HECHOS 18

1Chay qhepata Pabloqa Atenasmanta llojsispa, Corintoman rerqa. 2Chaypitaj tinkukorqa Ponto llajtayoj Aquila nisqa judiowan. Priscila warminwan Italiamanta jamusqankoqa mana unayrajchu karqa. Paykuna jampusqanku, imaraykuchus Claudio kamachisqa tukuy judíos Roma llajtamanta llojsinankuta. Pablotaj paykunata watukamorqa. 3Chantá paykunawan qhepakorqa khuska trabajanankupaj, imaraykuchus Pabloqa paykuna jina toldosta ruwayta yacharqa. 4Sapa samarikuna p'unchaypitaj Pabloqa judiosman, griegosman ima evangeliota yachachej, entiendechiyta munaspa. 5Silaswan, Timoteowan Macedoniamanta chayamojtinku, chay p'unchaymantapacha Pabloqa trabajonta saqespa, Diospa Simi Nisqanta judiosman willaspallaña purerqa, Jesusqa Cristopuni kasqanta sut'inchaspa. 6Paykunarí Diospaj sajrata rimaspa churanakojtinku, Pabloqa p'achasninta thalarakuspa, paykunaman nerqa: Yawarniykichej pataykichejpi kachun. Noqaqa mana juchayojchu kani. Kunanmantapacha mana judío kajkunaman ripusaj. 7Chayta niytawan, Ticio Justo sutiyojpa wasinman riporqa. Payqa Diosta yupaychaj, wasintaj sinagoga qayllapi karqa. 8Chantá sinagogapi kamachej Crispo creerqa Señorpi, tukuy familianwan. Corintomanta kajkunapis Jesusmanta uyarispa, ashkhas creerqanku, bautizachikorqankutaj. 9Uj tutarí Señorqa Pabloman rikhurispa, nerqa: Ama manchachikuspa, parlallaypuni, amataj ch'inyakuychu. 10Noqamin qanwan kashani, manataj pipis imanasonqachu. Kay llajtapeqa ashkhas kanku Noqapi creejkuna, nispa. 11Ajinamanta Pabloqa Corintopi qhepakorqa wata sojta killayojta, runasman Diospa Simi Nisqanta yachachispa. 12Acaya suyupi Galión kamachishajtin, judiosqa uj yuyaylla Pabloj contrampi oqharikuspa, juzgadoman payta pusaykorqanku. 13Chaypitaj nerqanku: Kayqa runasman yachachishan waj jinamanta Diosta yupaychanata, mana leyman jinachu, nispa. 14Pablo parlanampaj kashajtintaj, Galionqa judiosta nerqa: Sichus kay runa ima sajrata ruwanman karqa, chayrí ima jatun juchatapis chayqa, noqa cheqamanta uyariykichejman karqa. 15Qankunarí ch'ajwashankichej simi nisqasllamanta, sutismanta, leyniykichejmanta ima; chaykunamantaqa qankunapuralla juzgaychej. Mana noqaqa juez kayta munanichu chay imasmanta, nispa. 16Ajinata nispataj, juzgadomanta paykunata qharqorqa. 17Chantá paykuna sinagogamanta uj kamachejta Sóstenes sutiyojta jap'ispa, juzgadopi payta maqarqanku. Galiontajrí mana rikoj tukorqa. 18Pabloqa unaytaraj Corintopi qhepakorqa. Chaymantataj hermanosta saqespa, botepi riporqa Siriaman Priscilawan Aquilawan khuska. Cencrea llajtapitaj, manaraj boteman wicharishaspa, Pabloqa chujchanta k'utuchikorqa, yachayta qonampaj imatachus Diosman, ruwasaj nisqanta junt'asqantaña. 19Efeso llajtaman chayaspataj, Priscilata, Aquilatawan chaypi saqerqa; Pablorí sinagogaman yaykorqa, judiosman yachachispataj, churanakorqa. 20Chantá paykunaqa Pablota nerqanku astawan karikunanta, paytajrí mana munarqachu. 21Ripushaspa, paykunata nerqa: Dios munajtenqa, ujtawan kutimusaj qankunawan kanaypaj, nispa. Chayta niytawan, Efesomanta riporqa. 22Cesareaman chayaspataj, Jerusalenman wicharerqa iglesiata watukoj. Chaymantataj Antioquiaman urayk'orqa. 23Uj chhikanta Antioquiapi qheparikuytawan, rillarqataj tukuy Galacianejta, Frigianejta ima. Kantumanta purispa, tukuy creejkunata kallpacharqa. 24Chaypachaqa Efesoman chayamorqa uj judío Apolos sutiyoj. Payqa Alejandriamanta karqa, sumajtataj parlaj. Diosmanta Qhelqasqatapis allinta yachaj. 25Apolosqa Señorpa ñannimpi yachachisqa karqa, tukuy sonqotaj maychus kajta willaspa yachachej Jesusmanta. Chaywampis payqa Juanpa bautismollanta rejserqa. 26Payqa mana manchachikuspa, evangeliota willayta qallarerqa sinagogapi. Payta uyarispataj, Priscilawan, Aquilawan Apolosta wasinkuman pusarqanku, paymantaj yachacherqanku aswan sut'ita Diospa ñanninmanta. 27Apolosqa Acaya suyuman riyta munajtintaj, Efesopi hermanosqa payta kallpacharqanku, cartatataj creejkunaman apacherqanku, Apolosta tukuy sonqo jap'inankupaj. Acayaman chayaspataj payqa, Diospa qhasilla k'acha yanapayninnejta creejkunata mayta yanaparqa. 28Tukuypa ñawpaqempi sumaj atiywan parlaspa, judiosta atiparqa, Diosmanta Qhelqasqanejta rikuchispa Jesusqa Cristopuni kasqanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\