HECHOS 16

1Chaymanta Pablowan Silaswan chayarqanku Derbeman, Listramanwan. Chaypeqa uj yachachisqa Timoteo sutiyoj karqa; mamanqa creej judía karqa, tatantaj griego. 2Listrapi, Iconiopi tiyakoj hermanosqa allinta parlaj kanku Timoteomanta. 3Pabloqa Timoteota pusayta munarqa, judiosta mana phiñachiyta munaspataj, payta circuncidarqa, imaraykuchus chay llajtapi judiosqa yacharqanku Timoteoj tatan griego kasqanta. 4Chantá llajtamanta llajta rispa, willarqanku imatachus Jerusalenpi apóstoles, ancianoswan kamachisqankuta. Hermanostataj kamacherqanku chay imasta junt'anankuta. 5Ajinamanta iglesiasqa creesqankupi kallpachakorqanku, sapa p'unchaytaj astawan ashkhayarqanku. 6Chay qhepata paykuna Frigianta, Galacianta rishajtinku, Espíritu Santoqa paykunata jark'arqa ama Asia suyupi evangeliomanta willanankupaj. 7Misiaman chayaspa, Bitiniaman yaykuyta munashajtinku, Jesuspa Espíritun manallataj rinankuta saqerqachu. 8Ajinamanta rerqanku Misianejta, urayk'orqankutaj Troasman. 9Chay tutataj Pabloqa mosqoypi jina rikorqa Macedoniamanta uj runata. Paypa ñawpaqempi sayaykuspa, mañakusharqa: Jamuriy ari Macedoniaman yanaparinawaykupaj, nispa. 10Chay mosqoypi jina Pablo rikusqanrayku, wakichikorqaykupacha Macedoniaman rinaykupaj. Pabloj chay rikusqannejta yacharqayku Dios wajyawasqaykuta paykunaman evangeliota willanaykupaj. 11Troasmanta yakunejta botepi cheqanta rerqayku Samotracia churukama, q'ayantintaj Neapolisman chayarqayku. 12Chaymantataj rerqayku Romaj kamachiynimpi kaj Filipos llajtaman, mayqenchus Macedoniapi aswan jatun llajta karqa, chayman. Chaypitaj qhepakorqayku uj pisi p'unchaykunata. 13Samarikuna p'unchaytaj, llajtamanta llojsispa, mayu kantuman rerqayku, Diosmanta mañakuna kaj, chayman. Tiyaykukuspataj, evangeliomanta willarqayku chay tantasqa warmisman. 14Ujnin kaj warmi Lidia sutiyojqa Diosta yupaychaj warmi karqa, Tiatira llajtamanta. Payqa qhatoj may sumaj puka kulli telasta. Señortaj Lidiaj sonqonta kicharerqa, Pabloj nisqanta tukuy sonqo uyarinampaj. 15Jinapi Lidiaqa bautizachikorqa familianwan ima. Chantá pay niwarqayku: Sichus qankuna yuyankichej tukuy sonqo Señorpi creesqayta chayqa, wasiyman jamuychejpuni karikunaykichejpaj, nispa. Ajinamanta munajta mana munajta wasimpi qhepachiwarqayku. 16Uj p'unchaypi Diosmanta mañakoj rishajtiyku, uj kamachi sipas taripamuwarqayku. Payqa sajra espirituyoj kaspa adivinasqanrayku, ashkha qolqeta ganachej patronesninta, runaspa suertenkuta qhawaspa. 17Chay sipasqa Pablota, noqaykutawan qhatiykachawarqayku, qhaparqachaspallapunitaj nerqa: Kay runasqa patapi kaj Diospa kamachisnin kanku. Paykuna willasunkichej salvación ñanmanta, nispa. 18Ajinallatapuni unayta sapa p'unchay qhaparishajtin, Pabloqa amisqaña kaspa, kutiriytawan sipaspi kashaj sajra espirituta nerqa: Jesucristoj sutimpi kamachiyki paymanta llojsinaykita, nispa. Chay ratopachataj chay sajra espiritoqa sipasmanta llojserqa. 19Sipaspa patronesnin manaña paynejta qolqeta jap'inankuta yachaspa, Pablota Silastawan jap'iykuytawan, paykunata pusarqanku plazaman, maypichus juezkuna karqanku, chayman. 20Chantá juezkunaman nerqanku: Kay runasqa judíos kaspa, llajtanchejta ch'ajwachishanku. 21Waj jina yachachiykunata yachachishanku, mayqentachus noqanchej romanos jinaqa mana jap'iyta atisunmanchu, nitaj ruwaytapis, chayta, nispa. 22Chantá runaspis apostolespa contrankuta oqharikullarqankutaj. Juezkunataj kamacherqanku Pabloj p'achasninta Silaspatawan lluch'uspa, paykunata seq'onankuta. 23Manchayta seq'oykuytawantaj, carcelman paykunata wisq'aykorqanku, carcelpi kamachejtataj mayta nerqanku sumajta paykunata qhawananta. 24Carcelpi kamachejtaj chay nisqankuta kasuspa, aswan ukhuman wisq'aykorqa, chakisninkutataj cepoman mat'iykorqa. 25Chawpi tutata jina Pablowan, Silaswan Diosmanta mañakusharqanku, takisharqankutaj. Waj wisq'asqaspis chay takisqankuta uyarisharqanku. 26Chaypacha ujllata jallp'a sinch'ita ikhakorqa. Carcelpa cimientosnin lajrarakorqa, chay ratopachataj punkuspis kicharirakorqanku. Tukuy presosmantataj cadenas phaskakorqanku. 27Carcelpi kamachejqa rijch'ariytawan, punkusta kichasqasta rikuspa, yuyarqa presos ayqesqankuta. Chantá espadanta orqhokuspa, wañuchikuyta munasharqa. 28Pablorí sinch'ita qhaparerqa: Ama imanakuychu; tukuyniyku kaypi kakushayku, nispa. 29Chaymanta carceleroqa k'anchata qochikuspa yaykorqa, kharkatitispataj Pabloj, Silaspa ñawpaqenkuman wijch'uykukorqa. 30Jawaman orqhomuspataj, paykunata taporqa: Wiraqochis, imatataj ruwasaj salvasqa kanaypajri? nispa. 31Paykuna kuticherqanku: Señor Jesuspi creey, qantaj salvasqa kanki, familiaykiwan ima, nispa. 32Paykunataj willarqanku Señorpa Simi Nisqanta carcelpi kamachejman, tukuy wasimpi kajkunamanwan. 33Chantá carcelpi kamachejqa chay tutapacha nanasqasninkuta jamperqa, chay ch'isipachataj pay, tukuy familian ima bautizachikorqanku. 34Pablota Silastawan wasinman pusaspataj, mikhunata jaywarerqa. Payrí familianwan khuska kusikorqa Diospi creesqankurayku. 35Q'ayantin paqarin juezkunaqa soldadosta kacharqanku Pablota Silastawan kacharinankupaj. 36Carcelpi kamachejtaj Pabloman willarqa: Juezkuna nichimunku qankuna kacharisqa kanaykichejta. Chayrayku kunanqa allillanta ripuychej, nispa. 37Pablorí soldadosta nerqa: Juchaykuta mana tarispalla, tukuypa rikunanta seq'ochiwarqayku, wisq'achiwarqaykutaj, manapis romanos kaykuman jina. Kunanqa, pakayllamantachu kachariwasqayku? Mana jinachu kanqa. Paykuna kikin jamuchunku orqhonawaykupaj, nispa. 38Soldados chay nisqankuta willamojtinku, juezkunaqa mancharikorqanku, Pablowan, Silaswan romanos kasqankuta yachaspa. 39Chantá juezkunaqa carcelman rispa, mañarqanku Pablota, Silastawan ama phiñakunankuta. Jinataj carcelmanta paykunata orqhospa mañallarqankutaj chay llajtamanta ripunankuta. 40Pablowan, Silaswantaj carcelmanta llojsispa, Lidiaj wasinmanraj rerqanku. Chaypi kaj hermanosta sonqochaytawantaj, riporqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\