HECHOS 1

1Teofilóy, ñawpaj qhelqasqaypi nerqaniña imaynatachus Jesús qallariymantapacha tukuy imata ruwasqanta, yachachisqantawan, 2janaj pachaman ripunan, chay p'unchaykama. Jesús manaraj janaj pachaman ripushaspa, Espíritu Santonejta kamachisqanta qorqa ajllasqa apostolesninman. 3Wañusqamanta kawsarimpuspataj, kikin Jesuspuni apostolesninwan rikuchikorqa. Ashkha kutista paykunaman rikhurerqa tukuy laya ruwaykunata ruwaspa, cheqamanta Pay kawsashasqanta yachanankupaj. Tawa chunka p'unchaykunapitaj paykunawan rikuchikuspa, Diospa reinonmanta parlarqa. 4Apostolesninwan tantasqa kashaspa, Jesusqa paykunata kamacherqa: Jerusalén llajtamanta ama ripunkichejchu, manachayqa suyaychej Dios Tataj nisqan junt'akunanta, mayqentachus Noqamanta uyarerqankichej kay jinata: 5Juanqa yakuwan bautizarqa. Kaymanta pisi p'unchaykunamantajrí, qankunaqa Espíritu Santowan bautizasqa kankichej, nispa. 6Chantá tantasqa kashaspa, apostolesqa Jesusta taporqanku: Señor, kunampachachu Israelpa reinonta watejmanta sayarichinki? nispa. 7Jesustaj kuticherqa: Qankunaqa mana yachanaykichejchu tiyan mayk'ajchus, chayrí ima horatachus Dios Tata jatun atiynimpi chay imasta ruwanan kasqantaqa. 8Manachayqa Espíritu Santo qankunaman jamojtin, atiywan junt'achisqa kankichej. Rispataj, Noqamanta testigos jina willankichej Jerusalenpi, tukuy Judea jallp'api, Samariapi, tukuy kay pachaj k'uchusninkama. 9Chayta nisqantawantaj, apostolesnin qhawashajtinku, Jesusqa janaj pachaman oqharisqa karqa. Uj phuyutaj p'ampaykuspa, ñawisninkumanta Payta pakaykorqa. 10Jesús ripushajtin, apostolesqa patata qhawaspallapuni kasharqanku. Chayllamantaj iskay qharis ujllata rikhurimorqanku yuraj p'achasniyoj, paykunaj qayllankuman. 11Paykunamantaj nerqanku: Galileos, imaraykutaj patata qhawaspallapuni kashankichejri? Kay kikin Jesús, imaynatachus qankuna ukhumanta janaj pachaman ripun, ajinallatataj ujtawan kutirimonqa, imaynatachus ripojta rikunkichej, ajinata. 12Chay qhepata apostolesqa Jerusalenman kutiporqanku Olivos nisqa orqomanta. Chay orqoqa Jerusalenmanta mana karupichu, uj samarikuna p'unchay puriypi jinalla karqa. 13Llajtaman chayaspataj, maypichus tiyakusharqanku, chay wasipi alto pataman wicharerqanku. Paykuna karqanku: Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Alfeoj churin Santiago, Zelote nisqa Simón, Santiagoj wawqen Judas ima. 14Tukuyninkutaj uj sonqolla tantakoj kanku, Dios Tatamanta mañakuspallapuni Jesuspa maman Mariawan, wawqesninwan, wakin warmiswan ima. 15Chay p'unchaykunallapitaj creejkuna tantakorqanku, tukuyninkupi pachaj iskay chunkayoj jina. Chantá Pedro sayariytawan paykunata nerqa: 16Hermanosníy, Qhelqasqapi nisqan junt'akunampuni karqa, imatachus Espíritu Santo nerqa Davidpa siminnejta Judasmanta, pichus runasta pusarqa Jesusta jap'inankupaj, chaymanta. 17Judasqa noqaykuwan yupasqa karqa, imaraykuchus paypis ajllasqallataj karqa kay ruwaypi kanampaj. 18Chay Judasqa sajrata ruwasqanmanta qolqeta jap'isqanwan jallp'ata ranterqa. Chay jallp'apitaj umamanta urmasqampi wijsan phatasqa, ch'unchulasnimpis thallikusqa. 19Jerusalén llajtapi tukuy tiyakojkuna chaymanta uyarerqanku. Chayrayku chay jallp'ata parlayninkupi Acéldama nispa, suticharqanku. Chay niyta munan Yawar Jallp'a. 20Salmos qhelqasqapi kay jinata nin: Wasenqa ch'in qhepachun, amataj pipis chaypi tiyachunñachu, nispa. Nillantaj: Ruwanantapis waj jap'ichun, nispa. 21Walej kanman uj runata ajllana, Señor Jesuspa kawsarimpusqanta testigo jina willanampaj noqaykuwan khuska. Chay runaqa kanan tiyan, Señor Jesús noqanchej ukhupi kashajtin, noqaykuwampuni purejkunamanta, Juanqa Jesusta bautizasqanmantapacha Jesús janaj pachaman ripusqankama. 23Ajinamanta iskay sutista churarqanku ajllasqa kanankupaj: José sutiyoj Barsabás nisqata, pitachus Justo nejllataj kanku, chantá Matías sutiyoj runatawan. 24Chantá kay jinata Diosmanta mañakorqanku: Tukuypa sonqonta rejsej Señor, rikuchiwayku ari mayqentachus kay iskay qharismanta ajllasqaykita apostolniyki kanampaj, 25kamachisqaykitataj ruwanampaj Judaspa cuentanmanta, pichus juchanrayku saqerparerqa ruwananta, juchallikusqanrayku rinan karqa, chayman rinampaj, nispa. 26Chaymanta suerteta choqajtinku, chay suerteqa Matiaspaj llojserqa. Paytaj chaymantapacha chunka ujniyoj apostoleswan yupasqa karqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\