HECHOS 25

1Kamachej Festoqa Cesareaman chayamuspa, kinsa p'unchayninman Jerusalenman wicharerqa. 2Chaymantaj jamorqanku kuraj sacerdotes, judiosmanta aswan atiyniyojkunawan Pablota ch'ataykunankupaj. 3Festomantataj mañakorqanku Pablota Jerusalenman pusachinanta, imaraykuchus paykunaqa ñapis yachachinakorqankuña ñampi Pablota wañuchinankupaj. 4Festorí paykunaman kuticherqa: Pabloqa Cesareapi presochasqa kashan. Noqapis usqhayllata pisi p'unchaymantawan kutiripusaj. 5Qankunamanta wakin kurajkuna noqawan khuska Cesareaman urayk'uchunku, jaqaypitaj chay runa juchayoj kajtenqa ch'ataykuychej, nispa. 6Festoqa Jerusalenpi qhepakorqa pusajtachus, chayrí chunka p'unchaytachus, chaymantataj Cesareaman urayk'orqa. Q'ayantimpachataj, juzgadopi tiyaykukuspa, kamacherqa Pablota ñawpaqenman pusamunankuta. 7Pablo yaykumojtin, Jerusalenmanta jamoj judiosqa Pablota muyuykuspa, ch'ataykuyta qallarerqanku jatuchaj juchasmanta tumpaspa; chaywampis mana rikuchiyta aterqankuchu ajinapuni kasqanta. 8Chantá Pablo kuticherqa: Mana noqaqa ima juchatapis ruwanichu judiospa leynimpa contranta, nitaj Temploj contranta, nillataj Cesarpa contrantapis, nispa. 9Festotajrí judiosman allinta rijch'ayta munaspa, Pablota taporqa: Munawajchu Jerusalenman riyta, chaypi kay imasmanta noqa juzgasunaypaj? nispa. 10Pablo kuticherqa: Cesarpa juzgadompi kashani; chaypimin juzgasqa kanay tiyan. Mana ima sajratapis judiospa contranta ruwanichu. Qan allinta chaytaqa yachanki. 11Chayrayku, ima juchatachus wañunaypaj jina ruwani chayqa, mana manchachikunichu wañuyta. Tumpawasqanku mana jina kajtenqa, ni pi atinchu paykunaman jaywaykuwayta. Manachayqa Cesarkama chayasaj, nispa. 12Festotaj yuyaychajninkunawan parlaytawan, Pabloman kuticherqa: Sichus jatun kamachej César uyarinasunta munanki chayqa, atinki riyta pay uyarisunampaj, nispa. 13Rey Agripaqa, panan Berenicewan pisi p'unchaykunamanta Cesareaman jamorqanku Festota waturikoj. 14Uj mashkha p'unchayta chaypi kasqankumanta, Festoqa willarerqa rey Agripaman Pablomanta: Kaypi uj preso kashan Felixpa saqesqan. 15Jerusalenpi kashajtin, judiosmanta kuraj sacerdotes, kurajkunawan jamuspa, payta ch'ataykorqanku, mañawarqankutaj wañunampaj juchachanayta. 16Noqatajrí paykunaman nerqani romanosqa mana pitapis juchachallaykuchu wañunampaj manaraj ch'ataykojkuna uyanchashajtinku, nitaj ch'atasqa runapis kutichikushajtin. 17Kayman jamojtinkutaj, q'ayantimpacha juzgadopi tiyaykukuspa, Pablota pusachimorqani. 18Ch'atajkuna tantakojtinku, noqaqa yuyarqani ima sajramantachá juchachanankuta, manataj jinachu kasqa. 19Paykunaqa Pablota ch'ataykusqanku Diosninkuta yupaychanamanta, chantá Jesús sutiyoj wañusqa runamanta, pimantachus Pablo nin kawsashasqanta, chaymanta. 20Chay imasmanta mana yachaspa imaynatachus ruwanayta, Pablota taporqani: Munawajchu Jerusalenman riyta, chaypi kay imasmanta noqa juzgasunaypaj? nispa. 21Pablorí munarqa jatun kamachej Cesarkama chayayta. Chayrayku kamacherqani preso kananta, jatun kamachejman pusachinaykama, nispa nerqa Festoqa. 22Chantá Agripaqa nerqa Festoman: Noqapis munayman chay runata uyariyta, nispa. Festotaj nerqa: Q'aya payta uyarinki, nispa. 23Q'ayantenqa Agripawan, Berenicewan sumaj p'achallisqa yaykorqanku juzgadoman. Paykunawan khuska yaykullarqankutaj soldadosta kamachej, llajtapi kurajkuna ima. Festotaj kamacherqa Pablota pusaykamunankuta. 24Chantá Pablo chayamojtinkama, Festo nerqa: Rey Agripa, qankunapis wiraqochis noqaykuwan kajkuna: Kaymin chay runaqa, pimantachus tukuy judíos Jerusalenpi, jinallatataj kaypipis mañakuwanku wañuchisqa kananta, chay. 25Noqataj mana ima juchata paypi tarinichu wañuchisqa kanampaj jina. Chaywampis paypuni jatun kamachej Cesarwan uyarichikuyta munasqanrayku, Cesarman pusachisaj. 26Manataj yachaspa imatachus cartapi kamachejniyman apachinayta, kunan payta wajyachini ñawpaqeykichejman, astawanqa qan rejsinaykipaj, rey Agripa. Ichapis astawan payta tapuspa, yachayta atiyman imatachus cartapi ninaypaj. 27Noqapajqa mana walejchu kanman presota apachinay, mana allinta willaspa imamantachus tumpasqa kasqanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\