HECHOS 19

1Corintopi Apolos kashajtin, Pabloqa puna jallp'asnejta rerqa, Efeso llajtaman chayanankama. Chaypitaj wakin yachachisqaswan tinkukorqa. 2Paykunatataj taporqa: Qankuna creejtiykichej, Espíritu Santo qankunaman jamorqachu? nispa. Paykunataj kuticherqanku: Mana uyarillaykupischu Espíritu Santo kasqanta, nispa. 3Pablo tapullarqataj: Chantá ima bautismowantaj bautizachikorqankichej? nispa. Paykunataj kuticherqanku: Juanpa bautismonwan, nispa. 4Chantá Pablo nerqa: Juanqa bautizarqa juchamanta kutirikuy bautismowan. Chay runasmantaj yachacherqa paypa qhepanta jamoj Jesuspi creenankuta. 5Chayta uyarispa, bautizachikorqanku Señor Jesuspa sutimpi. 6Pablo makisninta paykunaman churaykojtintaj, Espíritu Santoqa paykunaman urayk'amorqa, waj parlaykunapitaj parlarqanku; Diosmanta sut'incharqankutaj. 7Tukuyninkupitaj chunka iskayniyoj qharis karqanku. 8Chantá Pabloqa sinagogaman yaykorqa, mana manchachikuspataj kinsa killa junt'ata yachacherqa, Diospa reinonmanta entiendechiyta munaspa. 9Wakinkuna sonqosninkuta rumiyacherqanku, mana creeyta munaspataj tukuypa ñawpaqempi Mosoj Ñampa contranta rimarqanku. Chayrayku Pabloqa paykunamanta t'aqakuspa, Tirano nisqaj escuelanman yachachisqasta pusarqa. Chaypitaj sapa p'unchay paykunata yachachej. 10Ajinata ruwarqa iskay wata junt'ata, chayraykutaj Asiapi tukuy tiyakojkuna judíos, ajinallataj griegospis Señor Jesusmanta uyarerqanku. 11Diosqa Pablonejta mana jayk'aj rikusqa jatuchaj milagrosta ruwasharqa. 12Chay jinapuni karqa, ima pañuelotapis, chayrí ima p'achallatapis Pabloj cuerponman chayachispa aparqanku, onqosqasman churamojtinkutaj, sanoyaporqanku; supaykunapis onqosqasmanta llojserqanku. 13Jinapi llajtamanta llajta purej wakin yatiri judiosrí, Señor Jesuspa sutinta oqharispa, sajra espiritusta wijch'uyta munallarqankutaj, kay jinatataj nerqanku: Jesuspa sutimpi, pimantachus Pablo parlan, chay sutimpi kamachiykichej llojsinaykichejta, nispa. 14Chayta ruwasharqanku Esceva sutiyoj judiospa ujnin kuraj sacerdotej churisnin. 15Sajra espiritutajrí paykunaman kuticherqa: Jesustaqa rejsini; pichus Pablo kasqantapis yachallanitaj. Qankunarí, pikunataj kankichej? nispa. 16Chantá sajra espirituyoj runaqa paykunaman phinkiykuspa, maqararqa paykunata atipanankama. Chay runastaj q'araslla, sinch'i maqasqa ayqerqanku chay wasimanta. 17Efeso llajtapi tukuy judiostaj, griegospis chayta yachaspa, manchachikorqanku, Señor Jesuspa sutintataj jatuncharqanku. 18Creejkunamantapis ashkhas jamuspa, tukuypa uyarinanta willakorqanku paykunapis ñawpajta sajra ruwasqankumanta. 19Ashkha yatiristaj librosninkuta tantaykuspa apamorqanku, tukuypa rikunantataj ruphaykucherqanku. Chay ruphachisqankutaj phishqa chunka waranqa qolqe valesqa. 20Ajinatapuni atiywan Diospa Simi Nisqan tukuynejman chayasharqa, sinch'ichakusharqataj. 21Chay tukuy imas qhepata, Pabloqa munarqa pasayta Macedonia suyunejta, Acaya suyunejtataj, Jerusalenman chayanankama, nerqataj: Chaypi kaspañataj, Roma llajtatapis rikumunaypuni tiyan, nispa. 22Macedoniamantaj kacharqa iskay yanapajninkunata, Timoteota, Erastotawan. Chaykamataj Pabloqa uj pisitawan Asia suyupi qheparikorqa. 23Chaypacha Efesopi jatun ch'ajwa oqharikorqa Mosoj Ñanrayku. 24Demetrio sutiyoj runa platero karqa, qolqe metalpi ruwaj Artemisa nisqa lantej juch'uy templitosninta. Paywan khuska ruwajkunatataj ashkha qolqeta ganachej. 25Chantá paywan tukuy ruwajkunata tantachimuspa, nerqa: Wiraqochis, qankuna allinta yachankichej kayta ruwaspa qhapajyakusqanchejta. 26Qankunaqa rikushankichej, uyarishankichejtaj, imaynatachus Pablo tukuyman junt'achisqanta: Mana dioskunachu kanku runaj makinwan ruwasqasqa, nispa. Chay nisqanwantaj ashkha runaj sonqonta tijrachishan, mana kay Efeso llajtallapichu, astawanqa tukuy Asiantimpi. 27Chayqa mana walejchu noqanchejpajqa, imaraykuchus qolqe jap'inanchejqa tukukaponqa. Astawanqa mana chayllachu; Artemisaj templon qhesachasqa kanqa, jatun atiynintaj chinkarenqa. Yachankichej jina, Artemisataqa tukuy Asiapi, tukuy kay pachantimpi runas yupaychanku. 28Demetrioj parlasqanta uyarispa, runasqa Pablopaj phiñarikorqanku, qhapariytataj qallarerqanku: Efesiospa Artemisanqa may jatunmin, nispa. 29Chantá tukuy llajtantin oqharikuspa, Gayota, Aristarcotawan teatroman qhataterqanku. Paykunaqa Macedoniamanta karqanku, Pablota yanapajkuna. 30Jinapi Pablo munarqa teatroman yaykuyta, runasman parlanampaj, creejkunarí payta jark'arqanku. 31Asiapi wakin kamachejkunamanta Pabloj kawsaqesnimpis Pabloman nicherqanku amapuni teatroman rinanta. 32Tukuy tantakojkuna manchayta ch'ajwasharqanku. Wakin uj jinata qhaparisharqanku, wajkunataj waj jinata; ashkhastaj mana yachallarqankupischu imapajchus tantakamusqankuta. 33Runa chawpimanta Alejandrota orqhomuspataj, tanqaspa ñawpajman aparqanku. Paytaj señaswan paykunata ch'inyachispa, munasharqa kutichikuyta. 34Chay runasrí reparaytawan Alejandroqa judío kasqanta, iskay horata jina uj kunkalla qhaparerqanku: Efesiospa Artemisanqa may jatunmin, nispa. 35Chantá uj qhelqereqa runasta ch'inyachispa, nerqa: Efeso llajtayojkuna, tukuy yachanku noqanchej Efeso llajtayojkuna jatun Artemisaj templonta waqaychaj kasqanchejta, jinallataj cielomanta jamoj lantintapis 36Chayrayku jinapuni kajtenqa, ch'inlla kakuychej, amataj imatapis mana allinta unanchaspaqa ruwaychejchu. 37Yanqhallata kay runasta pusamunkichej; mana paykunaqa suwankuchu templomanta, nitaj diosninchej Artemisapajpis sajrata rimankuchu. 38Sichus Demetrio, ruwaj masisninwan ima pejpa contranta imatapis niyta munanku chayqa, juezkuna tiyan sapa ujninku uyarichikunankupaj. 39Waj imasmantawan parlariyta munajtiykichejqa, juntapi allin sut'inchasqa kanan tiyan. 40Chay ch'ajwasqaykichejwanqa romanos juchachawasunchej paykunaj contrankupi oqharikusqanchejmanta, noqanchejtaj mana atisunmanchu kutichikuyta, chaywan tumpasqa kaspaqa. 41Ajinata parlayta tukuspataj, runasta kachaporqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\