2 SAMUEL 3

1Saúlpa ayllunmanta kajkunawan Davidpa ayllunwan maqanakoqa unayta karqa. Davidqa aswan atiyniyojman tukusharqa, Saulpamanta kajkunatajrí pisiyapusharqanku 2Hebron llajtapi David tiyakushajtin wawankuna kaykuna karqanku: Jezreel llajtayoj Ahinoampi kuraj churin Amnón. 3Carmel llajtayoj Nabalpa viudan Abigailpa churin Quileab, Gesur llajtaj jatun kamachin Talmaipa ususin Maacaj churin Absalón. 4Haguitpa churin Adonías karqa; Abitalpa churin Sefatías; 5Eglaj churintaj Itream. Kay tukuy wawakunan karqanku Hebron llajtapi David tiyakushajtin. 6Saúlpa ayllunwan, Davidpa ayllun maqanakuy kashajtinmi, Abnerqa aswan atiyniyojman Saúlpa ayllumpi tukusharqa. 7Saulpata tiyapusqa uj tanta warmin Rizpa sutiyoj, Ajaj ususin. Abnertaj chay warmiwan puñuykakapusqa. Chayraykutaj Is-bosetqa Abnerta k'amispa, nerqa: –¿Imaraykutaj tataypa warminwan puñuykakaporqankiri? nispa. 8Abnertaj Is-boset k'amisqanmanta phiñakuspa, kuticherqa: –¿alqochu kasqani ruwasqaymanta mana pagoyoj kanaypaj? Noqaqa sumajta yanaparqani tatayki Saúlpa ayllunta, wawqenkunata, kawsaqenkunatawan ima. Davidpa makinmampis mana jaywaykorqaykichu. ¿Qantaj juchachawankimanchu kasqa kay warmimanta? 9Kunanqa Tata Dios sinch'ita jasut'iwachun manachus Davidwan ruwayman Tata Diospa nisqanman jina chayqa. 10Saúlpa ayllunmanta kamachinanta qhechuspa, Davidta churachun Israel ayllupi, jinataj Judá ayllupipis jatun kamachej kanampaj, Dan llajtamanta Beerseba llajtakama. 11Is-bosettaj mana uj simillatapis Abnerman kutichiyta aterqachu, manchachikusqanrayku. 12Chantá Abnerqa Davidman willacherqa: –«¿Pejpatataj kay suyuri? Noqawan uj tratota ruwana. Noqa atisqayta ruwasaj tukuy Israel ayllu qanman kutimpunampaj,» nispa. 13Davidtaj kuticherqa: «Walej kanman qanwan tratota ruwananchej, kay nisusqayta ruwanayki kajtenqa, jamuwaspaqa, pusamunawaykipuni tiyan Saúlpa ususin Micalta.» 14Chay jawa, Davidqa kachallarqataj Is-bosetman kayta willanankupaj: «Kutichipuway warmiy Micalta, paytaqa pachaj filisteokunajpa jisp'ananku ch'ulunta kuchuspa orqorqani.» 15Chantá Is-bosetqa kamacherqa Laispa churin Paltielmanta warmin Micalta qhechunankuta. 16Paltieltaj warmimpa qhepanta waqaspa rerqa Bahurim llajtakama. Chaypitaj Abnerqa Paltielta kamacherqa kutipunanta, jinataj payqa kutiporqa. 17Aswan qhepanejta, Abnerqa parlarqa Israelpa kurajninkunawan: «Ñawpajmantaña qankunaqa David jatun kamachiykichej kananta mask'ashankichej. 18Kunanqa Davidta jatun kamachejniykipaj churaychej, imaraykuchus Tata Diosqa nerqapuni paynejta kacharichinanta Israel suyuta filisteokunajpa makinkumanta, jinataj tukuy enemigonkumantapis.» 19Abnerqa parlallarqataj Benjamín ayllumanta kajkunawan. Chaymantataj rerqa Hebronkama Davidman willamunampaj, Israel ayllu jinataj Benjamín ayllumanta kajkunapis imachus ruwanayashasqankuta. 20Abnerqa iskay chunka runakunawan Hebronman chayarqa, David kasharqa, chayman. Davidtaj paypaj, chay runakunampaj ima sumaj mikhuyta wayk'ucherqa. 21Chantá Abnerqa Davidta nerqa: –Kunanqa rinay tiyan tukuy Israel ayllumanta kajkunata tantamoj qanwan uj tratota ruwanankupaj, jinamanta qan paykunata kamachinaykipaj munasqaykiman jina, nispa. Chantá Davidqa Abnerta kacharpayarqa, paytaj kusisqa riporqa. 22Joabtajrí, Davidpa soldadonkunawan ima purisqankumanta chay kikinpuni chayamusharqanku, tukuy imakunata maqanakupi qhechumusqankuta aparisqa. Abnerqa manaña Davidwanchu Hebronpi kasharqa; payqa David kacharpayajtinkama ripusqa. 23Tukuy soldadonkunawan khuska chayamojtinkama, Joabman willarqanku Nerpa churin Abnerqa jatun kamachejwan kasqanta, chantá David kacharpayajtin ripullasqanta. 24Chaypacha Joabqa jatun kamachejman, nerqa: –¿Imatataj kayta ruwankiri jatun kamachejniy? Abnerqa qanman parlaj jamusqa, qanrí ripojta saqellasqanki. 25Manachu yachakunki, Nerpa churin Abnerqa qanta ch'awkiyasoj jamususqanta, wateqasojtaj, maymanchus risqaykita, tukuy ruwasqakitapis yachanampaj, nispa. 26Jinapi Joabqa Davidwan parlasqanmanta llojsiytawan, Abnerta mask'achejta kacharqa, Davidpa mana yachasqallanta. Mask'ajkunatajri Sirá nisqa pujyumanta Abnerta kutichimorqanku. 27Hebronman Abner chayamojtinkama, Joabqa llajta punkumanta wajnejman pusarqorqa sapallankupi parlanankupaj, chaypitaj wijsampi t'ojsispa wañurparicherqa, wawqen Asaelta wañuchisqanmanta vengakuspa. 28Davidtajrí chayta yachaytawan, nerqa: «Noqawan, Israelitakunawampis Nerpa churin Abner wañusqanmantaqa Tata Diospa ñawpaqempi, mana juchayojchu kayku. 29Tata Dios Joabta aylluntawan kay juchamanta ñak'arichichun. Ayllumpi kallachumpuni yawar apay onqoywan, lepra onqoywan, chayrí wist'u chaki kaywan onqojkuna; wañuchisqa kachunku, chayrí yarqhaymanta ñak'arichunku.» 30Joabwan, Abisaiwan Abnerta wañuchirqanku, Gabaón maqanakupi wawqenku Asaelta wañuchisqanrayku. 31Chaymantaqa David kamacherqa Joabta, paywan kaj runakunanta ima: «P'achaykichejta llik'irakuspa, qhashqa p'achata churakuychej, waqaychejtaj Abner wañusqanmanta,» nispa. Jatun kamachej Davidtaj ayaj qhepanta rerqa. 32Abnertaqa Hebrón llajtapi p'amparqanku . Abnerpa ayan p'ampashajtimku, Davidqa mayta waqarqa, tukuy runakunapis waqallarqankutaj. 33Chaypacha Davidqa kay aya takiyta takerqa: «¿Abner, imaraykutaj mana yuyayniyoj runa jina wañunayki karqari? 34Makiykeqa mana watasqachu karqa, nitaj chakiykipis cadenasqachu karqa. Imaynatachus runa wañuchejkunaj makinkupi wañunku, ajinallatataj qampis wañorqanki.» Chanta tukuy runakuna Abnermanta waqallasharqankupuni. 35Chanta tukuynin Davidman jamuspa, imallatapis mikhurikunanta nerqanku. Davidtajrí juraspa, paykunata nerqa: –Tata Dios sinch'ita jasut'iwachun, manaraj ch'isiyamushajtin t'antata, chayrí imallatapis mikhuyman chayqa, nispa. 36Tukuy chayta yachaspa, allinmi nerqanku, jatun kamachejpa tukuy ruwasqantaj allimpuni paykunaman rijch'arqa. 37Chay p'unchaypi tukuy israelitakunaqa cheqamanta yacharqanku, jatun kamachej Davidqa Nerpa churin Abnerpa wañusqanmanta mana juchayoj kasqanta. 38Chantá jatun kamacheqa yanapajkunanta nerqa: –Qankuna yachankichej jina, Israel ayllu ukhupi uj kuraj kamachej, jatun qhawasqa runa wañupusqanta. 39Diospa churasqan jatun kamachej kani chaypis mana kallpayoj jina kashani, Seruiaj churinkuna chay millayta ruwasqankurayku. Tata Diosqa chay juchankuman jina kutichipuchun ruwaj runamanqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\