2 TESALONICENSES 2

1Kunanqa, hermanosníy, Señorninchej Jesucristoj jamuyninmanta, Paywan tantakunanchejmantawan kayta tukuy sonqo niyku: 2Ama yuyayniykichejpi usqhayllata kuyuchisqachu kaychej, nitaj mancharichisqachu kaychej ni ima espiriturayku, ni ima parlayrayku, nitaj ni ima cartarayku, noqaykumantapis kanman jina, maypachachus ninkuman: Señorpa p'unchaynin kaypiña kashan, nispa. 3Ni imarayku piwampis ch'awkiyachikuychejchu. Manaraj chay p'unchay chayamushajtin, ñawpajta runasqa Diospa contrampi sinch'ita oqharikonqanku; jinallataj Diosta mana kasoj juchasapa runaqa sut'iman rikhurenqa, pichus wiñay chinkayman rinampaj churasqa kashan, chay. 4Payqa churanakoj sayaykonqa, Diospa sutinwan sutichasqa kaj chhikaj contrampi, jinataj yupaychanaj contrampi. Chantá Diospa Templonman yaykuspa, chaypi tiyaykukonqa, nenqataj pay Diospuni kasqanta. 5Manachu yuyarikunkichej chay imasmanta qankunaman willasqayta qankunawan kashaspa? 6Yachallankichejtaj imachus payta jark'ashasqanta, maychus tiempollampi rikuchisqa kanampaj. 7Chay pakasqa sajra ateyqa ñapis trabajashanña; chaywampis jark'asqallaraj kanqa, chay jark'ajta ñawpaqenmanta Dios orqhonankama. 8Chay qhepata chay juchasapa sajra runa sut'inchasqa kanqa. Señor Jesustajrí payta wañuchenqa simimpa samayninwan, jamuynimpitaj jatun kaynimpa k'anchayninwan chay runata chinkarparichenqa. 9Chay juchasapa sajra runaqa Satanaspa atiyninwan jamuspa, ruwanqa llulla milagrosta, t'ukuna ruwanasta ima. 10Chay imaymana sajra ch'awkiyaykunawan chinkayman rejkunata pantachenqa. Paykunaqa chinkayman rishanku, imaraykuchus cheqa kajta mana jap'ikorqankuchu chaynejta salvasqa kanankupaj. 11Chayrayku, Diosqa paykunaman sinch'i pantachej atiyta apachimonqa, llulla kajta creenankupaj. 12Ajinamanta tukuyninku juchachasqa kanqanku, imaraykuchus cheqa kajta mana creerqankuchu, astawanqa sajra kajta kusiywan ruwarqanku. 13Noqaykoqa qankunamanta Diosman graciasta qonaykupuni tiyan, Señorpa munakusqasnin hermanosníy, imaraykuchus Diosqa qankunata qallariymantapacha ajllakusorqachej salvasqa kanaykichejpaj, Espíritu Santo qankunata llimphuchaspa Diospaj t'aqasusqaykichejrayku, cheqa kajta creesqaykichejraykutaj. 14Chaypajmin Diosqa wajyasorqachej willasqayku evangelionejta, Señorninchej Jesucristoj jatun kaynimpa k'anchaynimpi Paywan khuska kanaykichejpaj. 15Chayrayku, hermanos, sinch'ita sayaychej, jap'ikuychejtaj, noqaykumanta yachaqakorqankichej, chay yachachisqaykuta, ñaraj cartaykunejta. 16Kikin Señorninchej Jesucristo, Dios Tatanchej ima munakuwarqanchej, qhasilla k'acha yanapayninraykutaj wiñay sonqochayninwan kallpachawarqanchej, allin kaj suyakuytapis qollawarqanchejtaj. 17Payqa sonqosniykichejta oqharichun, kallpachachuntaj allin kajllatapuni ruwanaykichejpaj, parlanaykichejpajtaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\