HECHOS 26

1Chantá rey Agripaqa Pablota nerqa: Parlariyta atinki, nispa. Pablotaj makinta oqharispa, kay jinata parlaykorqa: 2Rey Agripa, kunan allin kusisqa kani ñawpaqeykipi parlarispa tukuy imasta judíos tumpawasqankumanta. 3Astawanqa kusikuni qan allinta rejsisqaykirayku noqayku judiospa ususniykuta. Chayrayku mañakuyki ama sayk'uspa uyarinawaykita. 4Tukuy judíos yachanku imaynatachus juch'uy kasqaymantapacha kawsasqayta llajta masisniywan, jinallatataj Jerusalenpipis. 5Paykunaqa rejsiwanku ñawpajmantapacha fariseopuni kasqayta, mayqenkunachus aswan celosos kanku leyniykuta junt'anankupaj, chaymanta; manachayqa nichunku. 6Kunanqa juchachasqa kani, ñawpa tatasniykuman Dios imatachus qonanta nerqa, chay nisqampi suyakusqayrayku. 7Israelpa chunka iskayniyoj ayllusnimpis Diospa qosqaykichej nisqan junt'akunanta suyakushallankutaj, tuta p'unchay Diosta yupaychaspa. Chayta suyakusqayrayku, rey Agripa, noqata juchachashawanku judiosqa. 8Imaraykutaj qankuna mana creenkichejchu Diosqa wañusqasta kawsarichimunantari? 9Cheqamanta noqapis yuyaj kani nazareno Jesuspa contranta tukuy ima sajrata ruwanay kasqanta. 10Ajinata ruwaspa, Jerusalenpi kuraj sacerdotesmanta atiyta qochikorqani creejkunata carcelman wisq'arachinaypaj. Paykunata wañuchishajtinkupis, noqaqa kusikorqani. 11Ashkha kutista paykunata sinagogaspi jasut'ichispa, Jesuspa contranta rimachiyta munaj kani. Chay jinatapuni phiñasqa kasqayrayku, paykunata qhatiykacharqani karu llajtasnintimpi. 12Chayrayku Damasco llajtaman risharqani, kuraj sacerdotesmanta ordenta qochikuspa. 13Reyníy, ñanta rishajtiytaj, chawpi p'unchaynejta rikorqani cielomanta k'anchay muyuykuwajta, noqawan rejkunata ima. Chay k'anchayqa intimantapis astawan k'ancharerqa. 14Tukuyniykutaj pampapi urmasqa rikhurerqayku. Uj parlamuwajtataj uyarerqani, hebreo parlaypi: Saulo, Saulo, imaraykutaj qhatiykachashawanki? Mana walejchu ayjompa puntanta jayt'anaykeqa, nispa. 15Chantá noqa nerqani: Pitaj kanki, Señor? nispa. Paytaj kutichiwarqa: Noqaqa Jesús kani, pitachus qhatiykachashanki, chay. 16Kunantaj sayariy, imaraykuchus qanman rikhuriyki kamachiy kanaykipaj. Kunan p'unchay imatachus rikusqaykita testigo jina wajkunaman willamunki, imastawanchus qhepaman rikuchisqayki, chaykunatawan. 17Llajta masisniykej makinkumanta jark'akusqayki, jinallataj mana judío kajkunamantapis, pikunamanchus kunan kachasqayki 18ñawisninkuta kicharinaykipaj laqhamanta sut'iman llojsimunankupaj, Kuraj Supaypa atiyninmantataj Diosman kutirikunankupaj, chaykunamanta. Noqapi creesqankurayku juchasninku pampachasqa kanqa; Diospaj t'aqasqa kajkunawan khuska herenciata jap'illanqankutaj. 19Chayrayku Agripa reyníy, janaj pachamanta Jesús rikhurimuwaspa kamachiwasqanta kasorqani. 20Damascopiraj willayta qallarerqani, chaymantá Jerusalenpi, qhepantataj tukuy Judeapi; chaymantarí mana judío kajkuna ukhupi ima willallarqanitaj, paykuna sajra kawsaymanta Diosman kutirikunankuta, sumaj ruwanasta ruwaspataj rikuchinankupaj Diosman kutirikusqankuta. 21Chayraykumin judiosqa presochawarqanku Templopi kashajtiy, wañuchiwayta munaspa. 22Diospa yanapayninwan kunankama kawsashani willaspa wajchasman, ajinallatataj atiyniyojkunamampis, mana yapaspa, nitaj qhechuspa profetaspa nisqanta, Moisespa nisqantawan. 23Paykuna willarqanku imaynatachus Cristo ñak'arinanta, Paytaj wañusqasmanta ñawpajta kawsarimpunanta, salvación k'anchaymanta willanampaj judiosman, jinallataj mana judío kajkunamampis, nispa. 24Ajinata Pablo parlaykushajtin, Festo jatunmanta qhaparerqa: Pablo, pawichikushanki; locoyashankiña anchata yachasqaykiwan, nispa. 25Pablotaj kuticherqa: Mana locoyashanichu, ancha k'acha Festo. Tukuy parlasqayqa cheqapuni, yuyayniypitaj kashani. 26Kay tukuy imasmanta rey Agripaqa yachan. Chayrayku paypa ñawpaqempi parlashani tukuy sonqo, imaraykuchus yachani kay tukuy imas mana pakaypichu ruwakusqanta. 27Rey Agripa, creenkichu profetaspa nisqankuta? Noqa yachani creesqaykita. 28Agripatajrí Pablota nerqa: Manaraj imapi cristianoman tukuchiwayta yuyanki, nispa. 29Pablotaj kuticherqa: Manaraj imapipis, chayrí unaymantawampis Dios munachun noqa jina creejkuna kanaykichejta, mana qanllachu, manachayrí tukuy uyariwajkuna ima, amapis cadenaswan watasqachu. 30Ajinata Pablo nisqantawan, sayarerqanku rey Agripa, kamachej Festo, Berenice, tukuy paykunawan kajkunapis. 31Jawaman llojsispataj, ninakorqanku: Kay runajtaqa mana ima juchampis kanchu wañuchisqa kanampaj jina, nitaj presochanapajpis, nispa. 32Agripataj nerqa Festoman: Manachus jatun kamachej Cesarwan juzgachikuyta munanman karqa chayqa, kay runaqa kacharisqaña kanman karqa, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\