2 SAMUEL 18

1Davidqa tukuy soldadonkunata tantakuspa, waranqa waranqamanta, jinataj pachaj pachajmanta t'aqararqa, sapa t'aqamantaj kamachejkunata churarqa. 2Tukuynin soldadokunata kinsaman t'aqarqa . Ujnin t'aqata Joab kamacherqa, ujnintataj Seruiaj churin Joabpa wawqen Abisai kamacherqa, chay ujnin t'aqatataj Gatmanta Itai kamacherqa. Tukuynin soldadonkunamantaj Davidqa nerqa: –Noqa qankunawan khuska maqanakoj risaj, nispa. 3Paykunatajrí kuticherqanku: –Ama qanqa riychu. Enemigomanqa ayqesqakuta chayri wañusqaykuta mana qhawanqachu. Qanqa noqaykumanta nisqaqa chunka waranqa soldadojuna jina valenki. Chayrayku walej kanman kay llajtapi qhepakunallayki, kaymantapacha yanapajkunata kachamunawaykupaj, nispa. 4–Jatun kamachejtaj paykunaman nerqa: –Ruwasaj, imachá aswan allin rijch'asunkichej, chayta, nispa. Chanta llajta yaykuna punkumanta uj ladoman sayarqa, soldadokunaqa waranqq qaranqamanta jinataj pachaj pachajmanta llojsejta rikorqa. 5Chay jawaqa jatun kamacheqa Joabta, Abisaita, Itaita ima kamacherqa: Noqata munakuwasqaykichejrayku, chay wayna Absalonta khuyayllawan qhawaychej, nispa. Tukuy soldadokunataj uyarerqanku jatun kamachej imatachus kurajkunaman Absalonmanta kamachisqanta. 6Ajinata ari Davidpa soldadokunaqa llojserqanku Israel soldadokunawan maqanakamunankupaj. Efraín aylluj jap'iynin montepi maqanakorqanku, 7Israelmanta kajkunataj atipachikorqanku Davidpa soldadonkunawan. Chay p'unchaypeqa may ashkhapuni wañuchisqa karqanku; tukuypi iskay chunka waranqa jina runakuna wañorqanku. 8Maqanakoqa tukuynejpi karqa; kay kutipeqa monte ukhupi chinkasqa wañuqankuqa aswan ashkha karqa espadawan wañuchisqa kajkunamanta nisqaqa. 9Absalontajrí mulapi rishaspa, Davidpa soldadonkunawan tinkukorqa. Jinapi Absalón ayqekushajtin, chay mulaqa uj jatun encina sach'a uraman yaykuykorqa, Absalonpa umantaj chay encina sach'aj thansampi ch'ipaykukorqa. Payqa warkhusqa qhepakorqa, chay mulataj cheqanta riporqa. 10Uj soldadotaj chayta rikuspa, Joabman willamorqa: –Absalonta rikuni uj encina sach'api warkhusqata, nispa. 11Joabtaj kuticherqa: –Rikuspari, ¿imaraykutaj chay kikimpi mana wañucherqankichuri? Noqaqa kusiywan chunka qolqeta, uj chumpitawan t'inkata qoykiman karqa, nispa. 12Chay runatajrí Joabman kuticherqa: –Waranqa qolqeta qoshawajtiykipis, jatun kamachejpa churimpa contrampeqa mana makiytaqa oqhariymanchu, imaraykuchus uyarerqayku jatun kamachej imatachus kamachisqanta qanman, Abisaiman, jinataj Itaimampis, churin Absalonta ama imatapis ruwanaykichejmanta. 13Chaytachus ruwayman karqa chayqa, noqaj contrallaypajtaj kanman karqa, imaraykuchus jatun kamachejpajqa mana imapis pakasqaqa kanchu, qantaj jark'akunawaykipaj mana imatapis ruwawajchu karqa. 14–Joabtaj kuticherqa: –Mana astawan tiempoyta usuchiymanchu, qanwan parlaspa, nispa. Chantá kinsa lanzakunata oqhariykukuspa, Absalonman sat'iykorqa, chay encina sach'api warkhusqa kawsashajtillanraj. 15Chaymantataj Joabpa chunka soldadokunan Absalonta muyuykuspa tukuycharparerqanku. 16Chantá Joabqa kamacherqa cornetata waqachinankuta, soldadokunataj manaña astawan israelitakunata qhatiykorqankuñachu, Joab paykunata sayachisqanrayku. 17Chaypacha Absalonpa ayanta, chay montepi uj jatun jusk'u karqa, chayllaman wijch'uykorqanku, patanmantaj rumita may chhikata qolluykorqanku. Tukuy israelitakunataj sapa uj wasinkuman ayqerqanku. 18Absalonqa kawsashaspallaraj, yuyarikunapaj uj jatun sayantata rumimanta jatarichikusqa Jatun kamachejpa Vallen nisqapi, chay sayantamantaj sutinta churasqa, mana uj churillampis sutinta apanampaj kasqanrayku. Kunankamataj chayqa sutichasqa kashan, «Absalonpa Rumi Sayantan» nisqa. 19Chantá Sadocpa churin Ahimaasqa Joabman nerqa: –Mañarikuyki, saqenawaykita jatun kamachiman usqhayta rispa willamunayta. Tata Dios justiciata ruwasqanta, enemigon atiyninkumanta libraspa, nispa. 20Joabtajrí kuticherqa: –Kunanqa mana walejchu kanman, jatun kamachiman churin wañusqanmanta willaj rinaykeqa; waj kutipi rinki, nispa. 21Chaywampis Joabqa, Etiopiamanta uj soldadoman nerqa: –Riy qan, jatun kamachiman willamuy imatachus rikusqaykita, nispa. Etiopiamanta runataj Joabpa ñawpaqempi k'umuykukuytawan, usqhayta rerqa. 22Chantá Ahimaasqa Joabta nillarqapuni: –Imapis kachun, etiopej qhepanta risaj, nispa. Joabtaj kuticherqa: –¿Imapajtaj riyta munanki, wawáy? Willamusqaykimantaqa mana ima t'inkatapis jap'inkichu, nispa. 23Ahimaastaj kuticherqa: –Munajtiyki, mana munajtiyki, usqhayta risajpuni, nispa. Joabtaj kuticherqa: –Riypis, nispa. Chaypacha Ahimaasqa vallenta usqhayta rispa, etiope runata atiparqa. 24Chaykama Davidqa llajta yaykuna punku chawpipi tiyarikusharqa, chay llajta qhawaj soldadotaj perqa patapi kasharqa, chay llajtaman yaykuna punku chaynejpi. Qhawarispataj, chay soldadoqa rikorqa uj runata sinch'ita corremushajta. 25Jatun kamachimantaj qhaparispa willarqa. Jatun kamachitaj nerqa: –Sapallanchus jamushan chayqa, walej willayta apamushan, nispa. Chay runa astawan qayllamushajtintaj, 26chay qhawaj soldadoqa rikullarqataj waj runata corremushajta, qhaparerqataj, punkupi kasharqa, chay soldadoman: –Waj runapis jamushallantaj, nispa. Jatun kamachitaj kuticherqa: –Walej willaytachá apamushallantaj, nispa. 27Chay soldadoqa astawan nillarqataj: –Ñawpaj kaj runaj purisqanqa Sadocpa churin Ahimaasman rijch'akun, nispa. Jatun kamachitaj kuticherqa: –Payqa sumaj runa; cheqamanta walej willaytachá apamushan, nispa. 28Ahimaasqa karullapiraj kashaspa, qhaparispa napaykorqa. Chantá jatun kamachej ñawpaqenman chayaytawan, pampakama k'umuykuspa nerqa: –Bendecisqa kachun Tata Diosniyki, qampa contraykipi oqharikojkunata chinkachisqanrayku, nispa. 29Davidtajrí taporqa: –Walejllachu kashan wayna Absalonqa? nispa. Ahimaastaj kuticherqa: –Kamachiyki Joab kachamushawajtenqa, rikorqani ashkha runakuna qhollpirakushajta, manataj yacharqanichu imachus kasqanta, nispa. 30Chaypacha jatun kamacheqa kamacherqa: –Ithiriy uj ladoman, chaypitaj qhepakuy, nispa. Ahimaastaj nisqanta ruwarqa. 31Chayllapi etiope runapis chayamuspa, nerqa: –Jatun kamachiy, uyariy kay sumaj willayta: Kunan Tata Diosqa justiciata ruwasunki, kacharichisuspa contraykipi karqanku, tukuy chaykunamanta, nispa. 32Jatun kamacheqa chay etiopeta taporqa: –¿Absalón waynaqa walejllachu kashan? nispa. Chay etiopetaj kuticherqa: –Chay wayna jina tukukuchunku contraykipi oqharikojkunaqa, qampaj sajra kajta mask'apusunku, chaykunapis, nispa. 33Chayta uyariytawan, jatun kamacheqa sinch'i llakiywan, chay llajta punku patapi wasi kasharqa, chayman wicharispa, waqayta qallarerqa. Puriykachaj jinataj nisharqa: «Absalón wawáy, Absalón wawáy. Qan wañunaykimantaqa noqa wañuyman karqa. Wawáy, Absalón wawáy,» nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\