2 SAMUEL 20

1Chaypacha Gilgal llajtapi kasharqa Benjamín ayllumanta uj millay runa Seba sutiyoj; payqa Bicrij churin karqa. Chay Sebaqa tukuy aylluta oqharicherqa putututa waqachispa, nerqataj: «Noqanchejqa ni ima ruwananchej tiyanchu Jesejpa churin Davidwanqa. Israeltakuna, wasisniykichejman ripuychej,» nispa. 2Israelmanta kaj tukuynin runakunaqa Davidta saqerparispa, rerqanku Bicrij churin Sebata qhatinankupaj. Judamanta kajkunatajrí Jordán Mayumanta Jerusalenkama jatun kamachiman sayasqallapuni kasharqanku. 3Davidqa Jerusalenpi kamachinan wasiman kutipuspa; chay kamachinan wasita qhawajkuna chunka tanta warmikunanta, uj wasiman wisq'aykucherqa, soldadokunawan qhawachispa. Chaypitaj paykunata mikhuchillarqapuni; chaywampis manañataj ujtawan paykunawanqa puñuykorqachu. Ajinata chay warmikunaqa wisq'asqa qhepakorqanku, warmi sapakuna jina wañupunankukama. 4Chantá jatun kamacheqa Amasata kamacherqa: –Judamanta kaj runakunata wajyamuy, kinsa p'unchaymantawantaj kaypi paykunawan kanayki tiyan, nispa. 5Chantá Amasaqa Judamanta kajkunata tantamoj rerqa; chaywampis payman jatun kamachej nisqan p'unchaymanta astawan qheparikorqa. 6Chaypacha Davidqa Abisaita nerqa: –Sebaqa Absalonmanta astawanraj uma nanayta qowasunman. Chayrayku soldadoykunata pusariykukuspa, qhepanta kachaykukuy; pajtataj llusp'iwasunman, wakin jark'achasqa llajtasta tarispa. 7Sebata qhatej rerqanku Joabpa soldadonkuna, kamachina wasipi qhawajkuna quereteokuna, peleteokuna ima. Chantá chay aswan wapu kaj soldadokunapiwan, Jerusalenmanta llojserqanku Abisaiwan khuska. 8Gabaonpi jatun chhanka chaynejpiña kashajtinkuri, Amasa paykunata taripaj llojserqa. Joabqa maqanakuna p'achan churasqa kasharqa, uj chumpiwan sumaj chumpisqa, uj ladompitaj espadayoj; thaskirejtinkamataj, espadan uraman sururparqa. 9Chaypachataj Joabqa espadanta oqhariytawan chimpaykorqa Amasaman, sunkhanta paña makinwan jap'erqa much'aykunaj jina, tapurerqataj: –¿Walejchu risunki, wawqéy? nispa. 10Amasatajrí mana qhawarikorqachu Joab makimpi espadata jap'ishasqanta. Jinallamanta Joabqa chaywan wijsanta khallarparerqa, tukuynin wijsantaj thallikamorqa. Joab mana ujtawan t'ojsejqachu. Amasa wañorpapujtin pacha. Chaymantataj Joabwan, wawqen Abisaiwan imaqa Bicrij churin Sebatañataj qhatiykorqnku. 11Jinapi Joabpa ujnin kaj soldadonqa, Amasa wijch'urayasharqa, chayman qayllaykuspa, nerqa: –Pichus Joabman Davidmanwan kutisqa kajqa, Joabta qhatichun, nispa. 12Chaykama Amasaqa chay ñan chawpipi yawarnin patapi sunt'ishallarqaraj. Jinapi tukuynin chaynejta rejkuna sayaykukuspa Amasata anchata qhawajtinku, chay soldadoqa ayanta ñan kantuman ithirichispa, qhataykorqa uj qhatanawan. 13Ñan kantuman ithirichejtintaj, Joabwan tukuy rejkunaqa cheqanta rerqanku Sebata qhatiykunankupaj. 14Sebaqa pasarqa Israel tukuy ayllukunanejta Abel-bet-maacá chaynejkama. Chantá Bicrij tukuy ayllukunan tantakuspa, llajtaman yaykorqanku paypa qhepanta. 15Joabpa soldadonkunataj Abel-bet-maacaman chayaspa, llajtaj perqanmanta qayllampi jallp'ata qolluykorqanku, chaymantapacha llajtaman maqanakoj yaykunankupaj, tukuynin runakunataj perqata urmachiyta munaspa, tukuy imata ruwasharqanku. 16Jinallamanta uj yachaysapa warmi llajtaj perqanmantapacha qhaparimorqa: –Uyariwaychej. Uyariwaychej. Mañarikuykichej Joabman willaripunawaykichejta chimpamunawanta, imaraykuchus paywan parlarikuyta munani, nispa. 17Joab qayllajtintaj, chay warmeqa taporqa: –Qanchu Joab kanki? nispa. Paytaj kuticherqa: –Noqa Joab kani, nispa. Chay warmitaj kuticherqa: –Uyariy, noqa warmi kamachiyki parlasusqayta. Joabtaj kuticherqa: –Uyarishayki, nispa. 18Chantá chay warmeqa nerqa: –Unayqa nej kanku: «Pillapis imallatapis yachayta munajqa Abel llajyapi tapurikuchun,» nispa. Ajinamanta ima parlaytapis tukuchej kanku. 19Llajtaykoqa tukuymanta aswan allin kawsakoj llajta, mana wasanchaj llajta. Jinapis qanqa phiriyta munashanki Israelpa maman jina kaj llajtata. ¿Imaraykutaj chinkachiyta munanki Tata Diospa herencian llajtatari? nispa. 20Joabtaj kuticherqa: –Chaytaqa mana yuyallanipischu. Mana noqaqa yuyanichu kay llajtata chinkachiyta nitaj phiriyta. 21Chayqa mana jinachu, manachayqa Efraínpa orqonmanta chay Sebá sutiyoj runaqa oqharikun jatun kamachej Davidpa contrampi. Pusamuwaychej pay sapallanta, noqataj kay llajtamanta ithiripusaj, nispa. Chay warmitaj Joabman kuticherqa: –Kay perqamantapacha umanta wijch'umusqayku, nispa. 22Chay ratopacha chay warmeqa rerqa llajtapi tukuynin runakunata yachayninwan umachaj, Sebaj umantataj qholuspa, Joabman wijch'uykorqanku. Chaypacha Joabqa pututunta waqacherqa soldadokunaqa llajtamanta jataripunankupaj, sapa ujtaj riporqanku wasinkuman. Joabtajrí jatun kamachiwan parlaj Jerusalenman riporqa. 23Joabqa tukuy Israel ayllumanta soldadokunata kamachinampaj churasqa karqa, Joiadaj churin Benaiastaj quereteokunata, jinataj peleteokuna soldadokunata kamachisharqa. 24Adoramqa runakunata llank'achinampaj churasqa karqa. Jatun kamachejpa qhelqerintaj Ahiludpa churin Josafat karqa. 25Sevapis qhelqerillataj karqa, Sadocwan Abiatarwantaj sacerdotes karqanku. 26Jair llajtamanta Irataj Davidpa sacerdotellantaj karqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\