HECHOS 10

1Cesareapi uj runa karqa Cornelio sutiyoj, Italiano nisqa batallompi capitán. 2Cornelioqa Diosta manchachikoj, cheqanta ruwaj runa karqa, wasimpitaj tukuy familianwan khuska Diosta yupaychaj. Payqa tukuy imapi yanapaj wajcha runasta, Diosmantataj mañakuspallapuni kaj. 3Uj kuti, chawpi p'unchay pasayta, mosqoypi jina sut'ita rikorqa Diospa angelninta, maypichus kasharqa, chayman yaykumojta. Chay angelqa nerqa: Cornelio, nispa. 4Corneliotaj angelta qhawarispa, manchachikuywan nerqa: Imatataj munashanki, wiraqochíy? nispa. Angeltaj kuticherqa: Mañakusqasniyki, wajchasta yanapasqasniyki ima Diospa ñawpaqenman chayanku qanmanta yuyarikunampaj. 5Kunanqa Jopeman wakin runasta kachay, wajyamunankupaj Pedro nisqa Simonta. 6Payqa kashan suela ruwaj Simonpa wasimpi, qocha qayllapi. 7Chay parlapayaj ángel ripojtinkama, Cornelioqa wajyarqa iskay kamachisninta, uj sumaj yanapajnin Diosta yupaychaj soldadotawan. 8Paykunaman tukuy imata willaspa, Jope llajtaman kacharqa. 9Q'ayantenqa chay kachas ñanta rishaspa, Jopeman qayllashajtinkuña, Pedro chawpi p'unchaynejta, wasi pata pampalla karqa, chayman wicharerqa Diosmanta mañakoj. 10Yarqhachikuspataj, mikhuyta munarqa. Mikhunata wayk'unankukama, mosqoypi jina rikorqa cielota kicharisqata. Chantá rikullarqataj uj t'impi jina llijllaman rijch'akoj tawantin kantusninmanta watasqata pampaman urayk'amushajta. 12Chay t'impipitaj karqa kay pachapi kaj tukuy laya animales: Tawa chakisniyoj, kataris, p'isqos ima. 13Uj parlamojta uyarerqa: Sayariy Pedro, wañuchispa, mikhuy, nispa nejta. 14Pedrotaj kuticherqa: Manapuni, Señor. Ni jayk'aj mikhorqanichu imachus mana allin kajta, nitaj ch'ichipaj qhawasqa kajtapis, nispa. 15Parlamojtajrí watejmanta nimorqa: Imatachus Dios llimphuchasqantaqa ama ch'ichi niychu, nispa. 16Chay karqa kinsa kutikama, chaymantataj t'impeqa janaj pachaman oqharisqa karqa. 17Pedrorí chayta rikuytawan, t'ukusharqa: Imatataj chay niyta munanri? nispa. Jinallaman Cornelioj kachamusqasnin tapukuspa Simonpa wasin punkukama chayamorqanku. 18Wajyaspataj, tapukorqanku: Manachu kaypi Simón Pedro kashan? nispa. 19Pedro chay rikusqampi yuyashajtillampuni, Espíritu Santo payta nerqa: Kinsa runas mask'ashasunku. 20Kunanqa sayarispa, urayk'uy; ama iskayrayaspa, paykunawan rillay, imaraykuchus Noqamin paykunata kachamuni, nispa. 21Pedrotaj urayk'uspa, chay runasta nerqa: Noqa kani pitachus mask'ashankichej, chay. Imamantaj jamunkichejri? nispa. 22Chantá paykunaqa kuticherqanku: Capitán Cornelio kachamuwayku. Payqa cheqan runa, Diosta manchachikoj. Judiospis payta jatumpaj qhawanku. Diospa angelnintaj Cornelioman nerqa wasinman wajyachisunanta, qampa parlasqaykita uyarinampaj. 23Pedrotaj kachasta wasi ukhuman pusaykorqa, chaypitaj chay tuta puñorqanku. Q'ayantintaj, oqharikuytawan, paykunawan rerqa. Jopepi tiyakoj wakin hermanospis paykunawan rillarqankutaj. 24Qhepan p'unchayqa Cesareaman chayarqanku. Chaypeqa Cornelio paykunata suyasharqa, familianwan, kawsaqesninwan ima. 25Chantá Pedro wasiman yaykushajtin, Cornelio taripaj llojsimuspa, Pedroj ñawpaqenman pampakama k'umuykukorqa payta yupaychanampaj. 26Pedrorí Corneliota aysarispa, nerqa: Sayariy, noqapis qan jina runallataj kani, nispa. 27Pedroqa Corneliowan parlaspa, wasinman yaykorqa, chaypitaj rikorqa ashkha runasta tantasqata. 28Pedrotaj paykunata nerqa: Qankuna yachankichej jina, judiosqa mana tantakuyta atinkuchu mana judío kajkunawanqa. Kunanrí, Dios yachachiwan ama pitapis ch'ichipaj nitaj pisipaj qhawanayta. 29Chayrayku wajyachimuwajtiykichejkama, mana iskayrayaspa jamuni. Kunantaj yachayta munayman imapajchus wajyachiwasqaykichejta, nispa. 30Chantá Cornelio kuticherqa: Tawa p'unchayña kashan, kunan jina samay horasta kay wasipi Diosmanta mañakushajtiy, chayllaman uj qhari ñawpaqeypi rikhurerqa lliphipej p'achayoj. 31Paytaj niwarqa: Cornelio, Dios uyarisunki mañakusqaykita, yuyarikullantaj wajchasta yanapasqaykimantapis. 32Jopeman kachay ari, Simón Pedro nisqata pusachimuy; payqa kashan suela ruwaj Simonpa wasimpi qocha qayllapi, nispa. 33Chay ratopachataj qanman kachamorqani. Qantaj allinta ruwanki kayman jamurispa. Kunanqa kay tukuy kaypi Diospa ñawpaqempi kashayku imatachus kamachisusqanta noqaykuman willanawaykupaj. 34Chantá Pedro parlayta qallarerqa: Cheqamanta reparani, Diosqa mana wakillantachu allimpaj qhawan, 35manachayqa mayqen nacionllamantapis pichá Diosta manchachikoj, cheqa kajtataj ruwaj runatamin Diosqa allin ñawiwan qhawan. 36Uyarinkichejña imatachus Diosqa Israelpa churisninman parlasqanta, tukuypa Señornin Jesucristonejta Dioswan allinyakuy kasqanta willaspa. 37Qankuna yachallankichejtaj tukuy Judeapi imachus kasqanta, Galileamantapacha qallarispa, Juan bautismomanta willasqanmanta qhepaman. 38Yachankichej imaynatachus Diosqa Espíritu Santota, atiytawan qosqanta Nazaret llajtayoj Jesusman. Jesusqa tukuynejta purerqa allinta ruwaspa, sanoyachispataj Kuraj Supaypa atiynimpi tukuy ñak'arejkunata, Dios Paywan kasqanrayku. 39Noqaykoqa testigos kayku chay tukuy imasta ruwasqanta rikuspa, judiospa nacionnimpi, Jerusalén llajtapi ima. Paykunarí Jesusta cruzpi chakataspa, wañucherqanku. 40Chantá Dios Tataqa kinsa p'unchayninman Payta kawsarichimpuspa, munarqa runas payta rikunankuta. 41Chaywampis mana tukuy runamanchu rikhurerqa; noqallaykuman rikhuriwarqayku, pikunachus ñawpajmantapachaña Diospa ajllasqasnin karqayku, testigos jina rikusqaykuta willanaykupaj, chaykunaman. Noqaykoqa Paywan mikhorqayku wañuymanta kawsarimpusqanmantaña. 42Paytaj kamachiwarqayku runasman willanaykuta, rejsichinaykuta ima, kay kikin Jesusta Dios churasqanta kawsajkunata, wañusqastapis juzganampaj. 43Tukuy profetaspis Jesusmanta willarqanku, Paypi tukuy creejkunaj juchasninku sutinnejta pampachasqa kanankupaj. 44Chayta Pedro parlashajtillanraj, Espíritu Santoqa tukuynin uyarejkunaman urayk'amorqa. 45Jopemanta Pedrowan jamoj, creejkuna judiostaj t'ukushaj qhepakorqanku, mana judío kajkunamampis Diosqa Espíritu Santota qosqanmanta. 46Paykunaqa waj parlaykunata parlashajta, Diosta yupaychashajta ima uyarerqanku. 47Chaymantataj Pedro nerqa: Kay runasmanqa noqanchejman jinallataj Espíritu Santo jamun. Atinmanchu pipis jark'ayta ama bautizachikunankupaj? nispa. 48Ajinata Pedro kamacherqa Jesucristoj sutimpi bautizachikunankuta. Creejkunataj mañarikorqanku Pedro uj pisi p'unchayllatapis paykunawan qhepakunanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\