HECHOS 17

1Chaymanta Pablowan, Silaswan rerqanku Anfípolis llajtanejta, Apolonianejta ima Tesalonicaman chayanankukama, maypichus judiospa ujnin sinagogan karqa, chayman. 2Pabloqa yachasqa kasqanman jina sinagogaman yaykorqa. Chaypitaj kinsa samarikuna p'unchaykunapi Diospa Simi Nisqanmanta sut'ita parlaykorqa. 3Chaywan paykunaman sut'inta rikucherqa Cristoqa ñak'arinampuni kasqanta, wañusqamantataj kawsarimpunanta, nerqataj: Kay Jesusmin, pimantachus noqa willaykichej, chayqa Cristo, nispa. 4Paykunamanta wakinkuna creespa, tantakorqanku Pablowan, Silaswan. Ajinata ashkha griegos Diosta yupaychajkuna, ashkha allimpaj qhawasqa warmis ima creellarqankutaj. 5Chaymanta judiosqa Pablowan, Silaswan chhoqonakorqanku. Chayrayku mink'amorqanku qhella sajra runasta, paykunawan ch'ajwata ruwaspa, llajtantinta oqharichinankupaj. Jasonpa wasinmantaj ujllata yaykuykorqanku Pablota, Silastawan mask'aj, orqhomuspataj runasman jaywaykunankupaj. 6Paykunata mana tarispataj, Jasonta, wakin hermanostawan qhatatarqanku llajta kamachejkunaman. Qhaparispataj, nerqanku: Kaykunaqa tukuynejpi runasta ch'ajwachinku. Kunanqa kaymanñataj jamusqanku. 7Jasonqa paykunata wasimpi jap'ikushan. Kay tukuyninkutaj mana kasunkuchu Cesarpa kamachisqasninta. Paykunaqa ninku waj rey kasqanta Jesús sutiyoj. 8Chayta uyarispataj, tukuy llajtantin kamachejkunawan ni imanayta aterqankuchu. 9Jasonmanta, wajkunamantawan qolqeta garantiata jina jap'ispataj, kachariporqanku. 10Chay tutapacha, hermanosqa kacharpayarqanku Pablota, Silastawan Bereaman. Jaqayman chayaspataj, judiospa sinagoganman yaykorqanku. 11Chaykunatajrí aswan k'achas karqanku Tesalonicapi tiyakojkunamanta nisqaqa, imaraykuchus Diospa Simi Nisqanta tukuy sonqo jap'ikorqanku. Sapa p'unchay Diosmanta Qhelqasqata allinta qhawaspa, waturerqanku Pabloj yachachisqan cheqachus manachus kasqanta. 12Ajinamanta ashkhas creerqanku, Grecia llajtayoj allimpaj qhawasqa warmis, ashkha qharis ima. 13Tesalonicapi kaj judiosrí yacharqanku Bereamampis Pablo chayaspa Diospa Simi Nisqanta willasqanta. Chayrayku paykunaqa riytawan, runaspa umanta muyuchispa, ch'ajwata oqharillarqankutaj. 14Chay ratopachataj hermanosqa Pablota kacharpayarqanku, Jatun Qochaj kantunman rinampaj. Silaswan, Timoteowantaj Bereapi qhepakorqanku. 15Pablowan rejkunaqa Atenaskama payta pusarqanku. Chantá Bereaman kutiriporqanku, Pablotaj paykunanejta nicherqa Silasman, Timoteomanwan, paykuna askamalla jamuspa paywan tantakunankuta. 16Pabloqa Atenaspi Silasta, Timoteotawan suyashajtin, chay llajta tukuy laya lantiswan junt'a kasqanmanta sonqonqa t'impurerqa. 17Chayrayku judioswan, Diosta yupaychaj runaswan ima sinagogapi churanakoj, paykunata entiendechiyta munaspa; kikillantataj sapa p'unchay churanakoj plazaman tantakamojkunawampis. 18Chantá Epicuro sutiyoj runata qhatejkuna runas, estóicos nisqa yachaysapa runastaj Pablowan tapunaykukorqanku. Ujkuna nerqanku: Imatataj niyta munan kay ch'ajwakuri? nispa. Wakintaj nerqanku: Kayqa waj mosoj dioskunamantásina parlashan, nispa. Chayta nerqanku, imaraykuchus Pabloqa willasharqa Jesusmanta, kawsarimpuymantawan. 19Chantá Pablota pusarqanku Areópago nisqa juntaman. Chaypitaj taporqanku: Willariwaykumanchu imachus chay mosoj yachachiyniyki kasqanta? 20Wakin parlasqaykitaqa manapuni ni jayk'aj uyarerqaykuchu. Chayrayku yachayta munayku imatachus chay imas niyta munasqanta, nispa. 21Atenasmanta kajkunaqa, chaypi tiyakoj forasterospis mosoj imasllamanta parlaytapis, uyariytapis munaj kanku. 22Chantá Pabloqa Areópago juntapi sayaykuspa, nerqa: Atenas llajtayoj runas, reparani qankunaqa ashkha dioskunata may yupaychajkuna kasqaykichejta. 23Llajtaykichejpi puriykachashaspaqa, rikuni yupaychana imasniykichejta. Uj altartapis tarini kay jina qhelqasqayojta: Mana rejsisqa diosman, nispa. Chay Diosmanta, pitachus mana rejsispalla yupaychankichej, chaymanta noqaqa willaykichej. 24Paymin kay pachata, tukuy imasnintawan ruwaj Diosqa, janaj pachajta, kay pachajtapis Señornin. Manataj Payqa runaj ruwasqan templopichu tiyakun. 25Nitaj Diosqa imapipis runaj yanapayninta suyanchu. Payqa tukuyman kawsayta qon, samayta, tukuy imastawan. 26Payqa uj runallamanta tukuy runasta miracherqa, paykuna kay pachaman junt'anankupaj. Diosqa churarqa ima p'unchaykamachus, chantá may jallp'apichus kawsanankuta. 27Chayta Dios ruwarqa runasqa Payta mask'anankupaj, ichapis imaynallamantapis reparaspa, Payta tarinankupaj. Jinapis Diosqa mana karupichu kashan sapa ujninchejmanta. 28Diospi kawsanchej, kuyurinchej, kanchejtaj. Wakin yarawista wakichejniykichejkunapis kay jinata nerqanku: Noqanchejpis Diospa mirayninmanta kanchej, nispa. 29Chayrayku Diospa mirayninmantachus kanchej chayqa, mana yuyananchejchu tiyan Diosqa rijch'akusqanta qorimanta, chayrí qolqemanta, rumimanta lantiman. Chaykunaqa runaj yuyayninman jinalla ruwasqa kanku. 30Ñawpa tiempospi runas mana Payta rejsisqankuta Diosqa qonqayman churarqa. Kunantajrí, Diosqa tukuynejpi runasta kamachin Payman kutirikunankuta. 31Diosqa uj p'unchayta wakichinña, mayqempichus cheqa kayninman jina tukuy kay pachapi runasta juzganqa chay kachamusqan runanejta. Diostaj chayta tukuyman rikuchinña, chay runata wañusqamanta kawsarichimuspa, nispa nerqa Pabloqa. 32Wañusqas kawsarimpunankumanta uyarispa, wakinkunaqa Pablomanta asikorqanku, ujkunarí nerqanku: Waj kutillapiña kay imasmantaqa uyarisqayku, nispa. 33Chaymantataj Pablo llojsiporqa paykunaj chawpinkumanta. 34Wakin runas Pablowan khuskachakorqanku paypa nisqanta creespa. Chaykunamanta karqanku Dionisio, Areópago juntamanta, Dámaris sutiyoj warmi, wajkuna ima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\