, Abiatarpa churin Jonatanwan ima llajtaman kutillaychej. 28Chaykama noqaqa kay ch'in pampanejpi qhepakusaj, imachus kasqanta willachimunawaykichejkama, nispa. 29Chanta Sadocwan Abiatarwanqa Diospa arcanta Jerusalenman kuticherqanku, chaypitaj qhepakorqanku. 30Davidrí Olivos orqo wichayta q'ara chakilla, waqaspa, umanta qhataykukuspa wicharerqa. Tukuy paywan kajkunapis umankuta qhataykukuspa waqaspallataj wicharerqanku. 31Maypachachus Davidman willarqanku Ahitofelpis Absalonman kutisqa kasqanta chaypacha, Davidqa Tata Diosmanta mañakorqa, Ahitofelpa umachasqanta pantachinampaj. 32Maypichus Diosta yupaychaj kanku, chay orqo puntaman David chayajtinñaqa, arquitakunajpa ayllunmanta Husaiqa chaypi paywan tinkumoj rerqa, p'achan llik'isqa, umantaj jallp'awan qhalliykusqa. 33Davidtaj nerqa: –Sichus qan noqawan jamuwaj chayqa, mana yanapawankimanchu. 34Sitajchus Jerusalenman kutispa, Absalonman kay jinata niwaj: “Jatun kamachejniy, kay kamachiykeqa qanta sirvisonqa, imaynatachus tataykej serviciompi karqani, ajinata,” nispa chayqa, yanapawankiman Ahitofelpa umachasqanta pantachispa. 35Chaypi qanwan kashanqanku sacerdote Sadoc, Abiatarwan ima. Chayrayku, paykunaman willarinki imatachus kamachina wasipi uyarisqaykita. 36Jinallataj Sadocpa churin Ahimaas, Abiatarpa churin Jonatanpis chayllapitaj kashanku. Ajinaqa tukuy uyarisqaykichejtaqa paykunanejta willachimuwankichej, nispa 37Ajinapeqa Davidpa kawsaqen Husaiqa Jerusalenman chayarqa, Absalón chay llajtaman yaykushajtin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\