2 SAMUEL 2

1Chay qhepata Davidqa Tata Diosta tapurerqa: –¿Riyta atiymanchu Juda suyumanta mayqen llajtallamampis? nispa. Tata Diostaj kuticherqa: –Arí, riyta atillanki, nispa. Davidqa ujtawan taporqa: –¿Maymantaj risajri? nispa. Tata Diostaj nerqa: –Riy, Hebron llajtaman, nispa. 2Chanta Davidqa Hebron llajtaman rerqa iskaynin warmikunanwan, Jezreel llajtamanta Ahinoam warminwan, chantá Carmel llajtapi wañoj Nabalpa warmin Abigail karqa, chaypiwan. 3Davidqa pusallarqataj soldadonkunatapis, sapa ujta aylluntinta. Jinamanta paykunaqa Hebrón cheqa llajtakunapi tiyakaporqanku. 4Jinapi Judá ayllumanta runakuna chayamorqanku. Chaypitaj aceitewan umanta jawispa, Davidta churarqanku Judá ayllupi jatun kamachej kanampaj. Chantá Davidman willarqanku Galaadpi Jabesmanta kajkuna Saúlpa ayanta p'ampasqankuta. 5Chaypacha Davidqa kachakunata Jabesman kacharqa, kay jinata nichispa: «Tata Dios qankunata saminchachun Saúlmanta khuyakusqaykichejrayku, ayanta jallp'aykichejpi p'ampaspa. 6Tata Diostaj qankunata yanapasuchun, mana jayk'aj qankunata qonqaspa. Noqapis qankunapaj allin imakunata ruwasaj Saúlta p'ampasqaykichejrayku. 7Kunanqa kallpachakuychej, wapuchakuychejtaj. Saúl wañupunña chaypis, kunanqa jatun kamachejpaj Judá ayllumanta churawanku,» nispa. 8Chantá Saúlpa soldadokunata kamachej, Nerpa churin Abner Saúlpa churin Is-bosetta Mahanaim llajtaman pusarqa. 9Chaypitaj jatun kamachej kanampaj payta churarqa kay llajtakupipi kamachinampaj: Galaadpi, Guesuripi, Jezreelpi, Efraínpi, Benjaminpi, jinataj tukuy Israel suyupi. 10Is-bosetqa Israel suyuta kamachiyta qallarishajtin tawa chunka watayoj karqa. Chantá iskay watata kamacherqa. Judá ayllumanta kajkunatajrí Davidta jatun kamachinkupaj rejsikorqanku. 11Jinamanta Davidqa Hebrón llajtamanta Judá aylluta qanchis wata sojtayoj killata kamacherqa. 12Uj kuti Abnerqa llojserqa Mahanaim llajtamanta Gabaón llajtaman Saúlpa churin Is-bosetpa soldadonkuwan. 13Chaypachallataj Saruiaj churin Joabpis, Davidpa soldadonkunapiwan Hebronmanta llojsillarqankutaj. chanta Gabaón yaku qocha chaynejpi tinkorqanku, chaypitaj chimpan chimpan tiyasharqanku, Israelmanta soldadokunaqa ujnin chimpampi, Judamanta soldadokunataj chay ujnin. 14Chantá Abnerqa Joabta nerqa: –Waynakunata maqanachina, nispa. Joabtaj kuticherqa: –Arí, walej kanman, nispa. 15Ajinaqa, Benjaminpa ayllumanta, Saúlpa churin Is-bosetpamanta kajkuna llojserqanku chunka iskayniyoj soldadokuna, Davidpa soldadonkunanmantapis chunka iskayniyojllataj llojserqanku. 16Sapa ujninkutaj jap'inaykukorqanku umankumanta, espadawantaj wajtankupi t'ojsinakorqanku, jinamanta ujllapi tukuyninku wañuchinakorqanku. Chayrayku Gabaonpi chay cheqaqa “Espada pampa” sutichasqa karqa. 17Chay p'unchaypeqa may sinch'ipuni maqanakoqa karqa; Abnerqa, Israelpa soldadonkuna ima atipachikorqanku Davidpa soldadonkunawan. 18Chay maqanakupi kasharqanku Seruiaj kinsantin churinkunapis: Joab, Abisai, Asael ima. Asaelqa taruka jina may sinch'itapuni phawaj. 19Paytaj Abnerpa qhepanta qhatiykorqa ni mayman ayqejta saqespa. 20Abner qhepaman qhawarikamuspataj, qhaparerqa: –Manachu qan, Asael kanki? Paytaj kuticherqa: –Arí, noqa kani, nispa. 21Chantá Abnerqa kuticherqa: –Amaña qhatiykachawaychu. Walej kanman mayqen soldadotapis wañuchispa, tukuy kapuyninta jap'ikapunayki. Asaeltajrí mana uyarej tukuspa qhatiykullarqapuni. 22Jinapi Abnerqa watej Asaelta nillarqataj: –Ama qhatiykachawayñachu, manachayqa wañurparichisqayki. ¿Chaymantarí ima uyawantaj wawqeyki Joabwan chimpaymanri? nispa. 23Chantá Asael qhatiykullajtimpuni mana t'aqakuspa, Abnerqa lanzanwan Asaelpa wijsanman sat'irparerqa wasanman pasachinankama. Asaeltaj chay kikimpi wañusqa choqakorqa. Chaynejman tukuy runakuna chayaspataj, Asaelpa ayanta qhawanankupaj sayaj kanku. 24Joabwan Abisaiwantajrí Abnertaqa qhatiykullarqankupuni. Inti yaykupushajtinña Amá nisqa orqoman chayarqanku; chay orqoqa Guíah chimpampi, Gabaón ch'in pampaman rina ñan patapi kashan. 25Chaypeqa Benjamín ayllumanta kajkuna Abnerwan ujllaman tantaykukuspa, chay Amá orqo patapi maqanakunankupaj sayaykorqanku. 26Chantá Abnerqa qhaparerqa Joabta nerqa: –¿Mayk'akamataj maqanakullasumpuniri? Kamachiy soldadoykikunata amaña qhatinawaykuta. Wawqekuna kanchej. ¿Manachu yuyanki kayqa jatun llakiypi tukukunanta? nispa. 27Joabtaj kuticherqa: –Tata Diospa sutimpipuni jurayki. Manachus ajinata qhaparimuwankiman karqa chayqa, soldadokunayqa sut'iyanankama wawqenkunata qhatiykullankumampuni karqa, nispa. 28Chaypachapacha Joabqa putututa waqacherqa, chantá tukuy soldadokunataj sayaspa, manaña qhatiykorqankuchu israelitakunata, nitaj paykunawan maqanakorqankuñachu. 29Chanta Abnerqa, chay runankunawan khuska tukuy tutantin Arabá pampanta rerqanku. Chay ñanllatapuni rispa, Jordán Mayuta chimparqanku, Bitronnejta rispataj, Mahanaimman chayarqanku. 30Joabqa Abnerta qhatiykachasqanmanta kutimpuspa, tukuy soldadonkunata waturakorqa, chaypitaj yachakorqa Asael chanta chunka jisq'onniyoj Davidpa soldadonkunamanta wañusqankuta. 31Davidpa soldadonkunatajrí kinsa pachaj sojta chunkayoj runakunata wañuchisqanku Abnerpa soldadokunanta, Benjaminpa soldadonkunatawan. 32Chay qhepanta Asaelpa ayanta aparqanku Belén llajtaman, tatampa covachanpitaj p'ampaykorqanku. Joab, chay runakunan imaqa tukuy tutantinta rispallapuni, sut'iyarqoshajtin Hebronman chayarqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\