HECHOS 23

1Pabloqa jatun juntapi kajkunata qhawarispa, nerqa: Wawqekuna, kunankama Diospa ñawpaqempi llimphu sonqoyoj kawsakuni, nispa. 2Chayta nejtinkama, kuraj kaj sacerdote Ananiasqa chay qayllapi kajkunata kamacherqa Pablota simimpi laq'anankuta. 3Pablotaj nerqa Ananiasman: Puraj uya, yurajchasqa perqa jina, qantapis Diosqa jinch'asonqa. Qanqa chaypi tiyashanki, leyman jina juzganawaykipaj. Kunantajchu leyta p'akispa, laq'achiwanki? nispa. 4Chay qayllapi kajkunataj Pabloman nerqanku: Ajinatachu Diospa kuraj kaj sacerdotenta k'aminki? nispa. 5Pablotaj nerqa: Wawqekuna, mana yacharqanichu payqa kuraj kaj sacerdote kasqanta; qhelqasqa kashan: Ama sajrata rimankichu llajtaykipi kamachejpajqa, nispa. 6Chantá Pablo yachaspa chay jatun juntapi wakin saduceos, wakintaj fariseos kasqankuta, sinch'ita qhaparerqa: Wawqekuna, noqa fariseo kani, fariseoj churintaj. Wañuymanta kawsarimpunapi suyakusqayrayku noqata juchachashawanku, nispa. 7Chayta nisqantawan, fariseosqa saduceoswan siminakuyta qallarerqanku, chay jawataj jatun juntapi kajkuna iskayman t'aqakorqanku. 8Chay siminakuy karqa, imaraykuchus saduceosqa ninku kawsarimuy mana kasqanta, nitaj ángeles, nillataj espiritupis. Fariseostajrí chay tukuypi creenku. 9Tukuyninkutaj anchata ch'ajwarqanku. Fariseosmanta wakin leymanta yachachejkuna sayaykuspa, manchayta siminakusharqanku: Mana ima sajratapis kay runapi tariykuchu. Ichapis uj espíritu, chayrí uj angelchus payman parlanman karqa, nispa. 10Chay jinatapuni jap'inakojtinku, soldadosta kamachejqa manchasqalla yuyarqa Pablota wañuchinankumanta. Chayrayku soldadosta kamacherqa chay runas chawpimanta orqhomuspa, ujtawan cuartelman Pablota pusaykunankuta. 11Q'ayantin ch'isi Señorqa Pabloman rikhurispa, nerqa: Sonqochakuy Pablo. Imaynatachus kay Jerusalenpi Noqamanta testigo jina willarqanki, kikillantataj Romapipis willanki, nispa. 12Q'ayantin paqarenqa wakin judíos tantakuspa, juraspa yachachinakorqanku, mana imata mikhunankuta, nitaj ujyanankuta Pablota wañuchinankukama. 13Chay yachachinakojkunaqa tawa chunka kuraj karqanku. 14Paykunataj rerqanku kuraj sacerdoteswan, kurajkunawan ima parlamoj, nerqankutaj: Noqayku juraspa parlasqaña kayku mana imata llaminaykupaj Pablota wañuchinaykukama. 15Kunanqa qankuna, jatun juntapi kajkunawan soldadosta kamachejmanta mañachiychej Pablota pusachimunanta, astawan tapuyta munaj jinalla. Noqaykutaj, manaraj kayman chayamushajtin, suyaykusqayku payta wañuchinaykupaj, nispa. 16Jinapis Pabloj panampa churenqa chay nisqankuta uyarerqa, cuartelman yaykuspataj, Pabloman willamorqa. 17Pablotaj ujnin capitanta wajyaspa, nerqa: Kay waynata pusaykuripuway soldadosta kamachejman; imatachá willanan kashan, nispa. 18Capitantaj waynata pusaykuspa, soldadosta kamachejta nerqa: Presochasqa Pablo wajyachiwaspa, mañawarqa kay waynata qanman pusamunayta. Paytaj imatachá willasonqa, nispa. 19Soldadosta kamachejtaj waynata wajnejman makinmanta pusaspa, taporqa: Imatataj willanawayki tiyan? nispa. 20Chantá waynaqa payman nerqa: Judiosqa yachachinakunku qanmanta mañanankupaj Pablota q'aya jatun juntaman pusaykunaykita, payta astawan tapuyta munaj jinalla. 21Qanqa ama paykunata kasuychu. Tawa chunkamanta aswan ashkha qharis ñampi pakaykukuspa, Pablota suyaykonqanku. Paykunaqa juraspa parlanakunkuña mana mikhunankuta, nitaj ujyanankuta Pablota wañuchinankukama. Kunantaj wakichisqaña kanku chayta ruwanankupaj. Qampa ninallaykitaña suyashanku. 22Soldadosta kamachejtaj waynata kachaporqa: Ama piman imata ninkichu kay willawasqaykimanta, nispa. 23Chantá soldadosta kamachejqa, iskay capitanesta kamacherqa wakichinankuta iskay pachaj soldadosta Cesareaman rinankupaj, jinallatataj qanchis chunkata caballosniyoj soldadosta, iskay pachaj lanzasniyoj soldadostawan, chay ch'isipacha jisq'on horata puririnankupaj. 24Kamachillarqataj wakichinankuta caballosta Pablopajpis, kamachej Felixpaman sumaj waqaychasqa chayanampaj. 25Paykunawantaj Felixman apacherqa kay jina cartata: 26Noqa Claudio Lisias, qan sumaj kamachej Felixta napaykamuyki. 27Judíos kay runata jap'ichispa wañuchinanku kashajtin, romano kasqanta yachaspa, noqaqa soldadosniywan makisninkumanta qhechuni. 28Imamantachus juchachayta munasqankuta yachayta munaspataj, jatun juntankuman pusacherqani. 29Chaypitaj yacharqani leyninkoj imasnillanmanta juchachasqankuta. Manataj paypeqa ima juchapis karqachu wañuchinankupaj, nitaj carcelman wisq'achinallankupajpis. 30Chantá wañuchinankupaj wateqasqankuta yachaspa, qanman pusachimushani. Payta juchachajkunamampis nillanitaj qampa ñawpaqeykipi uyanchanankuta, nispa qhelqarqa soldadosta kamachejqa. 31Kamachisqaman jina soldadosqa pusarqanku Pablota chay ch'isipacha Antípatris llajtakamalla. 32Q'ayantin chakipi rej soldados kutiripojtinku, caballospi kajkunallaña Pablowan rerqanku. 33Cesareaman chayaspataj, kamachejman cartata jaywarqanku, Pablotawan. 34Felixtaj cartata leespa, Pablota taporqa maymantachus kasqanta. Ciliciamanta kasqanta yachaspa, 35Pablota nerqa: Qanta ch'atajkuna chayamojtinku, uyarisqayki, nispa. Chaymanta kamacherqa Pablota wisq'anankuta Herodespa juzganan wasipi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\