HECHOS 27

1Maypachachus Italiaman barcopi rinayku yachakorqa chaypacha, Pablota, waj presostawan khuskata Julio sutiyoj capitampa makinman jaywaykorqanku. Kay Julioqa capitán karqa, Jatun Kamachej romano soldados compañiamanta. 2Adramitio puertomanta barcoman wicharerqayku Asia puertosman rinaykupaj. Noqaykuwan rillarqataj Tesalonicapi Macedoniamanta Aristarcopis. 3Q'ayantintaj Sidón llajtaman chayarqayku. Capitán Julioqa k'acha runa kasqanrayku, Pablota saqerqa rejsisqasta waturikamojta, imallapipis yanaparinankupaj. 4Chaymantataj riporqayku Chipre churu wasanta, imaraykuchus wayra anchatapuni ñawpaqeykumanta wayramusharqa. 5Jatun qochallantapuni rispa, Ciciliaj kantunta, Panfiliajtawan, chayarqayku Liciapi kaj Mira llajtaman. 6Capitán Julioqa chaypi tarerqa Alejandriamanta uj barcota, Italiaman llojsishajta. Chay barcomantaj wicharichiwarqayku. 7Ancha alliymanta barcopi rispa, unaypi Gnido llajtaman ñak'ayta qayllarqayku. Wayra ñawpaqeykumanta phukumojtintaj, Salmonpa chimpanta rerqayku, Creta churuta muyuykuspa. 8Jallp'a qayllantapuni rispa, ñak'aymanta chayarqayku Sumaj Puertos nisqaman. Lasea llajtataj chay qayllapi karqa. 9Mana usqhayta risqaykurayku, anchata qheparikorqayku; barcopi rinapaj mana walejñachu karqa, ayunana p'unchay pasayta wayra tiempo kasqanrayku. Chayta yachaspa, Pabloqa ñawpajmanta paykunaman yuyaycharqa: 10Reparani kaymanta ñawpajman ñak'ariykuna jamunanta. Cargata chinkachisun, barcotapis; noqanchejpajpis manallataj walejchu kanqa, nispa. 11Chaywampis capitanqa Pabloj nisqanta kasunantaqa, pay kasorqa barcoj dueñonta, barco purichej runatawan. 12Mana allin puertochu karqa chiri tiempopi kanapaj; chayrayku tukuyninku munarqanku chaymanta ripuyta, atispaqa Fenicekama. Chaypitaj munarqanku chiri pasanankama kakuyta. Feniceqa Cretapi karqa, inti yaykuy qhawarisqa. 13Uranejmanta wayra pisita phukumushajtin, paykunaqa yuyarqanku allillan kasqanta barcopi rinapaj. Chayrayku barcoj sayachinan gancho jina anclata yakumanta aysamuytawankama, purirerqanku Creta churu qayllanta. 14Manaraj karuta rishajtiyku, Euroclidón nisqa sinch'i wayra wayramuspa, barcota mana rejta saqerqachu. 15Ñawpaqeykumanta sinch'ita wayramuspa, kayman jaqayman barcota apaykachasharqa; mana imaynamanta barcota cheqanchayta atispataj, wayrawan tanqachikorqayku. 16Uj pisitataj wayramanta jark'ariwarqayku Cauda nisqa juch'uy churu, chay qayllanta rejtiyku. Chaypitaj ñak'ayllata juch'uy boteta wicharichimorqayku, barco aysamusharqa, chayta. 17Boteta oqhariytawan, barcotañataj waskhaswan mat'ita watarqanku. Chaymantá manchachikuywan yuyaspa Sirte nisqa t'iyusman barco sat'iykukunanta, cortina jina barco purichina telasta urayk'ucherqanku, ajinamanta wayrapis ñak'ayllataña barcota tanqarqa. 18Q'ayantenqa wayra manapuni thañejtin, yakuman cargasta wijch'uykuyta qallarerqanku. 19Minchhantintaj, barcoj imasnintañataj yakuman wijch'uykullarqaykutaj. 20Unaytaña karqayku mana intita rikuspa, nitaj ch'askasllatapis; sinch'itataj paramusharqa, wayramusharqataj. Noqaykoqa yuyarqayku manaña kawsayta. 21Unaytaña mana mikhusqa kasqaykurayku, Pabloqa sayaykuspa nerqa: Runa masis, sichus kasullawankichejman karqa Cretapi qhepakunanchejta chayqa, mana kay jinata ñak'arishasunmanchu karqa, nitaj imasninchejtapis qochaman wijch'uykusunmanchu karqa. 22Chaywampis kunanqa sonqochakuychej. Mana mayqenninchejpis wañusunchu; barcolla phirikonqa. 23Chayta niykichej, imaraykuchus kunan ch'isi rikhuriwarqa Diospa angelnin. Noqaqa chay Diospata kani, Paytataj sirvishani. 24Chay angeltaj niwarqa: Ama manchachikuychu, Pablo. Jatun kamachej Cesarpaman chayanaykipuni tiyan. Diostaj qanrayku ni pitapis wañojta saqenqachu barcopi qanwan tukuy rejkunamanta, nispa. 25Chayrayku, runa masis, sonqochakuychej. Noqa creeni Diospa niwasqan junt'akunanta. 26Chaywampis wayraqa uj churuman wijch'urpariwasunchej, nispa nerqa Pabloqa. 27Ajinata chunka tawayoj tutataña karqayku, wayrataj apaykachawarqayku Adriático nisqa jatun qochapi. Uj ch'isi chawpi tutanejta, barcopi trabajajkuna reparaspa jinarqanku jallp'aqa qayllapiña kasqanta. 28May jina ukhuchus yaku kasqanta yachanankupaj waskhata kachaykuspa, yacharqanku iskay chunka brazadas kasqanta. Astawan ñawpajman riytawan, kikillantataj waskhata kachaykuspa, yacharqanku chunka phishqayoj brazadasllaña kasqanta. 29Barcoqa chhankaman takakunanta manchachikuspa, barcoj qhepanmanta kachaykorqayku tawa sayachina anclasta. Chantá suyarqayku usqhayta sut'iyamunanta. 30Chaykamaqa barcopi trabajajkuna ayqeyta munasharqanku, chaypajtaj barcoj ñawpaqenmanta juch'uy boteta urayk'ucherqanku, anclasta kachaykoj jinalla. 31Pablotaj nerqa capitanman, soldadosman ima: Kay barcopi trabajajkunachus mana barcopi qhepakonqanku chayqa, mana qankunapis salvakuyta atinkichejchu, nispa. 32Pabloj nisqanta uyarispa, soldadosqa juch'uy botejpa waskhasninta khuchurparispa, yakuman kacharparerqanku. 33Sut'iyamushajtin, Pabloqa tukuyninkuta kamacherqa mikhunankuta: Ñapis chunka tawayoj p'unchaytaña mana mikhuspa kankichej, nitaj puñuspa. 34Ama jinachu kaychej. Imallatapis mikhurikuychej kawsayta munaspaqa. Manamin uj chujchallapis umaykichejmanta chinkanqachu, nispa. 35Chayta niytawantaj, Pabloqa t'antata oqharispa, tukuypa rikunanta Diosman graciasta qorqa, partispataj mikhuyta qallarerqa. 36Tukuyninku sonqochakuspa, mikhullarqankutaj. 37Tukuyniykupi karqayku iskay pachaj qanchis chunka sojtayoj runas. 38Sajsakuspataj, barcota chhallayachinankupaj, trigota wijch'uykorqanku yakuman. 39Sut'iyamojtenqa, mana yacharqankuchu maypichus kasqankuta. Chantá rikorqanku uj t'iyu pampata, munarqankutaj atikojtenqa chaykama barcota chayachiyta. 40Anclaj waskhasninta k'uturparispa, yakupi saqerparerqanku; chaymantataj barco q'ewina timón nisqata phaskararqanku. Chantá uj cortina jina telata sayachejtinku, wayraqa barcota playaman qayllacherqa. 41Barcorí ujllata sat'iykukorqa t'iyuman mana kuyuriyniyojta; chantá qhepanmanta yaku wajtakamuspa, barcota phiriyta qallarerqa. 42Chaypacha soldadosqa munarqanku tukuynin presosta wañurachiyta, ni mayqenninku wayt'aspa llojsiytawan ayqerikapunankupaj. 43Soldadospa capitannintaj, Pablo mana wañuchisqa kananta munaspa, jark'akorqa; kamacherqataj tukuy wayt'ayta yachajkuna wayt'aspa ñawpajta jallp'aman llojsinankuta. 44Mana wayt'ayta yachajkunatataj nerqa chay ñawpajta rejkunata qhatinankuta, tablasman mak'allikuspa, chayrí barcomanta ima p'akisqallapipis. Chay jinamanta, tukuyninku mana imanasqa ch'aki jallp'aman chayarqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\