HECHOS 13

1Antioquía iglesiapi karqanku profetas, yachachejkuna ima. Paykunataj karqanku: Bernabé, Niger nisqa Simón, Cirenemanta Lucio, Manaén, pichus rey Herodespa uywasqa masin kaj, Saulo ima. 2Uj p'unchay ayunota ruwaspa Señorta yupaychashajtinku, Espíritu Santo paykunata nerqa: Bernabeta, Saulotawan t'aqapuwaychej, imapajchus ajllakuni, chayta ruwanankupaj, nispa. 3Paykunataj ayunaspa Diosmanta mañakuytawan, Bernabejpa umanman, Saulojmanwan makisninkuta churaykuspa, kacharpayarqanku. 4Chay qhepata Bernabewan, Saulowan Espíritu Santoj kamachisqanta kasuspa, Seleuciaman rerqanku. Chaymantataj botepi rispa, Chipre churuman chayarqanku. 5Salaminaman chayaspataj, judiospa sinagogasninkupi Diospa Simi Nisqanta willarqanku. Juan Marcostataj pusarqanku paykunata yanapanampaj. 6Chay tukuynin churupi puriytawan, Pafosman chayarqanku. Chaypitaj tinkukorqanku Barjesús sutiyoj layqawan. Payqa uj llulla profeta judío karqa. 7Chay layqaqa kamachej Sergio Paulowan kasharqa. Sergio Pauloqa yachayniyoj runa karqa. Jinapi Bernabetawan, Saulotawan wajyacherqa, Diospa Simi Nisqanta uyariyta munaspa. 8Chantá chay layqa, griego parlaypi Elimas nisqaqa apostoleswan churanakorqa, chay churupi kamachejta jark'aspa ama creenampaj. 9Chaymantataj Saulo, pejpatachus ujnin sutin Pablo karqa, payqa Espíritu Santowan junt'a kaspa, layqata allinta qhawariytawan, nerqa: 10Ya, llullaj atipasqan, tukuy laya pantachinaswan junt'asqa, Kuraj Supaypa wawan, tukuy allin kajpa enemigon. Mayk'ajkamataj Señorpa cheqan ñanninta q'ewinkiri? 11Kunanqa Señorpa makin pataykipi kanqa; ciegoyanki, intej k'anchaynintapis unayta mana rikunkichu, nispa. Pablo chayta nisqantawan, Elimasqa tuti laqhapi rikhurerqa. Muyuykachaspataj, mask'arqa pillapis makinmanta pusanampaj. 12Sergio Paulo kamachejtaj chayta rikuspa, creerqa, maytataj t'ukorqa Señorpa yachachiyninmanta. 13Pabloqa, paywan kajkuna ima Pafosmanta Pergeman rerqanku botepi. Pergeqa Panfiliapi karqa. Chaypeqa Juan Marcos paykunata saqerparispa, kutiporqa Jerusalenman. 14Pablowan, Bernabewan Pergemanta rerqanku Pisidiapi kaj Antioquiaman. Samarikuna p'unchaypi sinagogaman yaykuspataj, tiyarikorqanku. 15Moisespa leyninta, profetaspa qhelqasqanta ima leesqantawan, sinagogapi kamachejkuna nicherqanku iskaynin apostolesman: Wawqekuna, sichus imallatapis niyta munankichej kay runasta kallpacharinaykichejpaj chayqa, kunan parlayta atinkichej, nispa. 16Chantá Pabloqa sayarispa, makinwan señaspa paykunata ch'inyacherqa, nerqataj: Israelita runas, Diosta manchachikojkuna ima, uyariychej: 17Israelitaspa Diosnenqa ñawpa tatasninchejta ajllarqa. Egiptopi forasteros jina tiyakushajtinku, paykunata jatunyacherqa, Diostaj atiyninwan Egiptomanta orqhomorqa. 18Tawa chunka watata jina ch'in pampapi purishaspa, imaymana kawsayniyoj kashajtinkupis, Diosqa paykunawan pacienciakorqa. 19Canaán jallp'apitaj, qanchis nacionesta tukuchispa, chay jallp'asta ñawpa tatasninchejman qoporqa. 20Chay tukoyqa tawa pachaj phishqa chunkayoj watas jina karqa. Chantá Diosqa juezkunata churarqa israelitasta kamachinankupaj profeta Samuelpa p'unchayninkama. 21Chaymanta israelitasqa uj reyta mañarqanku, Diostaj Benjamín ayllumanta Cispa churin Saúlta paykunaman qorqa reyninku kanampaj. Payqa tawa chunka watasta israelitasta kamacherqa. 22Saúlta rey kananmanta orqhospa, Diosqa Davidtañataj churarqa rey kanampaj. Paymantataj Dios nerqa: Isaípa churin Davidta sonqoypa munasqanman jina tarini, tukuy kamachisqaytataj pay ruwanqa, nispa. 23Nisqanman jina, chay Davidpa mirayninmanta Dios jataricherqa Jesusta, Israelpa Salvajnin kanampaj. 24Manaraj Jesús jamushajtin, Juan Bautistaqa israelitasman willarqa Diosman kutirikuy bautismomanta. 25Juantaj wañunan qayllapiña kaspa, nerqa: Pi kasqaytataj qankuna yuyankichejri? Mana suyasqaykichej chaychu kani. Payqa noqaj qhepayta jamushan, noqataj chakisninmanta juk'utasnillantapis mana lluch'unaypaj jinachu kani, nispa. 26Wawqekuna, Abrahampa ayllunmanta kajkuna, qankuna ukhupi Diosta manchachikojkuna ima, qankunaman Dios apachimusunkichej kay salvacionmanta willayta. 27Jerusalenpi tiyakojkuna, kamachejninkukuna ima mana yacharqankuchu pichus Jesús kasqanta, nitaj rejserqankuchu profetaspa qhelqasqankuta, sapa samarikuna p'unchaypi leeshaspapis. Ajinamanta Jesusta juchachaspa, profetaspa nisqankuta junt'arqanku. 28Mana ima juchata paypi tarerqankuchu wañuchinankupaj jina; chaywampis Pilatomanta mañarqanku kamachinanta Jesús wañuchisqa kananta. 29Paymanta tukuy ima qhelqasqa kajta junt'aytawan, cruzmanta urayk'uchimuspa, Jesuspa ayanta p'amparqanku. 30Diostajrí Jesusta wañusqasmanta kawsarichimorqa. 31Ashkha p'unchaykunatataj pay rikuchikorqa, Galileamanta paywan khuska Jerusalenkama wicharejkunaman. Chayrayku kunanqa paykuna rikusqankuta testigos jina Jesusmanta willanku runasman. 32Ajinata noqaykoqa evangeliomanta qankunaman willashayku, imatachus ñawpa tatasninchejman Dios qonanta nisqanta. 33Israelitas kasqanchejrayku, Diosqa nisqanta junt'an noqanchejpaj Jesusta kawsarichimuspa, imaynachus iskay kaj Salmopipis qhelqasqa kashan: Qanqa Churiy kanki; Noqa kunan Qanta yumayki, nispa. 34Wañusqasmanta Jesusta kawsarichimpuspa amaña ujtawan wañunampaj, Diosqa kay jinata nerqa: Qankunataqa cheqa kaj jatun khuyakuyniywan bendecisqaykichej, mayqentachus Davidman qonayta nerqani, chaywan, nispa. 35Chayrayku waj Salmopi nillantaj: Mana Qanqa saqenkichu ajllasqaykej ayan ismuykapunanta, nispa. 36Davidqa kawsanankama Diospa munayninman jina imatachus ruwananta ruwarqa. Wañojtintaj, ñawpa tatasnimpa qayllampi ayanta p'amparqanku, q'etayaporqataj. 37Diospa kawsarichimusqan Jesuspa ayanrí mana q'etayaporqachu. 38Wawqekuna, kayta yachaychej: Kunan willashayku Jesusnejta juchas pampachasqa kasqanta. 39Jesuspi tukuy creejkunaqa Payrayku cheqan runapaj qhawasqa kanku, imamantachus Moisespa leyninrayku mana aterqankichejchu cheqan runapaj qhawasqa kayta, chay tukuymanta. 40Kunanqa, sumajta qhawarikuychej ari, ama qankunapi profetaspa nisqanku junt'akunampaj: 41Qhawakuychej qhesachajkuna, t'ukuychej, chinkariychejtaj. Noqa Diosmin uj ruwanata ruwasaj qankuna kawsashajtiykichejraj. Chay ruwasqayta pillapis willasunkichejman chaypis, qankunaqa mana creewajchejchu, nispa. 42Pablowan, Bernabewan sinagogamanta llojsimushajtinku, runasqa mañarqanku ujtawan kutimunankuta qhepan samarikuna p'unchaypi, paykunaman astawan parlanankupaj chay imasmanta. 43Sinagogapi tantakojkuna ripojtinkutaj, Pablota Bernabetawan qhaterqanku ashkha judíos, chantá judiospa yachachiyninta qhatejkuna ima. Apostolestaj paykunata yuyaycharqanku, mana sayk'uspa Diospa qhasilla k'acha yanapaynimpi kakunankuta. 44Qhepan samarikuna p'unchaypi yaqha tukuy llajtantin tantakamorqanku Diospa Simi Nisqanta uyarinankupaj. 45Judiostajrí chay chhika runasta rikuytawan, Pablowan chhoqonakuspa, siminakuyta qallarerqanku, paypaj sajrata rimaspa. 46Pablowan, Bernabewantaj mana manchachikuspa, paykunaman nerqanku: Diospa Simi Nisqanta qankunamanraj willanayku karqa. Qankunatajrí qhesachankichej, nitaj wiñay kawsaytapis jap'ikuyta munankichejchu. Chayrayku kunanqa mana judío kajkunaman ripusqayku. 47Señorqa kay jinata kamachiwarqayku: Mana judío kajkunapaj uj k'anchay kanaykipaj churayki, tukuy kay pachapi runasman salvacionmanta willanaykipaj, nispa. 48Chayta uyarispa, mana judío kajkunaqa kusikuspa, Señorpa Simi Nisqanta may sumaj kasqanta nerqanku. Wiñay kawsaypaj ajllasqa kajkunaqa Señorpi creerqanku. 49Ajinamanta, Señorpa Simi Nisqanqa tukuy chay suyupi junt'aykorqa. 50Judiosrí ch'ajwata oqharerqanku; Diospi yuyajkuna qhapaj warmisman, llajtapi kamachej runasman ima sajra yuyayta sat'erqanku. Paykunataj qallarerqanku Pablotawan, Bernabetawan maqaj jina qhatiykachayta, chay suyunkumantataj paykunata qharqorqanku. 51Jinapi apostolesqa paykunaj contrampi chakisninkumanta jallp'ata thalarakuspa, Iconioman riporqanku. 52Creejkunatajrí kusiywan, Espíritu Santowantaj junt'asqa karqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\