HECHOS 24

1Phishqa p'unchayninman kuraj kaj sacerdote Ananías rerqa Cesareaman wakin kurajkunawan, leymanta yachachej Tértulo sutiyoj runatawan pusaspa. Kamachej Felixpaman yaykuspataj, Pablota ch'ataykorqanku. 2Pablota orqhomusqankutawan, Tertuloqa payta ch'ataykuyta qallarispa, Felixta nerqa: Kamachej Félix, qannejta allinta kawsakuyku, imaraykuchus yachayniykiwan tukuy imata cheqanta kamachinki. 3Tukuynejpi kay ruwasqaykita rikuspa, anchatapuni agradecekuyku, may k'acha Félix. 4Mana astawan sayk'uchisuyta munanichu; chayrayku kunan, k'acha sonqoyoj kasqaykirayku mañakuyku uj chhikanta uyarinawaykuta. 5Noqayku yachayku kay runaqa sajra kasqanta. Tukuy llajtaspi judiosta ch'ajwachin. Payqa nazarenospa partidonmanta dirigente. 6Templotapis ch'ichichayta munarqa. Chayrayku payta presocharqayku, noqaykoj leyniykuman jina juzganaykupaj. 7Soldadosta kamachej Lisiastajrí jatun juntaykuman jamuspa, Pablota ancha atiywan qhechuwarqayku. 8Lisiastaj kamacherqa Pablota ch'atajkuna jamunaykuta qanwan parlaj. Qan kikiykichus tapunki chayqa, paypa siminmanta yachanki tukuy juchachasqaykumanta, nispa nerqa Tertuloqa. 9Chaypi kaj judiospis nillarqankutaj ajinapuni kasqanta. 10Chantá kamachej Felixqa señaswan nerqa Pablo parlananta. Pablotaj nerqa: Yachani unay watasña kay naciompi cheqan kamachej kasqaykita; chayrayku tukuy sonqo parlarisaj. 11Manaraj chunka iskayniyoj p'unchaypischu kashan, Jerusalenman Diosta yupaychaj wicharisqayqa. Yachayta munaspaqa, qan kikiyki tapuriy, jinachus manachus kasqanta. 12Mana rikuwarqankuchu ni piwan churanakushajta Templopi, nitaj runasta ch'ajwachejta sinagogaspi, nillataj llajtapipis. 13Nillataj kay runasqa atinkumanchu nisuyta pichus rikuwasqanta chay tumpawasqankumanta. 14Kaytarí sut'inta willasqayki: Tatasniypa Diosninta yupaychani kay Mosoj Ñanta qhatispa, mayqentachus pantasqa kasqanta ninku, chayta. Astawampis creeni Moisespa leynimpi, profetaspa qhelqasqampi ima. 15Paykuna jina Diospi suyakullanitaj tukuy runas wañuymanta kawsarimpunankuta, cheqan kajta ruwajkuna, sajrata ruwajkunapis. 16Chayrayku kallpakuni tukuy kawsayniypi llimphu sonqo kanaypaj Diospa ñawpaqempi, runaspa ñawpaqenkupipis. 17Kunanqa unay watasmantaña Jerusalenman kuterqani llajta masisniypaj qolqepi yanapata apaspa, Diosmantaj ofrendata qonaypaj. 18Templopi kashajtiytaj, Asiamanta kaj judíos taripawarqanku llimphuchasqata. Chaypitaj mana ashkha runaschu karqanku, nitaj ima ch'ajwapis karqachu. 19Asiamanta chay judiospuni qanman jamunanku karqa ch'atanawankupaj, juchayojchus kani chayqa. 20Manachayrí, kaypi kajkuna niwachunku ima juchamantachus ch'atawasqankuta jatun juntapi kashajtiy. 21Ñawpaqenkupi qhaparerqani: Wañusqas kawsarimponqanku, nispa. Ichapis chay nisqaymanta kunan p'unchay paykuna juchachashawanku, nispa nerqa Pabloqa. 22Kamachej Felixqa sumajta yachaspa chay Mosoj Ñanmanta, paykunataqa kachaporqa, nerqataj: Kay imasmantaqa astawan tapusaj, soldadosta kamachej Lisias jamojtin. 23Ajinata nispa, capitanta kamacherqa Pablota allinta qhawananta, mana ñak'arichispa nitaj watukoj jamojkunatapis jark'aspa. 24Pisi p'unchaykunamanta, Félix jamorqa Drusila warminwan. Drusilaqa judía karqa. Chantá Félix wajyacherqa Pablota, uyariyta munaspa Jesucristopi creenamanta. 25Pablota parlajta uyarispa cheqan kajta ruwanamanta, aychaj munayninta atipanamanta, jamoj juicio p'unchaymanta ima Felixqa mancharikorqa. Chayrayku Pablota nerqa: Kunanqa ripullayña, waj p'unchaypi wajyachillasqaykitaj, nispa. 26Astawanqa, Félix suyasharqa Pablo qolqeta lluk'iykunanta kacharipunampaj. Chayrayku sapa kuti wajyacherqa paywan parlanampaj. 27Iskay watanmantaj, Felixpa cuentanmanta Porcio Festo sutiyojñataj kamachinampaj yaykorqa. Felixtaj judiosman allin rijch'ayta munaspa, Pablota presota saqerqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\