HECHOS 20

1Chay ch'ajwa pasayta Pablo wajyacherqa creejkunata. Paykunata sonqochaykuspa, ojllaykuytawantaj Macedoniaman kachaykukorqa. 2Llajtamanta llajta rispataj, hermanosta watukorqa sonqochaspa Diospa Simi Nisqanwan, Greciaman chayanankama. 3Chaypitaj Pablo qhepakorqa kinsa killata. Siriaman barcopi rinampaj wakichikushaspa, yacharqa judíos payta jap'iyta munasqankuta. Chayrayku sonqompi nerqa Macedonianejta kutiripunanta. 4Pablowan khuskataj kaykuna Asiaman rerqanku: Bereamanta Pirroj churin Sópater, Tesalonicamanta Aristarco, Segundowan, Derbemanta Gayo, Timoteowan, Asiamanta Tíquico, Trofimowan. 5Paykunataj ñawpaykuspa, Troaspi suyawarqayku. 6Noqaykutaj barcopi purirerqayku Filiposmanta, mana levadurayoj t'anta mikhuna p'unchay qhepata. Phishqa p'unchayninmantaj, paykunawan Troaspi tinkukuspa, chaypi qhepakorqayku qanchis p'unchaytawan. 7Semanaj qallariynin p'unchaypi tantakorqayku t'antata partinaykupaj, Pablotaj yachachisharqa. Q'ayantin puririnan kasqanrayku, paykunaman chawpi tutakama parlarqa. 8Tantasqa kasharqayku, chay altopata wasipi ashkha k'anchanas larwasharqanku. 9Uj wayna Eutico sutiyoj ventanapi tiyasharqa. Pablo unaytapuni parlajtintaj, Euticoqa puñuywan atipachikuspa, sinch'ita puñurparerqa. Chantá chay kinsa kaj pisomanta urmaykamorqa pampaman. Wañusqatataj oqharerqanku. 10Pablorí urayk'uspa, waynaj patanman k'umuykorqa, marq'ariykukuspataj nerqa: Ama mancharikuychejchu; payqa kawsakushan, nispa. 11Ujtawan wicharispa, Pabloqa t'antata partiytawan mikhorqa. Chantá astawan yachacherqa sut'iyanankama, chaymantataj riporqa. 12Waynatataj kawsashajta pusaykaporqanku, may sonqochasqataj qhepakorqanku. 13Chantá noqayku ñawpaykorqayku barcopi Asón llajtaman, Pablota chaypi suyanaykupaj, imaraykuchus pay munarqa chakipi riyta. 14Noqaykuwan Asonpi tinkukuspataj, Pabloqa barcoman wicharimorqa, khuskataj rerqayku Mitilene llajtaman. 15Chaymanta barcollapipuni rispa, q'ayantin chayarqayku Quío chimpaman, qhepan p'unchaypitaj Samos puertoman. Q'ayantin chayarqayku Mileto llajtaman. 16Pabloqa Efesota pasallarqa, Asiapi mana qhepakuyta munaspa, Jerusalenman usqhayta chayananrayku, atispaqa Pentecostés p'unchaypaj. 17Pabloqa Miletomanta wajyacherqa Efeso iglesiamanta ancianos kajkunata. 18Chayamojtinkutaj, paykunata nerqa: Qankuna allinta yachankichej, Asiaman chayamusqaymantapacha imaynatachus qankuna ukhupi kawsakusqayta. 19May llamp'u sonqowan, waqan waqan Señorpa kamachiwasqanta ruwarqani, jinallataj ñak'arerqani judíos qhatiykachawasqankurayku. 20Manataj imatapis pakarqaykichejchu, astawanqa qankunapaj imachus allin kaj chhikata willarqaykichej; wasimanta wasi purispataj, tukuypa rikunanta yachacherqaykichej. 21Ajinallatataj judiosman, mana judiosmampis sut'inta willarqani Diosman kutirikunamanta, Señorninchej Jesucristopitaj creenamanta. 22Kunantaj Espíritu Santota kasuspa, Jerusalenman rishani, manataj yachanichu jaqaypi imachus noqapaj kananta. 23Kayllata yachani: Sapa llajtapi Espíritu Santo willawan carcelman yaykunayta, ñak'arinaytataj. 24Chaykunataqa mana manchachikunichu, nitaj wañuytapis; astawanqa kusiywan kawsayniyta tukuchiyta munani Señor Jesucristo kamachiwasqanta junt'aspa, willaspataj Diospa qhasilla k'acha yanapaynin evangeliomanta. 25Diospa reinonmanta tukuy qankunaman willarqaykichej. Kunanrí yachani manaña ujtawan uyayta rikunaykichejta. 26Chayrayku, kunanqa sut'inta niykichej: Pillapis chinkayman rejtenqa, mana juchayojchu kasaj, 27imaraykuchus qankunaman mana imata pakaspa willarqaykichej Diospa tukuy munayninta. 28Chayrayku qankuna kikiykichej qhawakuychej, jinallatataj tukuy hermanostapis. Paykunapaj Espíritu Santo churasorqachej qhawajkunata, Diospa Iglesianta michinaykichejpaj, mayqentachus Jesucristo kikin yawarninwan ranterqa, chayta. 29Noqa yachani ripojtiykama chawpiykichejman wajkuna phiña atojkuna jina yaykumunankuta, tropata mana khuyaspa. 30Chay runasqa qankuna ukhullamantataj rikhurenqanku, cheqa kajta q'ewispa creejkunata paykunaj qhepankuta pusanankupaj. 31Chayrayku allinta qhawakuychej, yuyarikuspa imaynatachus kinsa wata junt'ata, tuta p'unchay waqan waqan sapa ujniykichejta yuyaychasqaymanta. 32Kunantaj Diospa makinman saqeykichej, sonqochaj Simi Nisqanman ima. Payqa atiyniyoj qankunata kallpachanampaj, herenciaykichejtapis qankunaman qonampaj tukuy ajllakusqasninwan khuska. 33Mana pejpa qolqenta, qorinta, nitaj p'achanta munapayarqanichu. 34Astawanqa qankuna yachankichej kay makisniywan trabajasqayta kawsanaypaj, noqawan kajkunapajpis. 35Chay tukuy ruwasqaywan yachacherqaykichej pisichikojkunata yanapayta, yuyarikuspa Señor Jesuspa nisqanmanta: Aswan kusiy wajman qoriy qorichikunamanta nisqaqa, nispa. 36Parlayta tukuytawan, Pabloqa qonqoriykukorqa, tukuyninkutaj Diosmanta mañakorqanku. 37Tukuyninku waqarikorqanku, Pablota ojllaykuspataj much'aykorqanku. 38Paykunaqa astawan sonqonkuta nanachikorqanku Pabloj nisqanmanta: Manaña ujtawan rikuwankichejchu, nispa. Chantá barcokama paywan rerqanku kacharpayamunankupaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\