HECHOS 21

1Hermanosmanta t'aqakuytawanqa, barcoman wicharerqayku, chaymantataj cheqanta rerqayku Cos llajtaman. Q'ayantintaj chayarqayku Rodas llajtaman, jaqaymantataj Pátara llajtaman. 2Pátara llajtapitaj tarerqayku Feniciaman rishaj barcota, chayman wicharispataj purirerqayku. 3Rishaspataj, Chipre churuta rikorqayku, paña ladonta pasaspataj, Siriakama rerqayku. Tiro llajtaman chayaspa, urayk'orqayku, imaraykuchus barcomanta cargata urayk'uchinanku karqa. 4Chaypi hermanosta tarispa, paykunawan qhepakorqayku qanchis p'unchayta. Hermanostaj Espíritu Santoj atiynimpi Pablota nisharqanku ama Jerusalenman wicharinanta. 5Chaywampis chay qanchis p'unchay pasayta purirerqayku. Tukuy hermanos, warmisninku, wawasninku ima noqaykuwan rerqanku llajtamanta jawakama. Jatun Qocha kantupitaj qonqoriykukuspa, Diosmanta mañakorqayku. 6Chaymanta sapa ujwan q'apinakuspa, barcoman wicharerqayku, paykunataj wasisninkuman kutiriporqanku. 7Tiromanta llojsispa, Tolemaidaman chayarqayku. Ajinapi tukucherqayku Jatun Qochanejta puriyniykuta. Chaypi kaj hermanosta napaykorqayku, paykunawantaj uj p'unchayta karikorqayku. 8Q'ayantintaj, tukuyniyku Cesareaman riporqayku. Cesareaman chayaspataj, evangelista Felipej wasinman chayakorqayku. Payqa Jerusalén iglesiapi qanchis yanapajkuna ajllasqamanta ujnin karqa. 9Felipejtataj tawa sipas ususisnin tiyarqa, paykunataj Diospa Simi Nisqanta sut'inchaj kanku. 10Pisi p'unchaykunata kasqaykumantataj, Judeamanta Agabo sutiyoj profeta chayamorqa. 11Payqa noqaykuta watukoj jamorqa. Chantá Pabloj chumpinta oqhariytawan, chakisninta, makisnintawan wataykukuspa, nerqa: Kay jinata Espíritu Santo nin: Ajinata kay chumpiyojta watanqanku judíos Jerusalenpi, chaymantataj mana judío kajkunaman jaywaykonqanku, nispa. 12Chayta uyarispa noqaykoqa, chaypi kaj hermanos ima Pablota jark'arqayku Jerusalenman ama wicharinanta. 13Pablotajrí niwarqayku: Imaraykutaj chay jinatapuni waqaspa sonqoyta wawayachiwankichejri? Noqaqa wakichisqa kani, mana watachikunallaypajchu, astawanqa Jerusalenpi wañuchisqa kanaypaj Señor Jesuspa sutinrayku, nispa. 14Ni imaynapi jark'ayta atispataj, saqellarqaykuña: Señorpa munaynin ruwakuchun, nispa. 15Chay p'unchaykuna qhepata, wakichikuytawan Jerusalenman wicharerqayku. 16Cesareamantapis wakin hermanos noqaykuwan rillarqankutaj, pusanawaykupaj Chipre llajtayoj Mnasonpa wasinman, chayman chayakunaykupaj. Payqa unayña creej karqa. 17Jerusalenman chayajtiyku, hermanosqa tukuy sonqo wasinkuman wajyarikuwarqayku. 18Q'ayantintaj Pablo noqaykuwan rerqa Santiagota watukoj, chaymantaj tukuy ancianos tantakamorqanku. 19Napaykuspataj, paykunaman kantumanta willarqa imastachus Dios ruwasqanta paynejta mana judío kajkuna ukhupi. 20Chayta uyariytawan, Diosta yupaychaspa, nerqanku: Hermano, qan kikiyki yachanki, may chhika waranqa judíos creejkuna kasqankuta, tukuyninkutaj Moisespa leynintapuni kasuyta munasqankuta. 21Qanmanta uyarikun, mana judío kajkuna ukhupi tiyakoj judiosta yachachisqaykita manaña kasunata Moisespa leyninta. Nillasqankitaj amaña wawasninkutapis circuncidanankuta, nitaj ñawpa usuman jina kawsanankuta. 22Kunanqa, imaynataj kayri? Paykunaqa yachanqankupuni kayman chayamusqaykita. 23Chayrayku kay nisqaykuta kunanqa ruway: Noqayku ukhupi tawa runas kashan. Paykunaqa ruwasaj nisqankuta junt'ananku tiyan. 24Qampis paykunawan khuska Temploman yaykuspa llimphuchakuy, paykunapajtaj qolqeta churapuy, chujchankuta ruthuchikunankupaj. Ajinapi tukuy yachanqanku mana jinachu kasqanta qanmanta uyarisqankoqa. Astawanqa rikonqanku qampis leyta junt'asqaykita. 25Mana judío kajkunamanta creejkunaman ñapis cartata apacherqaykuña, willachispa lantisman jaywasqa aychata ama mikhunankuta, nitaj yawarta, nillataj jeq'eqasqa chayrí sipisqa uywastapis, nillataj khuchichakunankuta, nispa. 26Ajinamanta, Pabloqa chay tawa runaswan khuska q'ayantin llimphuchakorqa. Chaypacha Temploman yaykuspa, willamorqa ima p'unchaytachus chay llimphuchakuy tukukunanta, chay qhepata Diosman jaywanankupaj ofrendata sapa ujninkumanta. 27Qanchis p'unchay junt'akunan kashajtin, Asiamanta judiosqa Templopi Pablota rikorqanku. Tukuy runasta oqharichispataj, Pablota presocharqanku. 28Chantá qhaparispa, nerqanku: Israelita runas, yanapawayku. Kay runaqa tukuynejpi yachachishan ayllunchejpa contranta, leypa contranta, Temploj contrantapis. Astawanqa griegosta pusaykamuspa, ch'ichichan Diospaj t'aqasqa kay santo cheqata. 29Chayta nerqanku, imaraykuchus Pablota rikusqanku Efeso llajtayoj Trofimowan purishajta. Chayrayku yuyarqanku payqa Trofimota Templo ukhuman pusaykusqanta. 30Ajinamanta, tukuy llajtantin oqharikuspa, Pablota jap'iykorqanku, qhatatispataj Templomanta orqhorqanku. Chay ratopachataj punkusta wisq'ararqanku. 31Pablota wañuchinayashajtinku, soldadospa kamachejnin uyarerqa tukuy Jerusalén llajta oqharikusqanta. 32Chay ratopacha kamachejqa soldadosta, capitanestawan pusarispa, ch'ajwa chawpiman chayarqa. Runastaj, soldadosta kamachejta, soldadostawan rikuspa, manaña Pablota maqarqankuchu. 33Chantá soldadosta kamachejqa chimpaykuspa, Pablota jap'ichiytawan, kamacherqa iskay cadenaswan wataykunankuta. Taporqataj pichus kasqanta, imatachus ruwasqanta ima. 34Runasqa qhaparisharqanku ujkuna uj jinata, ujkunataj waj jinata. Chay jinapuni ch'ajwa kasqanraykutaj, soldadosta kamachejqa mana yachaspa imamantachus ch'ajwasqankuta, Pablota cuartelman pusacherqa. 35Wicharina patillasman chayaspataj, soldadosqa Pablota oqharispa ayqecherqanku, runasqa wañuchej jina qhepankuta jamushasqankurayku. 36Ashkha runastaj qhepankuta rispa, qhaparqachasharqanku: Wañuchisqa kachun, nispa. 37Cuartelmanña yaykushajtinku, Pablo nerqa soldadosta kamachejman: Uj chhikanta qanwan parlariyta munani, nispa. Soldadosta kamachejtaj nerqa: Griegota parlayta yachankichu? 38Manachu qan Egiptomanta chay runa kanki, pichus manaraj unaychu ch'ajwata oqharichispa, tawa waranqa runa wañuchista ch'in pampaman pusarqa, chay? 39Pablotaj kutichispa, nerqa: Noqa judío kani Tarso llajtamanta. Chay Tarsoqa jatun llajta Ciliciapi. Kunanqa saqeriway uj chhikanta runasman parlarejta, nispa. 40Chantá soldadosta kamachejqa parlarejta saqerqa. Pablotaj wicharina patillaspi sayaykuytawan, makinwan señaspa runasta ch'inyacherqa. Chantá hebreo parlaypi runasman kay jinata parlarqa:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\