HECHOS 15

1Chaypacha Judeamanta wakin hermanos jamuspa, Antioquiapi hermanosman kay jinata yachachiyta qallarerqanku: Sichus Moisespa leyninman jina mana circuncidakunkichej chayqa, mana salvasqa kayta atinkichejchu, nispa. 2Chaymanta paykunaqa Pablowan Bernabewan sinch'ita churanakorqanku. Chayrayku Antioquiamanta hermanosqa Pablota, Bernabeta, wakin hermanostawan kacharqanku Jerusalenman rispa, chaypi chay imasmanta allinta sut'inchanankupaj apostoleswan, ancianoswan ima. 3Antioquía iglesia paykunata kacharpayajtin, rerqanku Fenicianejta, Samarianejta ima, creejkunaman willaspa imaynatachus mana judío kajkunapis Diosman kutirikusqankuta. Tukuy hermanostaj chayta uyarispa, maytapuni kusikorqanku. 4Pablowan, Bernabewan Jerusalenman chayajtinku, iglesiapi kajkuna, apóstoles, ancianos ima kusiywan paykunata jap'erqanku. Paykunamampis willallarqankutaj imaynatachus Dios tukuy imata ruwasqanta paykunawan. 5Jinallapi fariseosmanta wakin creejkuna sayarispa, nerqanku: Mana judío kajkunamanta creejkunaqa circuncidasqa kananku tiyan, Moisespa leynintapis junt'anallankutaj tiyan, nispa. 6Chantá apostolesqa ancianoswan tantakorqanku, chay imas allinchus manachus kasqanta sut'inchanankupaj. 7Anchataña churanakojtinkutaj, Pedro sayaykuspa, nerqa: Hermanos, yachankichej imaynatachus unay qankuna ukhumanta Dios ajllawasqanta mana judío kajkunaman evangeliota apanaypaj, paykunapis uyarispa Jesuspi creenankupaj. 8Diostaj runaspa sonqonkuta rejsej jina, rikucherqa mana judío kajkunatapis munakusqanta, Espíritu Santota paykunaman qospa, imaynatachus noqanchejmampis qowarqanchej, ajinata. 9Diosqa noqanchejta, mana judío kajkunatapis uj ñawillawan qhawawanchej, chayrayku sonqosninkutapis juchamanta llimphuchan creesqankurayku. 10Kunanqa, imaraykutaj qankunaqa Diospa contrampi sayaykunkichej creejkunaman llasa q'epita jina kamachisqanta qospa, mayqenkunatachus mana ñawpa tatasninchej, nitaj noqanchejpis junt'ayta aterqanchejchu, chayta? 11Astawanqa creenchej Señor Jesuspa qhasilla k'acha yanapayninnejta salvasqa kasqanchejta, paykuna jinallataj, nispa nerqa Pedroqa. 12Chantá tukuyninku ch'inyakuspa, uyarisharqanku Bernabewan Pablowan willasqankuta, imaynatachus Dios paykunanejta ruwasqanta señalesta, milagrosta ima mana judío kajkuna ukhupi. 13Paykuna parlayta tukojtinkutaj, Santiago nerqa: Hermanos, uyariwaychej: 14Ñapis Simón Pedro willawanchejña imaynatachus kay ñawpaj kutipi Diosqa mana judío kajkunata watukusqanta, paykuna ukhumantataj runasta ajllakusqanta Paypata kanankupaj. 15Profetaspa parlasqankupis Pedroj nisqanwan kikinchakun, qhelqasqaman jina: 16Chaymantataj kutimuspa, Davidpa thuñisqa wasinta watejmanta sayarichisaj. Kikin thuñisqa raqaykunamanta ujtawan wasichasaj, 17ajinamanta wajkunapis Señorta mask'anankupaj, tukuy naciones mana judío kajkunapis, pikunachus Noqaypata kanku, chaykuna. 18Ajinata nin Señorqa, pichus kay imasta ruwananta unaymantapachaña rejsicherqa, chay, nispa. 19Chantá Santiago nillarqataj: Mana judío kajkunataqa ama pantachinachu, Diosman kutirikushajtinkoqa. 20Manachayqa uj cartata qhelqanachej ama qhasi dioskunaman jaywasqasta mikhunankuta, ama khuchichakunankuta, amataj jeq'eqasqa animalesta nitaj sipisqata mikhunankuta, nillataj yawartapis, nispa. 21Chayta qhelqana, imaraykuchus unaymantapacha sapa llajtapi Moisespa leyninmanta willakun, jinallataj sinagogaspipis sapa samarikuna p'unchaypi leekun. 22Chantá apóstoles, ancianoswan, tukuy Iglesiantin yuyarqanku paykuna ukhumanta wakin hermanosta kachayta Pablowan, Bernabewan khuska Antioquiaman rinankupaj. Ajllarqankutaj Judas Barsabás nisqata, Silastawan. Chay iskayqa allimpaj qhawasqa karqanku chay hermanos ukhupi. 23Paykunawantaj apacherqanku kay cartata: Noqayku apóstoles, ancianoswan, hermanosniykichej jina napaykamuyku qankuna mana judío kajkuna hermanosta, pikunachus Antioquiapi, Siriapi, Ciliciapi ima tiyakojkunata. 24Uyarerqayku, mana noqaykoj kachasqallayku wakin noqayku ukhumanta chayman rispa, yachachisqankuwan umaykichejta muyuchispa yuyayniykichejta tijrasqankuta. Paykunaqa nisorqachej circuncidasqa kanaykichejta, Moisespa leynintataj junt'anaykichejta. 25Chayrayku tukuyniyku uj yuyaylla tantakorqayku, noqayku ukhumanta ajllasqa hermanosta chayman kachamunaykupaj. Paykunataqa munasqa hermanosninchej Bernabetawan, Pablotawan khuskata kachamusqayku. 26Paykunaqa Señorninchej Jesucristoj sutinrayku kawsayninkuta churanku. 27Ajinamanta Judasta, Silastawan kachamushayku, paykunataj simipi chay kikillantataj willasonqachej. 28Espíritu Santoman, noqaykumampis kayqa allin rijch'awayku: Mana astawan llasa q'epita qankunaman churayta munaykuchu. 29Chaypajtaj kay cartapi nichimusqallaykuta junt'aychej: Ama mikhuychejchu lantisman jaywasqa aychasta, nitaj yawarta, nillataj jeq'eqasqa chayrí sipisqa animalestapis; amataj khuchichakuychejchu. Chaykunamanta karunchakuspaqa, allinta ruwankichej. Walejllata kakushaychej. 30Chay kachasqa Antioquiaman chayaytawan, tukuy creejkunata tantaspa, paykunaman chay cartata jaywarqanku. 31Hermanostaj chay cartata leespa, mayta kusikorqanku chay carta paykunata sonqochasqanmanta. 32Judaswan, Silaswantaj profetasllataj kaspa, hermanosta sonqocharqanku aswan sinch'ita sayanankupaj. 33Pisi p'unchaykunata chaypi kasqankumantataj, hermanosqa paykunata kachaporqanku kusisqasta, maymantachus jamorqanku, chayman. 34Silasrí chaypi qhepakorqa. 35Pablowan, Bernabewantaj Antioquiapi qhepakorqanku, ashkha hermanoswan khuska Señorpa Simi Nisqanta yachachispa, evangeliomantataj willaspa. 36Pisi p'unchaykunamanta, Pabloqa Bernabeta nerqa: Jaku, ujtawan rina hermanosta watukoj tukuy llajtaspi, maypichus Señorpa Simi Nisqanta willarqanchej, chaykunaman, imaynachus kashasqankuta yachananchejpaj. 37Bernabeqa pusayta munarqa Juan Marcos nisqata. 38Pablomantajrí mana allinchu rijch'arqa Marcosta pusayqa, imaraykuchus ñawpaj riyninkupi Panfilia llajtapi paykunata saqerpayaspa, mana paykunawan riyta munasqachu evangeliota willamoj. 39Paykunapura churanakuspataj, t'aqanakorqanku. Bernabeqa Marcoswan Jatun Qochanejta botepi riporqa Chipreman. 40Pablotaj Silasta ajllaspa, paywan rerqa. Chantá hermanosqa Señorpa makisninman churaspa, paykunata kacharpayarqanku. 41Sirianejta, Cilicianejtawan rispataj, iglesiasta kallpacharqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\