HECHOS 2

1Pentecostés nisqa p'unchay chayamojtenqa, tukuyninku uj cheqallapi tantasqa kasharqanku. 2Chantá ujllata janaj pachamanta uj sonay uyarikorqa, sinch'itapis wayramushanman jina. Chay sonayqa wasi ukhuman junt'aykorqa, maypichus paykuna kasharqanku, chayman. 3Paykunaman nina larway qallus jina rak'isqa rikhurerqa, tiyaykorqataj sapa ujpa patanman. 4Tukuyninkutaj Espíritu Santowan junt'asqa karqanku. Jinapi waj parlaykunapi parlayta qallarerqanku, Espíritu Santo atiyta qosqanman jina. 5Chaypacha Jerusalén llajtapi kasharqanku Diosta manchachikoj judíos, kay pachapi kaj tukuy llajtasmanta jamojkuna. 6Chay sonajta uyarispa, runas tantakamorqanku. Apostolesta sapa ujninku parlayninkupi parlajta uyarispa, imachus kasqanta mana yuyaychakuyta aterqankuchu. 7Runastaj manchaytapuni t'ukuspa, nerqanku: Manachu kay tukuy parlajkunaqa Galileamanta kanku? 8Imaynamantataj chantá uyarishanchej jinata parlajta, sapa ujninchejpa parlayninchejpiri? 9Noqanchej ukhupi runasqa kashanku Partiamanta, Mediamanta, Elammanta, Mesopotamiamanta, Judeamanta, Capadociamanta, Pontomanta, Asiamanta, 10Frigiamanta, Panfiliamanta, Egiptomanta, Cirene qayllapi Libiamanta kajkuna ima. Kallankutaj Roma llajtamanta jamojkuna. Wakenqa judíos kanku, wakintaj judiospa yachachiyninta qhatikojkuna. 11Kallankutaj runas Cretamanta, Arabiamantapis. Kunantaj tukuyninchej kaykunata uyarishanchej parlayninchejpi Diospa may jatuchaj ruwasqasninmanta willashajta, nispa. 12Tukuyninkutaj mayta t'ukuspa, tapunakusharqanku: Ima niytataj kay munanri? nispa. 13Wajkunatajrí alqochakuspa, nerqanku: Kaykunaqa machasqa kashanku, nispa. 14Chantá Pedro chunka ujniyoj apostoleswan khuska kashaspa, sayariytawan jatunmanta parlarqa: Judíos, Jerusalenpi tukuy tiyakojkuna ima, kayta qankuna yachanaykichej tiyan; imatachus nisqayta allinta uyariwaychej. 15Kay runasqa mana machasqachu kashanku, imaynatachus qankuna yuyashankichej jina, imaraykuchus tutallamantaraj kashan. 16Kaymanta profeta Joel kay jinata parlarqa: 17Dios nin imaschus qhepa p'unchaykunapi kananta: Tukuy runasman Espirituyta qosaj. Churisniykichejtaj, ususisniykichejtaj Diospa sutimpi sut'inchanqanku. Qankuna ukhumanta waynasqa mosqoypi jina rikonqanku, machu runasniykichejtaj mosqoykunata mosqokonqanku. 18Chay p'unchaykunapi Espirituyta qosaj qhari kamachisniyman, ajinallatataj warmi kamachisniymampis, paykunataj sutiypi sut'inchanqanku. 19Cielopi t'ukuna imasta ruwasaj, kay pachapitaj señalesta: Yawar kanqa, nina larway, q'oshñi phuyutaj. 20Inti laqhayaykonqa, killataj yawar jina pukayaykonqa, manaraj Señorpa jatun p'unchaynin k'ancharispa rikhurimushajtin. 21Chantá pillapis Señorpa sutinta oqharispa Diosnimpaj rejsikapojqa salvasqa kanqa. 22Israelitas, kay nisqayta uyariwaychej: Nazaret llajtayoj Jesusta, Diosqa qankunaman sut'ita rejsicherqa Paypuni kachamusqan kasqanta, qankuna ukhupi Paynejta ruwaspa milagrosta, t'ukuna ruwaykunata, señalestawan. Chaytaqa allinta yachankichej, imaraykuchus qankuna ukhupi ruwakorqa. 23Payqa qankunaman jaywaykusqa karqa Diospa munaynimpi wakichisqa kasqanman jina ñawpajmantapacha. Qankunataj Paytaqa Diosta mana manchachikoj runaswan cruzpi chakatachispa, wañucherqankichej. 24Diostajrí Jesusta wañusqamanta kawsarichimporqa, wañuypa ñak'arichiyninmanta kacharichispa, imaraykuchus wañoyqa mana Paytaqa atiynimpi jap'ikapuyta aterqachu. 25Rey Davidpis Paymanta parlaspa, nerqa: Señortaqa ñawpaqeypi rikullanipuni. Payqa pañaypi kashan, nitaj imapis urmachiwanqachu. 26Chayrayku sonqoyqa kusikun, simiytaj may kusisqa parlan; aychaypis chaypi suyakuspa, kawsanqa. 27Qanqa almayta mana saqerpayankichu aya p'ampanapi, nitaj saqenkichu ajllasqaykej aychan ismunanta. 28Kawsay ñanta rejsichiwanki. Qan noqawan kaspa, kusiywan junt'achiwanki. 29Hermanos, sut'inta niyta munaykichej ñawpa tatanchej Davidmanta. Yachankichej jina, payqa wañuporqa, p'ampasqa karqa, kaypitaj noqanchejwan kunan p'unchaykama covachan kakushan. 30Davidqa profeta kaspa, yacharqa Dios juramentowan payman nisqanta paypa mirayninmanta ujnin kajta kamachina tiyanampi tiyaykuchinanta. 31Davidqa ñawpajmantaña yacharqa imachus kananta; chayrayku Cristoj kawsarimpunanmanta nerqa aya p'ampanapi p'ampasqa mana qhepakunanta, nitaj aychampis ismunanta. 32Diosqa kay Jesusta wañuymanta kawsarichimorqa. Tukuyniyku chay tukuy imasta rikorqayku. 33Ajinamanta Jesusqa Diospa pañanman tiyaykuchisqa karqa. Payqa Espíritu Santota Diospa nisqanman jina jap'erqa. Chaytataj kachamorqa, imaynatachus kunan rikushankichej, uyarishankichej jina. 34Davidpis Jesús jina janaj pachaman mana wicharerqachu; chaywampis Davidqa kay jinata nerqa: Señorqa Señorniyman nerqa: Pañaypi tiyakuy, 35enemigosniykita chakisniyki uraman churanaykama, nispa. 36Chayrayku tukuy israelita runas cheqamanta yachachunku: Kay Jesusta, pitachus cruzpi chakatarqankichej, Paytamin Dios churarqa Señor kanampaj, Cristo kanampajtaj, nispa nerqa Pedroqa. 37Runasqa chayta uyarispa, sonqo nanayta maytapuni phutikorqanku. Chantá Pedroman, chay ujkuna apostolesmanwan nerqanku: Kunanqa, wawqes, imatataj ruwasqaykuri? nispa. 38Pedrotaj paykunata nerqa: Diosman kutirikuychej sapa ujniykichej, bautizachikuychejtaj Jesuspa sutimpi, juchasniykichej pampachasqa kanankupaj. Diostaj Espíritu Santota qosonqachej. 39Diosqa nerqa Espíritu Santota qankunaman qonanta, wawasniykichejman, tukuy karu llajtaspi kajkunamampis, pikunatachus Dios wajyan, chaykunaman. 40Ajinata Pedroqa chay runasta sumajmanta tukuy sonqo reparacherqa, sonqocharqataj waj ashkha simi nisqaswan ima yuyaychaspataj, nerqa: Kay sajra runaspa mirayninmanta t'aqakuychej, nispa. 41Ajinamanta Pedroj willasqampi creejkuna bautizachikorqanku. Chay kikin p'unchayllapitaj kinsa waranqa jina yapakorqanku creejkunaman. 42Apostolespa yachachisqankuta tukuy sonqo jap'ikuspa, uj sonqolla kasharqanku. T'antata partispa, khuska mikhoj kanku, Diosmantataj mañakoj kanku. 43Apostolesnejta ashkha milagros, t'ukuna imastaj ruwasqa karqa. Chayrayku tukuy chayta rikojkunaqa t'ukorqanku. 44Tukuy creejkunaqa khuskallapuni kaj kanku, tukuy kapuyninkumantataj jaywarinakoj kanku. 45Jallp'asninkuta vendespa, tukuy ima kapuyninkutawan, chay qolqemanta rak'inakoj kanku sapa uj pisichikusqanman jina. 46Templopitaj tukuyninku uj sonqolla sapa p'unchay tantakojpuni kanku. Wasisninkupipis t'antata partispa, khuska mikhoj kanku, may kusiywan, llamp'u sonqowantaj. 47Diosta jatunchasharqankupuni, runastaj allin ñawiwan paykunata qhawaj kanku. Chantá Señorqa sapa p'unchay Iglesiaman yapasharqa, salvasqa kananku karqa, chaykunata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\