2 SAMUEL 22

1Davidqa kay takiyta Tata Diosmata yupaycharqa, maypachachus Tata Diosqa waqaycharqa Saúlpa makisninmanta jinataj enemigosninmantapis chaypacha. 2Kay jinata nerqa: «Qan, Tata Dios pakakunay chhanka kanki, jark'akuwajniy, kacharichiwaj Diosniytaj. 3Diosníy, Qan kanki pakakunay chhanka, jark'awajniytaj, atiyniykiwan salvawanki, alto patapi sumaj pakakunaytaj. Qanlla salvawarqanki sinch'i maqanakumanta. 4Qanqa, Tata Dios, yupaychanapaj jina kanki. Qanta qhapariykamojtiy, enemigosniymanta salvawanki. 5»Wañuypis ch'ipaykukuspa apakapuyta munarwarqa; Mayu yakus jina manchayta mancharichiwarqa. 6Wañoyqa ukhu pachaj waskhasninwan ch'ipaykuwarqa. Wañuypa tojllampi rikhurerqani. 7Tata Diosta wajyakorqani, may llakiyniypi kashaspa, Diosniymanta yanapata mañakorqani, Paytaj templonmantapacha uyarimuwarqa, qhaparikusqaytaj ninrinman chayarqa. 8»Chaypacha jallp'aqa sinch'ita kharkaterqa, cieloj cimientonkunataj kharkaterqanku; Tata Diospa phiñakuyninrayku kuyuchisqa karqanku. 9Senqanmantaqa q'oshñi llojsimorqa, siminmantataj tukuy imata q'olaj nina llojsimullarqataj, k'ajarishaj nina brasataj t'akarikamorqa. 10Cielota khallarpariytawan, Payqa urayk'amorqa. Manchay yana phuyupitaj urayk'amorqa karqa. 11Uj lijrayoj querubinman lloq'aykuspa, wayraj lijrakunampi jina phawarqa. 12Pakaykukorqataj sinch'i laqhayayta muyuynimpi, yanayarishaj yaku phuyu chawpipi. 13Uj sinch'i k'anchay ñawpaqenmanta llojserqa, phuyumantataj k'ajarishaj nina brasakuna, granizo jina t'akakamorqa. 14»Patapi kaj Diosqa, janaj pachamanta qhon qhon jina parlayninta uyarichimorqa. 15Flechakunanta, lliuj lliujninkunatawan kachaykorqa, enemigokunaytataj tukuynejman ch'eqeracherqa. 16Tata Diosniy, k'amiyniykiwan mama qochaj ukhun rikhurimorqa; Sinchi samayniykiwantaj kay pachaj cimientokunapis rikhurirparillarqataj. 17»Patamantapacha Diosqa makinta jaywamuwarqa; chay jina ukhu mama qochamanta orqhowarqa. 18Chay jina atiyniyoj enemigoykunamanta salvawarqa, chejnikuwarqanku chaykunamantawan, noqamanta aswan kallpayoj kajkunamanta. 19Sinch'i llakiypi kashajtiy, maqaj wakiykuwarqanku; chaywampis Tata Diosqa yanapawarqapuni. 20Mat'iykushawarqanku, chay enemigoykunamanta kacharichiwarqa, noqata munakuwasqanrayku. 21Tata Diosqa allin kawsasqayman jina t'inkata qowan, llimphu purisqayman jinataj qopuwan. 22Noqaqa Tata Diospa ñanninta qhaterqani; mana jayk'ajpis Diosniymanta karunchakunichu. 23Sonqoypi kashan tukuy nisqawasqanqa. Ni jayk'ajpis kamachisqanmantaqa karunchakunichu. 24Paypa ñawpaqempi mana pantaspa purerqani; sajra ruwaymanta waqaychakuni. 25Chayrayku Tata Diosqa t'inkata qowan allin ruwasqayrayku, Paypa ñawpaqempi llimphu sonqoyoj kasqayman jina. 26»Qanqa Tata Dios, khuyakojtaqa khuyallankitaj; cheqan runawampis cheqanllataj kanki. 27Ch'uwa sonqoyojwanqa ch'uwa sonqollataj kanki. Millayta ruwaj runamantajrí phiñakuyniykita rikuchinki. 28Llamp'u sonqoyojkunata Qan salvanki, uma oqharejtarí k'umuykachachinki. 29Qan Tata Dios, kawsayniyta k'anchaykuwanki. Qan Tata Dios, laqha kayniyta k'anchaykunki. 30Yanapayniykiwan enemigoyta atipasaj, Diosniywantaj may chhikachaj perqastapis wasaykusaj. 31»Diospa ñannenqa cheqanmin; Tata Diospa nisqanqa atienekunapaj jinapuni. Dios waqaychanpuni Paypi tukuy atienekojkunata. 32Pi diostaj kanman Tata Diosmanta aswanri? Waj dios kanmanchu chhankapi jina pakakunanchejpaj? 33Dioslla noqataqa kallpachawan. Paylla ni pejpa k'aminanta kawsachiwan. 34Paymin tarukaj jina phawachiwan; Orqo patapi sinch'ita sayachiwan. 35Paymin maqanakupaj sumajta yachachiwan. Paymin kallpata qowan broncemanta arcota mat'itanaypaj. 36»Qan waqaychawanki, salvawankitaj; k'acha kayniykiwan jatunchawanki. 37Ñanniyta pichapuwanki, chakiy ama llusk'anampaj. 38»Enemigoyta qhatiykorqani taripanaykama; tukuyninkuta phirisparaj kutimporqani. 39Tukuyninkuta phiriykorqani amaña ujtawan jatarinankupaj. Chakiy uraman wañusqa urmarqanku. 40Qan kallpachawarqanki maqanakupaj. Enemigoyta ñawpaqeypi k'umuykachacherqanki. 41Enemigoyta ñawpaqeymanta ayqecherqanki; ajinamanta chejnikuwajkunata pampachararqani. 42Yanapata mañakorqanku, nitaj pipis yanaparqachu; Tata Diosta wajyakorqanku, paytajrí mana uyarerqachu. 43Wayraj apanan ñut'u jallp'ata jina paykunata phirerqani. Ñan patapi t'uruta jina paykunata sarurparerqani. 44Ashkha runakunawan maqanakupi kashajtiy, Qan librawarqanki. Suyukunata kamachinaypaj churawarqanki, mana rejsisqay runakunataj sirviwanku. 45Uyariwaspa, usqhayta kasuwanku; karu llajtayoj runakunapis misk'ita parlaykuwanku. 46Karu llajtayoj runakuna q'ewarakunku; pakakusqankumanta kharkatitispa llojsimunku. 47»Jatunchasqa kachun Tata Diosqa. Waqaychawajqa bendecisqa kachun. Jatunchasqa kachun salvawaj Diosneyqa. 48Diosqa noqaman kutikuwan. Payqa waj llajtakunawan kasuchiwan. 49Enemigoymantapis Pay salvawan; contraypi oqharikojkunamanta aswan pataman churawan. Qan Tata Dios, maqanakuta mask'aj runakunamanta salvawanki. 50Chayrayku suyukuna ukhupi yupaychayki; sutiykita yupaychaspa, takirisaj. 51Qanqa ajllakusqayki jatun kamachita may chhika kutita atipayta yanapanki; munakuywampuni Davidta, miraynintawan wiñaypaj waqaychanki.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\