2 SAMUEL 7

1Jatun kamachej Davidqa kamachinan wasipiña kashajtenqa, Tata Diosqa muyuynimpi kaj enemigokunawan ch'ajwata chinkacherqa. 2Chaypacha jatun kamachej Davidqa Diosmanta willaj Natanman nerqa: –Qhawariy, noqaqa sumaj cedromanta ruwasqa wasipi tiyarikushani, Diospa arcantajrí toldollapi kashan, nispa. 3Natantaj kuticherqa: –Ruwallay tukuy imatachus yuyashanki, chayta; Tata Diosqa yanapasonqa, nispa. 4Chay ch'isipachataj, Tata Diosqa Natanta nerqa: 5«Riy, parlamuy kamachiy Davidwan, willaytaj Noqa Tata Dios imatachus payman nisqayta: “Mana qanchu Noqapajqa uj Templota ruwanki, chaypi tiyakunaypaj. 6Egiptomanta orqhomorqani israelitakunata, chaymantapacha kunankama mana mayqen wasipichu tiyakorqani, manachayqa toldollapi tiyakuspa, kayman jaqayman purerqani. 7Israelitakunawan purisqaymantapachaqa. Noqa churarqani Israel aylluypi kamachinankupaj, chaykunamanta mana mañarqanichu cedromanta Templota ruwapunawankutaqa.” 8Chayrayku kamachiy Davidman niy: Ajinata Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nisunki: “Noqa ovejakunaj qhepamanta orqhomorqayki, Israel aylluypaj kamachejnin kanaykipaj. 9Tukuy puriyniykipi qanllawampuni karqani, enemigoykikunata tukuchispa. Sumaj uyarisqa runaman tukuchiyki kay pachapi may uyarisqa runakunata jina. 10Chay jawaqa wakichillarqanitaj uj cheqata Israel aylluypaj, chaypitaj paykunata churarqani kikin jallp'ankupi tiyakunankupaj. Mana pipis paykunawan chejninakunampaj, nitaj chay sajra ruwaj runakunapis ñawpajpi jina paykunata llakichinankupaj, 11Israel aylluypi kamachejkunata churashajtiy chay jinata. Manallataj saqesajchu enemigoyki imatapis ruwasojta. Chantapis Noqa ruwasaj wawaykikunamanta israel suyuta kamachej kanallantapuni. 12wañ'opujtiyki, wawaykikunallamantataj jatun kamachej kanampaj churasaj, kamachinaykita sinch'ita sayachisaj. 13Paymin Templota ruwapuwanqa, Noqataj wiñaypaj kamachinanta sayachisaj. 14Noqaqa paypaj tata jina kasaj, paytaj waway jina kanqa; imapi juchallikojtimpis, Noqa payta jasut'isaj, imaynatachus uj tataqa wawanta jasut'in, jinata. 15Chaywampis paymanta khuyasullasajpuni, manataj Saulta jinachu saqerpasaj. Payta wijch'uspa, qanta churarqayki. 16Mirayniykita, kamachinaykitapis Noqa waqaychasaj wiñaypaj, ajinallatataj wiñaypaj churasqa kanqa, nispa.”» 17Natanqa chay tukuyta Davidman willarqa, imaynatachus mosqoypi jina rikusqanta, uyarisqantapis. 18Chaypacha jatun kamachej Davidqa Tata Diospa ñawpaqenman yaykuspa, nerqa: «¿Tata Dios, pitaj noqa kasqani, pitaj aylluypis kasqa, kayta noqawan ruwanaykipaj? 19Chaypis mana chayllachu. Tata Dios, kamachiykej miraynin imayna kananmatapis parlallawankiraj, mana pipis Qan jina ruwajqa kanchu. 20¿Imatawantaj niykiman, Tata Dios? Qanqa kay kamachiykitaqa sumajta rejsiwanki. 21Tukuy kay t'ukuna imakunata Qanmin ruwarqanki nisqaykiman, munasqaykiman jinataj, noqaman yachachiwanaykipaj. 22Chayraykumin jatunchasqa kanki, Tata Diosníy. Mana pipis Qan jinaqa kanchu, manataj Qanmanta jawaqa waj diosqa kanchu, noqayku uyarisqaykuman jinaqa. 23Kay pachapi Israel aylluyki jinaqa mana waj ayllu kanchu . Qan Diosníy, aylluyki kanampaj Israelta kacharicherqanki, may uyarisqa kanantataj ruwarqanki, payrayku jatuchaj may t'ukuna k'acha imakunata ruwaspa. Egiptomanta orqhomorqanki, chay aylluykej ñawpaqenmantataj Qan wijch'orqanki chay waj runakunata, diosninkutawan. 24Qanqa churarqanki Israelta wiñaypaj aylluyki kanampaj, Qantaj Tata Diosnin kanaykipaj. 25Ajinaqa, Tata Diosníy, noqa kamachiykiman, mirayniymampis nisqaykitaqa wiñaypa junt'ay, nisqaykiman jina ruway. 26Sutiykeqa jatunchasqapuni kachun, nichunkutaj Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa Israelpa Diosnin kasqaykita. Kamachiykej Davidpa miraynenqa ñawpaqeykipi sumaj sayachisqa kachun. 27Qan, Tukuy Atiyniyoj Tata Diosniy, niwarqanki mirayniymanta churiykunaqa kamachillanankutapuni, chayrayku kayta mañarikuyki 28Qanqa Tata Dios kanki, parlasqasniykitaj cheqampuni; kay kamachiykiman chay jina k'acha imakunata niwanki. 29Kunanqa aylluyta saminchay qampa ñawpaqeykipi wiñaypaj kanallampajpuni. Qan, Tata Diosníy, niwarqanki kamachiykej miraynenqa wiñaypaj saminchasqa kananta,» nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\