HECHOS 22

1Wawqekuna, kurajkuna ima, kay ñawpaqeykichejpi kutichikusqayta uyariwaychej, nispa. 2Hebreo parlaypi Pablota parlajta uyarispa, astawan ch'inyarqanku. Pablotaj nerqa: 3Noqa judío kani. Ciliciapi kaj Tarso llajtapi nacekorqani. Kay Jerusalén llajtapi wiñakorqani, yachachejniytaj Gamaliel karqa. Ñawpa tataspa tukuy kamachisqankuta allintapuni yachachiwarqanku, noqataj tukuy sonqowan Diospa leyninta junt'arqani, imaynatachus qankunapis kunan ruwashankichej, ajinata. 4Ñawpajtaqa wañurachiyta munaspa, qhatiykachaj kani kay Mosoj Ñampi purejkunata. Qharista, ajinallatataj warmistapis carcelman wisq'arachej kani. 5Kuraj kaj sacerdotepis, chantá kurajkunantin willasunkichejman mana llullakusqayta. Paykunamanta qochikorqani cartasta Damascopi kaj judío masisninchejman apanaypaj, chaypi kajkunatapis presochaspa, Jerusalenman maki watasqasta apamuspa castigachinaypaj. 6Damascoman qayllaykushajtiyku, chawpi p'unchayta, ujllata janaj pachamanta uj jatun k'anchay muyuykuwarqa. 7Pampapi urmasqa rikhurispa, uyarerqani nimuwajta: Saulo, Saulo. Imaraykutaj Noqata qhatiykachashawankiri? nispa. 8Chantá noqaqa nerqani: Pitaj kanki, Señor? nispa. Paytaj kutichiwarqa: Noqa kani Nazaretmanta Jesús, pitachus qan qhatiykachashanki, chay, nispa. 9Noqawan rejkunataj, cheqamanta k'anchayta rikorqanku, parlamuwasqantarí mana entienderqankuchu. 10Chaymantataj noqa taporqani: Imatataj ruwasajri? nispa. Señortaj niwarqa: Jatarispa, Damascoman yaykuy, chaypitaj nisonqanku imatachus ruwanaykita, nispa. 11Chay k'anchaytaj ciegoyachiwarqa. Chayrayku noqawan kajkunaqa makiymanta aysarispa, Damascoman pusaykuwarqanku. 12Chay Damascopi uj runa karqa Ananías sutiyoj, paytaj Diosta yupaychaj leyman jina. Damascopi kaj judiospaj allin runapaj qhawasqa karqa. 13Ananiasqa watukuwaj jamorqa, ñawpaqeypi sayaykuspataj, niwarqa: Hermano Saulo, ñawisniyki watejmanta rikuchun, nispa. Chay ratopacha qhawarerqani, paytataj rikorqani. 14Ananiastaj niwarqa: Ñawpa tatasninchejpa Diosnenqa ñawpajmantapacha qanta ajllakusunki Paypa munayninta yachanaykipaj, Diospa cheqan kaj kamachinta rikunaykipaj, kikin siminmanta nisqanta uyarinaykipaj ima. 15Paypa testigon jina runasman willamunki imatachus rikusqaykita, uyarisqaykitawan. 16Kunanqa, imatataj suyanki? Jatarispa, bautizachikuy, juchasniykimanta llimphuchakuy Jesuspa sutinta oqharispa Diosniykipaj rejsikapusqaykirayku. 17Jerusalenman kutimuspa, Templopi Diosmanta mañakushajtiy, mosqoypi jina rikorqani. 18Chay mosqoypi jina rikusqay Jesustaj niwarqa: Usqhayta kunampacha Jerusalenmanta llojsiy, imaraykuchus kaypi imatachus Noqamanta willasqaykita mana uyarisonqankuchu, nispa. 19Noqatajrí kuticherqani: Señor, tukuyninku yachanku imaynatachus tukuynejman rispa sinagogaspi Qampi creejkunata jap'irachisqayta, ñak'arichisqaytataj. 20Kamachiyki Estebanta wañuchishajtinkupis, noqa chaypi paykunawan khuska kasharqani wañuchinankuta munaspa; chay wañuchejkunaj p'achasninkutapis qhawarqani. 21Chantá Jesús niwarqa: Puririllayña; karu llajtaspi mana judío kajkunaman kachasqayki, nispa. 22Chaykama uyarillarqankuraj. Chantá qhaparerqanku: Wañuchun chay runaqa. Payqa manamin kawsanampaj jinachu, nispa. 23Runas qhaparispallapuni, p'achasninkuta choqaraspa, jallp'ata pataman qhallejtinkutaj, 24soldadosta kamachejqa cuartel ukhuman Pablota pusaykucherqa, chaypi jasut'ichispa rimarichinampaj, imaraykuchus yachayta munarqa imamantachus chay jinatapuni Pabloj contranta qhaparqachasqankuta. 25Jasut'inankupaj watasqaña kashaspa, chay qayllapi sayashaj capitanman Pablo nerqa: Atikullanchu jasut'ichiy romano runata, juiciopi mana juchachasqaraj kashajtin? nispa. 26Chay capitanqa chayta uyarispa, soldadosta kamachejman willamorqa, nerqataj: Allinta qhawakuy imatachus ruwasqaykita, imaraykuchus kay runaqa romano kasqa, nispa. 27Jinapi soldadosta kamachejqa Pabloman qayllaykuspa, taporqa: Niway, romanochu kanki? nispa. Pablotaj, nerqa: Arí, nispa. 28Chantá soldadosta kamachejqa nillarqataj: Noqaqa romano kanaypaj ashkha qolqeta pagarqani, nispa. Pablotaj kuticherqa: Noqatajrí, romano kani nacekusqaymantapacha, nispa. 29Chay ratopacha Pablota jasut'inankupaj wajyasqa kajkuna ithirerqanku; astawanqa Pabloqa romano kasqanta yachaspa, soldadosta kamachejqa mancharikorqa wataykuchisqanmanta. 30Q'ayantin soldadosta kamachejqa yachaytapuni munaspa imamantachus judíos juchachasqankuta, Pablota phaskaracherqa. Chantá kamacherqa tukuy kuraj sacerdotes jatun juntaman tantakamunankuta, Pablotataj ñawpaqenkuman pusaykorqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\