HECHOS 14

1Iconiopipis Pablowan Bernabewanqa usunkuman jina yaykorqanku judiospa sinagoganman. Sut'ita parlasqankuraykutaj ashkha judíos creerqanku, jinallataj mana judío kajkunapis. 2Mana creej judiostajrí mana judío kajkunata yachaykuchispa, hermanospa contrampi oqharicherqanku. 3Chaywampis apostolesqa unayta chaypi karqanku. Mana manchachikuspa, Señormanta parlarqanku, Paypi sonqonkuta churaspa. Señortaj apostolespa parlasqanku cheqapuni kasqanta runas yachanankupaj yanaparqa señalesta, milagrostawan apostolesnejta rikuchispa. 4Chay llajtayojkunaqa iskayman t'aqakorqanku: Ujkunaqa judiosman kutikorqanku, ujkunataj apostolesman. 5Chaymantataj mana judío kajkunawan, judioswan, kamachejninkukunawan ima tantakuspa, yachachinakorqanku apostolesta maqaykuytawan rumiswan ch'anqaykunankupaj. 6Pablowan Bernabewantaj chayta yachaspa, Licaonia suyupi llajtasman ayqerqanku, Listraman, Derbeman, chay muyuynintinman ima. 7Chaypipis evangeliomanta willashallarqankutaj. 8Listrapeqa uj runa karqa nacekusqanmantapacha chakisninmanta suchu, manataj ni jayk'aj puririsqachu. 9Chay runaqa Pabloj parlasqanta uyarisharqa. Pablotaj suchu runata qhawarispa, yacharqa creesqantaña sanoyapunampaj. 10Chantá sinch'ita qhaparispa, suchuta nerqa: Sayariy, nispa. Suchutaj ujta phinkirispa, puririyta qallarerqa. 11Pabloj ruwasqanta rikuspataj, runas qhapariyta qallarerqanku Licaonia parlaypi: Runaman rijch'akoj dioskuna urayk'amusqanku noqanchej ukhuman, nispa. 12Chantá Bernabeta suticharqanku Júpiter, nispa, Pablotataj Mercurio, nispa, astawan parlasqanrayku. 13Jupiterpa templon llajta yaykuyllapi kasharqa. Sacerdotentaj apamorqa torosta, t'ika pillustawan llajta punkuman. Chantá yuyarqanku runaswan khuska chay torosta wañuchispa, yupaychayta Pablotawan, Bernabetawan. 14Pablowan, Bernabewanqa chay runas imatachus ruwayta munasqankuta uyariytawan, p'achasninkuta llik'irakuspa runa chawpisman qhaparispa yaykorqanku, nerqankutaj: 15Wiraqochis, imaraykutaj kay imasta ruwashankichejri? Noqaykoqa runaslla kayku, qankuna jina. Chayrayku qankunaman willaj jamuyku, kay qhasi manakaj imasta saqespa, kawsashaj Diosman kutirikunaykichejpaj. Diosqa cielota, kay pachata, mama qochata ruwarqa, chaykunapi tukuy ima kajkunatapis. 16Ñawpajtaqa Dios saqerqa tukuy runasta munayninkuta ruwajta. 17Chaywampis Diosqa sut'ita runasman rejsichikorqa k'acha Dios kasqanta allin imasta ruwaspa. Payqa parata apachimusunkichej, chajrasniykichejta tiempompi poqochin, mikhuna patapi uywasunkichej, sonqoykichejtataj kusiywan junt'achin. 18Chayta nispa, paykunaqa ñak'ayta kasuchikorqanku chay runaswan, ama torosta wañuchispa paykunaman jaywanankuta dioskunaman jina. 19Jinallapi wakin judíos chayamorqanku Antioquiamanta, Iconiomantawan, paykunataj runasta yachaykuchispa ch'ajwata jataricherqanku. Chantá Pablota rumiswan ch'anqaykorqanku. Wañusqa kasqanta yuyaspataj, llajtamanta jawaman qhatatarqanku. 20Creejkunaqa Pabloman qayllaykusqankutawan, payqa jatarispa, ujtawan llajtaman yaykorqa paykunawan khuska. Q'ayantintaj Bernabewan khuska Derbeman riporqa. 21Derbe llajtapi evangeliomanta willajtinku, ashkhas creerqanku. Chaymantataj kutirerqanku Listraman, Iconioman, Antioquiaman ima. 22Chay llajtaspitaj creejkunata kallpacharqanku creesqankupi sinch'ita sayanankupaj, nerqankutaj: Noqanchejqa tukuy imasta ñak'arinanchejpuni tiyan, Diospa reinonman yaykunanchejpaj, nispa. 23Sapa iglesiapitaj ancianosta churarqanku. Ayunota ruwaspa, Diosmanta mañakuspataj, Señorpa makinman paykunata churarqanku, pipichus creerqanku, chayman. 24Pisidianejta rispa, Panfiliakama chayarqanku. 25Pergepi evangeliomanta willaytawan, Ataliamanñataj urayk'orqanku. 26Ataliamanta botepi kutiriporqanku Antioquiaman, maypichus Diospa k'acha khuyakuyninman churasqa karqanku, chayman, imatachus ruwananku karqa, chay tukusqaña kajtin. 27Antioquiaman chayaytawan, iglesiata tantaykuspa willarqanku imaynatachus Dios tukuy imapi paykunata yanapasqanta, jinallatataj mana judío kajkunapajpis punkuta kicharisqanta Jesuspi creenankupaj. 28Chaypitaj paykunaqa unayta qhepakorqanku creejkunawan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\