2 SAMUEL 21

1David, jatun kamachej kashajtin kinsa wata junt'ata uj yarqhay karqa. Chaypacha Davidqa Tata Diosta tapurerqa, Tata Diostaj kuticherqa: «Chay yarqhayqa jamun Saúl jinataj ayllunkunapis runaj yawarninta jich'asqankurayku; paykuna gabaonitakunata wañurachisqanku,» nispa. 2Chantá Davidqa gabaonitakunata wajyaspa, paykunawan parlarqa. Gabaonitakunaqa mana Israel ayllumantachu karqanku, manachayqa amorreokunamanta puchojkuna karqanku, chaykunawantaj israelitakunaqa juramentota ruwasqanku. Chaykunata Saúlqa, Israelpaj jinataj Judá ayllumanta kajkunapaj allinta ruwayta munaspa, tukuchiyta munasqa. 3Davidtaj paykunata tapurerqa: –¿Imatataj qankunarayku ruwaymanri? ¿Imaynapitaj qankunata llakiyta ruwasusqaykichejta allinyachiyman, jinamanta Tata Diospa ayllunta bendecinaykichejpaj? nispa. 4Gabaonitakunataj kuticherqanku: –Saúlwan, aylluntinwan ch'ajwaqa mana qolqemantachu, nitaj qorimantachu, nillataj munaykuchu mayqen israelita wañunantapis, nispa. Davidtaj paykunaman nerqa: –Niwaychej ari imatachus munankichej qankunarayku noqa ruwanayta, nispa. 5Chantá paykuna kuticherqanku: –Chay runaqa chinkachiyta munawarqayku, wakichikorqataj noqaykuta tukuchiyta munaspa, amaña kay Israel jallp'api tiyakunaykupaj. 6Chayrayku chay runaj ayllunmanta munayku qanchis qharikunata qonawaykuta, noqaykutaj chaykunata Tata Diospa ñawpaqempi warkhusqayku, Tata Diospa ajllasqan jatun kamachej Saúlpa llajtan Guibeapi, nispa. Jatun kamachitaj nerqa: –Qosqaykichej, nispa. 7Chaywampis Davidqa Saúlpa allchhin, Jonatanpa churin Mefi-bosetta khuyarqa, paywan Jonatanwan Tata Diospa ñawpaqempi uj juramentota ruwasqankurayku. 8Jinapis jap'icherqa Aiáj ususin Rispaj iskaynin churikunanta; chaykuna Saulpaj wawakunan karqanku, Armoni jinataj Mefi-bóset sutiyoj. Ajinallatataj jap'icherqa Saúlpa ususin Merabpa phishqa churikunantawan, paykunaj tatankutaj karqa Meholamanta Adriel. 9Chaykunataqa Gabaonpi tiyakojkunaman jaywaykorqa, paykunataj Tata Diospa ñawpaqempi chay orqo patapi sipirarqanku. Ajinamanta wañorqanku ujllapi qanchisnintin runakuna, chay cebada oqhariy qallarikushajtin jina. 10Chantá Aiáj ususin Rizpaqa qhashqa luto p'achawan p'achalliykukuspa, uj chhanka pataman mast'aykukorqa. Chaypitaj qhepakorqa cebada oqharikuymantapacha paray tiempo chayamunankama, jark'aspa tukuy suwintus chay ayakunaman p'unchaypi ama tiyaykunankupaj, jinallatataj ch'isimpis monte animales ama qayllanankupaj. 11Chantá Davidman willamorqanku Saúlpa tanta warmin, Aiáj ususin Rizpa imatachus ruwashasqanta. 12Chaypacha Davidqa, Galaad suyupi Jabes llajtaman rispa, Saúlpa tullukunanta, jinataj churin Jonatanpa tullukunantapis oqharimorqa. Paykunaqa chay tullukunata suwamusqanku Bet-sán plazamanta, maypichus filisteokuna warkhusqanku, Saúlta Gilboapi atipaykuspa, chaymanta. 13Jinataj David kamacherqa Saulpata, Jonatanpatawan tullukunanta apamunankuta, jinallataj, chay sipisqa karqanku, chaykunajtapis. 14Saúlpa tullukunanta, jinataj Jonatanpatapis p'amparqanku Saúlpa tatan Quispa covachampi, Benjamín suyupi, Selá nisqa llajtapi. Tukuy imataj ruwakorqa jatun kamachej kamachisqanman jina. Kaymanta qhepamantaj Diosqa khuyaywan qhawarqa chay suyuta. 15Filisteokuna watejmanta Israelpa contrampi oqharikorqanku. Chaypacha Davidqa, kamachinkuna ima paykunawan maqanakoj llojserqanku. Chay tinkupitaj David sinch'ita sayk'urparerqa. 16Jinapi uj jatunkaray runataj Isbí-benob sutiyoj Davidta wañuchinampaj qayllaykorqa. Chay runaj t'ojsina lanzanpa umanqa kinsa kilo khuskanniyojmanta astawanraj pesarqa, chumpimpitaj uj mosoj espada apasharqa. 17Saruiaj churin Abisaitajrí Davidta yanapaj rispa, chay filisteokunata wañurparicherqa. Chaypacha Davidpa soldadonkunaqa mañarqanku amaña paykunawan khuska maqanakuman llojsinanta, jinamanta Israelpa k'anchaynin ama wañuchisqa kanampaj. 18Chaymantá Gob llajtapi filisteokunawan uj maqanaku kallarqataj. Chay kutipeqa Sibecai husatitaqa Saf sutiyoj runata wañurparicherqa; chayqa jatunkaray runajpa mirayninkumanta karqa. 19Waj maqanaku filisteokunawan Gob llajtapi kallarqataj, chaypachataj Belenmanta Jairpa churin Elhananqa, Gatmanta Goliatta wañucherqa; chay Goliatpa t'ojsina lanzanqa manchay jatun karqa, puntantaj awa mayt'una k'aspi chhikampuni karqa. 20Gatpipis uj maqanaku kallarqataj. Chaypi kallarqataj uj jatunkaray runa iskay chunka tawayoj dedokunayoj, sojtakama sapa chakimpi, jinallataj sojtakama sapa makimpi. Chay runapis jatunkaray runaspa ayllullankumantataj karqa. 21Payqa israelitakunajpa contrankuta sayaykojtin, Davidpa wawqen Simeaj churin Jonatanqa payta wañucherqa. 22Chay tawa jatunkaray runakunaqa Gat jallp'amanta Refaj mirayninmanta karqanku, chaykunatataj Davidwan, yanapajninkunawan wañuracherqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\