2 SAMUEL 24

1Tata Diosqa israelitakunapaj watejmanta sinch'ita phiñakuspa, paykunaj contrankupi Davidta yuyaycharqa, Israel aylluta, Judá ayllutawan yupachinanta. 2Chaypacha Joabman soldadonpa kamachejkunanman ima jatun kamacheqa kamacherqa: –Tukuynin Israel ayllukunaman Dan chaymantapacha Beersebakama purimuy, chay runakunatataj yupamuy, noqa yachanaypaj mashkhachus tukuypi kasqankuta, nispa. 3Joabtajrí jatun kamachiman kuticherqa: –Qan jatun kamachiypa Tata Diosninqa uj pachaj jinakunatawan aylluta mirachichun kunan kasqanmanta nisqaqa, qan jatun kamachiytaj kawsanki chayta rikunaykipaj. ¿Chaywampis imapajtaj israelitakunata yupachiyta munankiri? nispa. 4Jinapis jatun kamachijpa kamachisqanqa aswan atiyniyoj karqa, Joabpa jinataj soldadokunata kamachejkunamanta nisqaqa. Chayrayku Joabqa jinataj soldadokunata kamachejkunapis jatun kamachejpa ñawpaqenmanta llojsiporqanku Israel aylluta yupamunankupaj. 5Jordán Mayuta chimpaspa, valle chawpipi kasharqa Aroer llajta chaymanta qallarerqanku, Gatman, jinataj Jazer cheqanej puriyman. 6Chaymantataj Galaadman chantá Cadesman ima rerqanku, chay hititakunajpa jallp'ankuman. Chaymantataj Danman chayarqanku, Dan chaynejmantataj Sidón chayninta muyuykamorqanku. 7Chaymantataj rerqanku perqawan jark'achasqa Tiro llajtaman, heveokunajpata chantá cananeojpata tukuynin llajtakunanmanwan, Judamanta uranejmantaj llojsimorqanku, Beerseba chaynejman. 8Jisq'on killa iskay chunka p'unchayniyojpi tukuynin jallp'ata muyumuytawankama, Jerusalenman chayamorqanku. 9Joabqa jatun kamachiman willarqa mashkhachus runakuna chay yupasqankuman jina kasqanta, yachakorqataj Israel ayllupeqa tukuynimpi kasqankoqa pusaj pachaj waranqa qharikuna maqanakuman rinankupaj jina, Judá ayllupitaj phishqa pachaj waranqa qharikuna kasqanku. 10Chantá Davidqa juchallisqanta reparakuspa, israelitakunata yupachisqanrayku, Tata Diosman juchanta willakorqa: –May jatun juchayqa, chay imakunata ruwaspa. Chayrayku Tata Dios, mañarikuyki juchayta pampachanaykita; noqaqa wampu runa jina chaytaqa ruwarqani, nispa. 11Q'ayantin David jatarikushajtin, Tata Diosqa chay Diosman Willaj Gadman, nerqa: 12«Riy, Davidwan nimuytaj kay kinsa imakuna ruwanayta munan chayta ajllachun, chayta ruwanaypaj,» nispa. 13Gadqa Davidman rispa, taporqa: –Mayqentataj munanki: Kay jallp'api qanchis wata yarqhay kanantachu, chayrí kinsa killa junt'ata enemigoykimanta ayqeykachaytachu, chayrí kinsa p'unchaykunata kay suyuman wañuchej onqoy jamunantachu? Unanchakuspa, niway kunan imatachus Kachamuwajman willamunayta, nispa. 14Davidtaj Gadman kuticherqa: –Jatun llakiypi kashani. Jinapis walej kanman kikin Tata Diospa makinman urmanayku, Paypa khuyakuynin may jatun kasqanrayku, amataj runaj makinman urmanaykupaj, nispa. 15Chaypacha Tata Diosqa Israelman apachimorqa uj wañuchej onqoyta chay paqarinmantapacha, mayk'ajkamachus kanan karqa, chaykama. Danmantapacha Beersebakama, qanchis chunka waranqa runakuna wañorqanku. 16Onqoyta apamoj angelqa Jerusalén llajtata tukuchinampaj kashajtintaj, Tata Diosqa sinch'ita llakikorqa chay jina ñak'arirachisqanrayku. Chayrayku Tata Diosqa chay angelta kamacherqa: «Chayllapi saqey, amaña llakichiychu,» nispa.Tata Diospa angelninqa, jebuseo Arauna maypichus trigota trillasharqa, chaynejpi kasharqa. 17Jinallapi Davidqa, runakunata wañurachisharqa chay angelta rikuspa, Tata Diosta nerqa: –Noqa juchallikuni. Noqamin chay juchata ruwajqa kani. ¿Ima juchayojtaj kanku kay runakunari? Noqa mañakuyki chay jasut'itaqa noqaman, chantá ayllumasiy pataman jamunanta, nispa. 18Chay p'unchaypacha Gadqa Davidta watukoj rispa, nerqa: –Maypichus jebuseo Arauna trigota trillashasqa chaynejpi, Tata Diospaj uj altarta ruwapuy, nispa. 19Chaypacha Davidqa ruwamorqa profeta Gad imatachus nisqanta, Tata Diospa kamachisqanman jina. 20Araunaqa jatun kamachita, runakunantawan ima wasinman jamushajta rikuspa, phinkirispa jatun kamachijpa ñawpaqenman rerqa pampakamataj k'umuykuspa. 21Payqa nerqa: –¿Imaraykutaj qan jatun kamachiyqa kay kamachiykita watukoj jamushankiri? nispa. Davidtaj kuticherqa: –Chay trigo oqharina eraykita, rantikapusuyta munani, chaypi Tata Diosman uj altarta ruwapunaypaj, kay ayllunchej ukhumanta wañuchej onqoy chinkanampaj, nispa. 22Araunataj kuticherqa: –Qan, jatun kamachiy, jap'ikapullay maynejllatapis, k'olachispa jaywaytaj, imachari allin rijch'asunki, chayta. Kaypi tiyan bueyes wañuchispa q'olachinapaj, jinallataj trigo trillana k'ullukunapis, kay yuntaspa yugoskunapis; chaykunaqa walej kanman llant'apaj. 23Kay tukuyta qan jatun kamachiyman qopuyki. Chantapis Araunaqa nillarqataj: –Chay jaywasqaykeqa Tata Diosniykipaj allin kachun, nispa. 24Jatun kamachitajri kuticherqa: –Chay imakunataqa jinalla jap'iymanchu mana rantispaqa. Rantisunaypuni tiyan valesqanta pagasuspa; mana jaywaymanchu Señorniy Tata Diosmanqa qhasilla jap'isqaytaqa, nispa. Jinamanta Davidqa chay erata ranterqa, jinataj chay bueyestawan phishqa chunka qolqekunawan. 25Chaypitaj Davidqa Tata Diospaj uj altarta ruwaporqa, altar patapitaj uywa ñak'asqata q'olachispa jaywarqa, jinataj allinyakuna jaywanatapis. Chantá Tata Diosqa uyarerqa suyunrayku David mañapusqanta, chay wañuchej onqoytaj Israel ayllu ukhumanta chinkaporqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\