2 SAMUEL 8

1Chaymanta Davidqa filisteokunata atiparqa, tukuy jallp'ankuta qhechuspa atiyninman churarqa. Qhechullarqataj Meteg-amá nisqa cheqatapis filisteokunaj makinkumanta. 2Ajinallataj moabitakunata atipallarqataj. Paykunataqa pampaman winkuchispa, q'aytuwan tupucherqa: Pikunachus q'aytuwan iskay tupusqa ukhupi kajkunaqa wañuchisqa karqanku, uj tupusqa ukhupi kajkunataj kawsarqanku. Ajinamanta chay kawsajkuna moabitakunaqa Davidpa makimpi karqanku, paymantaj impuestota pagarqanku. 3Davidqa atipallarqataj Hadad-ezerta; payqa karqa Rehobpa churin, Sobaj suyu jatun kamachejnin. Davidqa Hadad-ezerta atiparqa Éufrates Mayu chaynejman jallp'anta watej jap'ikapoj rishajtin. 4Chaykunamanta Davidqa presocharqa waranqa qanchis pachajniyoj caballopi maqanakoj soldadokunata, jinataj chakillapi purej soldadokunamantataj iskay chunka waranqata. Jinataj carretakunata qhatataj, chay caballokunaj chakinmanta ankunta p'itirarqa; pachaj carretapaj jinalla caballokunata puchucherqa. 5Chaymantaqa Damascomanta arameokuna chayamorqanku Sobaj jatun kamachejnin Hadad-ezerta yanapaj. Davidtajrí arameokunatapis atipallarqataj, paykunamanta iskay chunka iskayniyoj waranqata wañuchirqa. 6Chaymantataj Damasco llajtapi Davidqa soldadonkunata churarqa; jinamanta arameokunapis paypa makimpi karqanku, impuestotataj pagaj kanku. Ajinata ari, Tata Diosqa Davidtaqa mayman maqanakoj rejtimpis yanapallarqapuni. 7Chaymanta Davidqa Hadad-ezerpa soldadonkunata kamachejninkoj qori escudonkunata qhechuspa, Jerusalenman apakaporqa. 8Ajinallatataj Hadad-ezerpa Bétah llajtamanta, Berotai llajtamantawan ima ashkha bronceta apakaporqa. 9Hamat llajtaj jatun kamachej Toi uyarerqa Davidqa jatun kamachej Hadad-ezerpa soldadonkunata atipasqanta. 10Chayrayku churin Joramta jatun kamachej Davidta napaykuchejta kacharqa qolqemanta, qorimanta, broncemantawan ruwasqa imakunatawan apachispa: –Allimpuni Hadad-ezerta maqanakupi atiparqanki, nispa. Imaraykuchus Toipis Hadad-ezerwan maqanakushallarqataj . 11Chantá Davidqa tukuy apamusqankuta Tata Diosman qoporqa, waj suyumanta apamusqankumanta qolqeta qorita ima chaykunatawan khuska korqa, chaykunataqa tukuy atipasqa suyukunamanta apamorqanku: 12Siriamanta, Moabmanta, Amonmanta, filisteokunamanta, jinataj amalecitakunamantapis. Sobaj jatun kamachej Rehobpa churin Hadad-ezermanta qhechusqantapis Diosman qollarqataj. 13Davidqa may uyarisqa karqa. Arameokunata atipasqanmanta kutimushaspataj, Kachi Qochapampa nisqapi, wañuchillarqataj chunka pusajniyoj waranqa edomitakunata. 14Chaymantaqa qhawaj soldadokunata churallarqataj tukuy Edom jallp'aman, edomitakunataj Davidpa kamachinkunanman tukorqanku. Ajinamanta Davidqa mayman risqampipis Tata Diospa yanapayninwan atipallarqapuni . 15Davidqa tukuy Israel suyupi cheqan kajta ruwaspa kamacherqa. 16Soldadonkunata kamachejqa Saruiaj churin Joab karqa; Ahiludpa churin, Josafattaj Israel suyoj qhelqerin karqa. 17Ahitobpa churin Sadoc, chantá Abiatarpa churin Ahimelec imaqa sacerdotekuna karqanku. Seraiastaj Davijpa qhelqerin karqa. 18Joiadaj churin Benaiataj quereteokunaj, peleteokunaj kamachejninku karqa. Davidpa churikunataj sacerdotekuna karqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\