HECHOS 12

1Chaypacha rey Herodesqa ñak'arichiyta qallarerqa Iglesiamanta wakinkunata. 2Ajinamanta Juanpa wawqen Santiagota wañuchicherqa espadawan. 3Chay ruwasqan judiospaj sumaj kasqanta rikuspa, Pedrotañataj jap'icherqa. Chaypachataj karqa mana levadurayoj t'anta mikhuna p'unchaykuna. 4Herodesqa Pedrota jap'ichispa, carcelman wisq'acherqa. Chaypitaj tawa t'aqa soldados Pedrota qhawasharqanku. Sapa t'aqapitaj tawa soldados karqanku. Herodesqa munarqa Pedrota orqhomuyta runaspa ñawpaqenman juzganampaj Pascua fiesta pasayta. 5Ajinamanta Pedroqa carcelpi wisq'asqa kashajtin, Iglesiamanta kajkuna mana sayk'uspa paypaj Diosmanta mañapusharqanku. 6Herodes orqhochimunan kashajtin, chay tuta Pedro iskay soldados chawpipi puñusharqa, iskay cadenaswan watasqa. Waj soldadostaj cárcel punkuta qhawasharqanku. 7Chayllaman Señorpa angelnin rikhurimorqa, chay ukhumantaj k'anchay junt'aykorqa. Angeltaj Pedrota wajtannimpi teqespa, rijch'aricherqa, nerqataj: Usqhayta jatariy, nispa. Makisnimpi watasqa cadenastaj payllamanta urmarqanku. 8Chantá chay ángel nillarqataj: Chumpiykita mat'iykukuy, juk'utasniykitapis churakuy, nispa. Pedro ajinata ruwajtin, angelqa payta nerqa: Kunanqa mantoykiwan qhataykukuspa, qhatiway, nispa. 9Pedroqa angelpa qhepanta carcelmanta llojsishaspa, mana yacharqachu angelpa ruwasqan mosqoypichus, sut'ipichus kasqanta. Payqa yuyasharqa mosqoypi jinalla rikushasqanta. 10Ajinamanta pasarqanku ñawpaj t'aqa soldadosta, jinallatataj iskay kaj t'aqatapis fierro punkuman chayanankukama. Calleman llojsej punkutaj payllamanta kicharikorqa. Llojsispataj uj calleta rishajtinku, angelqa Pedromanta t'aqakaporqa. 11Jinapi Pedroqa yuyayninman kutirispa, nerqa: Kunanqa yachani cheqatapuni Señorqa angelninta kachamusqanta Herodespa makinmanta qhechunawampaj, judiospa sajra imasta ruwawayta munasqankumantawan, nispa. 12Chayta reparakuspa, Marcos nisqa Juanpa maman Mariajpa wasinman rerqa. Chaypitaj ashkha creejkuna tantasqa kaspa, Diosmanta mañakusharqanku. 13Chantá calle punkuta Pedro takaykojtin, uj sipas Rode sutiyoj punkuman jamorqa, pichus kasqanta yachaj. 14Rodetaj Pedroj parlasqanmanta rejsirparispa, kusiywan punkuta mana kicharispalla, kutiykuytawan willarqa: Pedro punkupi kashan, nispa. 15Paykunataj nerqanku: Mana qampichu kashanki, nispa. Paytaj nillarqapuni jina kasqanta. Paykunarí nerqanku: Chayqa Pedroj angelninchari, nispa. 16Chaykama Pedroqa punkuta takashallarqapuni. Chaymantaña punkuta kicharerqanku, payta rikuspataj, t'ukushaj qhepakorqanku. 17Pedrotaj makinwan señaspa, paykunata ch'inyacherqa; chantá paykunaman willarqa imaynatachus Señorqa carcelmanta orqhomusqanta. Nerqataj: Kay tukuy imasmanta Santiagoman willamuychej, hermanosman ima, nispa. Chaymanta llojsispataj, wajnejman riporqa. 18Q'ayantin paqarin, soldadosqa manchayta ch'ajwasharqanku Pedro chinkasqanmanta. 19Herodestaj tukuynejta mask'acherqa, nitaj Pedrotaqa tarerqankuchu. Soldadostañataj allinta tapuchispa, kamacherqa paykuna wañuchisqa kanankuta. Chaymantataj Herodesqa Judeamanta Cesareaman urayk'orqa, chaypitaj qhepakorqa. 20Kamachej Herodesqa manchay phiñasqa kasharqa Tiro llajtamanta kajkunapaj, Sidón llajtamanta kajkunapajwan. Chayrayku paykunaqa uj yuyaylla tantaykukuspa, Herodeswan parlaj rerqanku. Ñawpajtaqa Herodespa wasimpi kamachej Blastoman lluk'iykorqanku, paynejta allinyakunankupaj Herodeswan, imaraykuchus paykunaqa Herodespa llajtanmanta mikhunata jap'ej kanku. 21Jinapi Herodesqa wajyachisqan p'unchaypi, kamachinan p'achawan p'achallisqa kamachina tiyanampi tiyaykukuspa, paykunaman parlarqa. 22Runastaj qhaparerqanku: Diospa parlasqan kayqa, mana runajtachu, nispa. 23Chay kikimpitaj Señorpa angelnenqa Herodesta onqoykucherqa, Diosta mana jatunchasqanmanta. Chantá khuroj tukusqan wañorqa. 24Señorpa Simi Nisqanrí tukuynejpi uyarikusharqa, ashkhastaj creesharqanku. 25Bernabé, Saulo ima ruwanankuta tukuspa, Jerusalenmanta kutiporqanku Antioquiaman, Marcos nisqa Juan pusarisqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\