2 SAMUEL 19

1Jatun kamachej sinch'i llakiyta waqasqanta churin Absalón wañusqanmanta Joabman willamorqanku. 2Jinamanta chay p'unchaypi atipasqankumanta kusikuyninkoqa llakiyman tukorqa. 3Chay kutimoj soldadokunapis llajtaman pakayllamanta yaykorqanku, maqanakumanta ayqekamoj p'enqasqa soldadokuna jina. 4Jatun kamachitajrí uyanta qhataykukuspa, sinch'ita qhaparisharqa: «Absalón wawáy. Absalón wawáy, wawitay,» nispa. 5Chantá Joabqa wasiman rispa, jatun kamachiman nerqa: –Qan jatun kamachiykoqa soldadokunaykita p'enqaypi rikhurichinki. Paykuna kawsayniykita kacharichejqanku, churikunaykita, ususikunaykikita, warmikunaykita, tanta warmikunaykita ima. 6Kunanrí qanqa rikuchishawayku, mana imapis dakususqanta kamachejniykikunamanta, jinataj yanapasojkunamantapis; qanqa munakunki chejnikusojkunata, munakusojkunatataj chejninki. Kunan yachani, qampajqa aswan walej kanman karqa Absalón kawsananqa, noqaykutaj tukuyniyku wañuranayku. 7Kunan llojsispa, sonqochamuy chay kamachisniykita, manachayqa Tata Diospa sutinrayku jurani: Mana uj runallapis qanman kutikojkunamantaqa kunan ch'isi qanwan qhepanqachu. Chayqa aswan jatun llakiy kanman qampaj, tukuy llakiykuna jamususqankumanta nisqaqa wayna kasqaykimantapacha kunankama, nispa 8Chantá jatun kamacheqa llajtaj punkunman rispa, tiyakamorqa. Tukuynin ayllutaj punkupi tiyakushasqanta yachaspa, tukuyninku paywan tinkukoj rerqanku. Israelitakunarí tukuyninku wasinkuman ayqerqanku. 9Tukuynin Israel aylluspi runakunaqa siminakusharqanku: «Rey Davidqa kacharichiwarqanchej enemigonchejmanta, jinataj filisteokunamanta; chaywampis Absalonrayku kay jallp'anchejmanta ayqerqa. 10Jatun kamachipaj ajllasqanchej Absalonqa maqanakupi wañun. Imatataj suyashanchej, Jatun kamachej Davidta mana kutichimunanchejpajri?» 11Chay tukuy Israel ayllumanta parlasqankuta Davidqa uyarerqa. Chaypacha Davidqa willacherqa sacerdote Sadocman, Abiatarman ima kay jinata: «Qankuna parlaychej Judá ayllumanta kurajkunawan, tapuychejtaj imaraykuchus qhepakushanku kamachinay wasiman mana kutichiwaspa. 12Nillaychejtaj: Qankuna kikin ayllunmanta kashaspa ¿imatataj suyashankichej mana kutichiwanaykichejpaj?» nispa. 13Kamachillarqataj Amasaman ninankuta: «Qanqa yawar masiy kanki; ajinaqa kunanmanta ñawpajmanqa soldadoykunaypa kuraj kamachejninku kanki Joabpa cuentanmanta. Manachus nisusqayta junt'asaj chayqa, Tata Dios sinch'ita jasut'iwachun,» nispa. 14Ajinamanta Davidqa Judá ayllumanta runakunajpa sonqonkuta suwarqa, paykuna tukuyninkutaj uj runa jinalla jatun kamachita yanapajkunantinta wajyachikamporqanku. 15Chaypacha jatun kamacheqa kutimpuspa, Jordán Mayukama jamorqa. Chay jawataj Judamanta kajkunaqa taripaj Gilgalman rerqanku, mayuta chimpayta yanapanankupajwan. 16Jinallataj Benjamín ayllumanta, Bahurim llajtamanta Geraj churin Simipis, Judamanta runakunawan khuska usqhayllata urayk'amorqa jatun kamachej Davidta taripamunampaj. 17Paywantaj Benjamín ayllumanta waranqa runakuna jamorqanku. Jinallatataj Saúlpa uywaqen Sibapis chunka phishqayoj wawakunanwan, iskay chunka kamachinkunawan ima rispa, Jordán Mayuman chayarqanku manaraj jatun kamachej chayashajtin. 18Chay mayuta chimparqanku jatun kamachijpa ayllunta chimpachimunankupaj, allin qhawasqa kanampaj. Maypachachus jatun kamachej mayuta chimpanampaj wakichikushajtin, Geraj churin Simiqa jatun kamachejpa ñawpaqempi k'umuykuspa, 19nerqa: –Qan jatun kamachiymanta mañakuyki chay juchaymanta qonqapunaykita, manañataj yuyanaykita Jerusalenmanta llojsimushajtiyki, chay sajra kajta contraykipi ruwasqaymanta. Amataj sonqoykipi juchachawayñachu. 20Noqa yachakuni juchallisqayta, chayrayku tukuynin José ayllumanta, noqaqa aswan ñawpajta qan jatun kamachiyta taripasoj kunan llojsimuni, nispa. 21Chaypacha Seruiaj churin Abisai nerqa: –Simiqa manachu wañunan tiyan, Tata Diospa ajllakusqan jatun kamachita maldecisqanmanta? nispa. 22Davidtajrí kuticherqa: –Ni ima ruwanay kanchu qankunawan, Seruiaj churikunan. ¿Imaraykutaj churanakuwankichejri? Kunan cheqamanta yachani Israelpa jatun kamachin kasqayta; chayrayku kunan p'unchayqa mana pipis Israelpi wañuchisqachu kanqa, nispa. 23Chaymantataj jatun kamacheqa Simiman jurarqa mana wañuchisqa kananta. 24Jinapi Saúlpa allchhin Mefi-bosetpis llojsillarqataj jatun kamachita taripamunampaj. Jatun kamacheqa llojsisqanmantapacha walejlla kutimpunankama, Mefi-bosetqa chakinta mana mayllakusqachu, nitaj sunkhantapis k'utukusqachu, nillataj p'achantapis t'ajsakusqachu. 25Maypachachus Jerusalenmanta taripaj jamorqa chaypacha, jatun kamacheqa payta nerqa: –Mefi-bóset, imaraykutaj noqawan mana rerqankichuri? nispa. 26Paytaj kuticherqa: –Jatun kamachiy, noqaj kamachiy mana kasuwarqachu; mana puriyta atisqayrayku, kamacherqani uj burrota sinchapunawanta, chayman lloq'aykuspa qanwan rinaypaj. 27Jinallataj payqa qanman qhasimanta ch'ataykuwan. Chaywampis qan jatun kamacheyqa Diospa angelnin jina kanki; imachus allin rijch'asusqanta ruway. 28Tataypa tukuy ayllonqa wañunan karqa qampa ñawpaqeykipi; chaywampis noqa kamachiykitaqa wajyachiwarqanki qanwan khuskallapuni wasiykipi mikhunaypaj. ¿Imatawantaj mañakuyman qan jatun kamachiymanri? nispa. 29Jatun kamachitaj kuticherqa: –Manaña kanchu imapis parlanaqa. Kamachini qanwan Sibawan jallp'akunata rak'inakunaykichejta. 30Mefi-bosettaj kuticherqa: –Paylla tukuynin jallp'ata jap'ikapuchun. Qan, jatun kamachiy, kutimpunki kamachinayki wasiman walejllata; chaymin aswan allin noqapajqa kashan, nispa. 31Galaadmanta Barzilaipis Rogelim llajtamanta urayk'amorqa Jordán Mayuta jatun kamachiwan khuska chimpanampaj, chaypitaj Davidta kacharpayapunampaj. 32Payqa allin machuña karqa, pusaj chunka watasniyojña. Mahanaim llajtapi jatun kamachej David kashanankama, tukuy imata jatun kamachiman jaywasqa may qhapaj kasqanrayku. 33Jatun kamacheqa chaypacha Barzilaiman nerqa: –Jerusalenman noqawan ripuna; chaypi noqawan tiyakunki, nispa. 34Barzilaitajrí kuticherqa: –Manaña unaytachu noqaqa kawsasaj, Jerusalenman qanwan ripunaypajqa. 35Pusaj chunka watasniyojña kani; manaña yachanichu allinchus mana allinchus kajpatapis. Jinallataj mikhusqaypi, ujyasqaypipis manaña tarinichu misk'ita; manañataj uyariyta atinichu takejkunaj takisqankutapis. ¿Imaraykutaj qampa trabajoykipaj riymanri? 36Qanwan Jordán Mayumanta aswan jaqaynejkamalla risaj. ¿Imaraykutaj qan jatun kamachiyqa chay sumaj t'inkata qowankimanri? 37Jatun kamachiy, mañarikuyki saqenawaykita llajtayman kutipunayta, chaypi wañupunaypaj, tataykunajpa covachankupi p'ampakunawankupaj. Chaywampis, jatun kamachiy, kaypi kashan churiy Quimham. Pay richun qanwan, qantaj paypaj ruway, imachus allin rijch'asunki, chayta, nispa. 38Jatun kamachitaj kuticherqa: –Quimham noqawan jamuchun; paypaj noqa ruwasaj imachus qanman aswan allin rijch'asusqanta. Tukuy mañawasqaykitataj qosqayki, nispa. 39Chantá tukuynin runakuna Jordán Mayuta chimparqanku, jatun kamachitaj mayuta chimpaspaña Barzilaita bendecerqa, much'aykuspataj kachaporqa. Barzilaitaj kutiporqa, maypichus tiyakorqa, chayman. 40Jatun kamachitaj Gilgal llajtaman rerqa Quimhamwan khuska, jinataj Judamanta kaj tukuy runakunanwan; israelitakunamanta khuskan jina runakunapis paywan rillarqankutaj. 41Chaypacha tukuynin israelitakuna jatun kamachita watukoj rispa, nerqanku: –¿Imaraykutaj Judá ayllumanta kaj wawqekunallayku qan jatun kamachiykuta dueñochakunkumanri, paykunallatajchu qanta, ayllumasiykita, soldadonkunaykitapis chawpillapi Jordán Mayuta chimpachisunkuman? 42Judá ayllumanta kajkunatajrí israelitakunaman kuticherqanku: –Imaraykuchus jatun kamacheqa noqaykoj qaylla aylluyku. ¿Imaraykutaj chayllamantaqa phiñakunkichejri? ¿Noqaykutaqa jatun kamachichu mikhuchiwayku, chayrí payqa imatachu noqaykuman qowashayku? nispa. 43Jinapi israelitakunaqa kutichillarqankutaj: –Noqayku aswan ashkha kayku qankunamanta nisqaqa, chayraykutaj jatun kamachej Davidqa noqaykuwanmari kanan. Jinaqa ¿imaraykutaj manakajpaj qhawawaykuri? ¿Manachu noqaykoqa qankunamanta aswan ñawpajta mañarqayku jatun kamachinchej kutimpunanta? nispa nerqanku israelitasqa. Chaywampis, Judá ayllumanta kajkunaqa phiñarikuspa aswan sinch'ita parlarqanku israelitasmanta nisqaqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\