HECHOS 11

1Judeapi kajkuna apóstoles, hermanos ima uyarerqanku mana judío kajkunapis Diospa Simi Nisqanta jap'isqankuta. 2Pedrotajrí Jerusalenman wicharisqantawan, circuncisionmanta kajkuna judiosqa payta k'amerqanku: 3Imaraykutaj qan mana circuncidasqa runaspa wasinkuman rerqanki, paykunawantaj mikhumorqankiri? nispa. 4Chantá Pedroqa paykunaman kantumanta willarqa imaynachus kasqanta. 5Pay nerqa: Jope llajtapi kashaspa, Diosmanta mañakushajtiy, uj mosqoypi jina rikorqani janaj pachamanta urayk'amushajta uj t'impita, jatun llijllaman rijch'akojta, tawantin kantusninmanta watasqata. Chay t'impitaj ñawpaqeyman urayk'amorqa. 6T'impita allinta qhawaykuspataj, chay ukhupi rikorqani kay pachapi kaj tawa chakisniyoj animalesta, phiña k'ita animalesta, katarista, p'isqosta ima. 7Uj parlamojtataj uyarerqani: Sayariy, Pedro, wañuchispa, mikhuy, nispa niwajta. 8Noqataj nerqani: Mana, Señor, imaraykuchus ni jayk'aj simiyman chayanchu mana allin kaj, nitaj ch'ichipaj qhawasqa kajpis, nispa. 9Janaj pachamanta uj kutitawan nimuwarqa: Imatachus Dios llimphuchasqantaqa ama ch'ichi niychu, nispa. 10Chayta kinsa kutita nimorqa, chaymantataj chay t'impeqa janaj pachaman oqharisqa karqa. 11Chay jinallapi kinsa kachas chayamorqanku Cesareamanta, maypichus kasharqani, chay wasiman, noqata mask'awaspa. 12Espíritu Santotaj kamachiwarqa ama iskayrayaspa paykunawan rinayta. Kay sojta hermanospis noqawan Cesareaman rillarqankutaj, tukuyniykutaj Cornelioj wasinman yaykorqayku. 13Payqa willawarqayku imaynatachus uj angelta sayashajta rikusqanta, pichus payman nisqa: Jopeman kachay; Simón Pedro nisqata wajyachimuy. 14Paytaj nisonqa imaynatachus qan, tukuy familiaykiwan salvasqa kanaykichejta, nispa. 15Chantá paykunaman parlayta qallarejtiykama, Espíritu Santo paykunaman urayk'amorqa, imaynatachus qallariypi noqanchejman urayk'amorqa, ajinallatataj. 16Chaypachataj Señorpa nisqanta yuyarikorqani: Cheqamanta Juanqa yakuwan bautizarqa, qankunatajrí Espíritu Santowan bautizasqa kankichej, nispa. 17Sichus Dios paykunaman qorqa chay kikin Espíritu Santota, mayqentachus qowarqanchej Señor Jesucristopi creesqanchejrayku chayqa, pitaj noqa karqani Diosta jark'anaypajri? nispa nerqa Pedroqa. 18Chayta uyarispa, hermanosqa manaña imatapis nerqankuchu; astawampis Diosta yupaycharqanku, nerqankutaj: Chayman jina, mana judío kajkunapis Diosman kutirikojtinkoqa, Diosqa paykunaman wiñay kawsayta qollantaj, nispa. 19Runasqa Estebanta wañuchiytawan, chay waj creejkunatañataj ñak'arichiyta qallarerqanku. Chayrayku creejkunaqa ch'eqerakuspa chayasqanku Feniciakama, Chiprekama, chantá Antioquiakama ima. Evangeliomantataj willarqanku judiosllaman, manataj wajkunamanqa. 20Wakin creejkunatajrí Chipremanta, Cirenemantawan Antioquiaman chayaspa, mana judío kajkunamampis Señor Jesucristomanta willarqanku. 21Diospa atiynin paykunawan kasqanrayku, ashkha runas creespa Señorman kutirikorqanku. 22Chay tukuy imas Jerusalén Iglesiapi yachakojtin, Bernabeta kacharqanku Antioquiakama. 23Paytaj jaqayman chayaspa, rikorqa imatachus Diospa qhasilla k'acha yanapaynin ruwasqanta. Chayrayku kusikuspa, paykunata yuyaycharqa Señor Jesucristota tukuy sonqo kasunallankutapuni. 24Bernabeqa k'acha runa karqa, Espíritu Santowan junt'asqa, sinch'i creeyniyojtaj. Chayrayku ashkha runas Señorpi creerqanku. 25Chay qhepata Bernabeqa Tarso llajtaman rerqa Saulota mask'aj. Payta tariytawantaj, Antioquiaman pusamorqa. 26Chay iglesiawan uj wata junt'ata karqanku, ashkha runasman yachachispa. Chaypacha Antioquiapi runas qallarerqanku creejkunata sutichayta cristianos, nispa. 27Chaypacha Jerusalenmanta profetas chayamorqanku Antioquiaman. 28Ujnintaj Agabo sutiyoj sayarispa, Espíritu Santoj yuyaychasqan kaspa, nerqa: Manchay jatun yarqhay jamonqa tukuy jallp'aman, nispa. Chay nisqantaj junt'akorqa Claudio kamachishajtin. 29Chantá chay Antioquiapi creejkunaqa nerqanku sapa uj kapusqanman jina qolqeta tantaspa, apachinankuta Judeapi kaj hermanosman. 30Ajinata ruwaspa, chay qolqeta apacherqanku Bernabewan, Saulowan ima Iglesiaj ancianosninman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\