HECHOS 28

1Jallp'aman chayaspa, yacharqayku Malta nisqa churupi kasqaykuta. 2Chay jallp'api tiyakojkunataj sumaj sonqowan yanapawarqayku. Paykunaqa ninata jap'icherqanku q'oñikunaykupaj, imaraykuchus paramusharqa, chirimusharqataj. 3Pablorí uj marq'a llant'ata oqharispa, ninaman khanaykusharqa. Jinallapi uj katari ninamanta ayqemuspa, Pabloj makinta khanispa, warkhuykukorqa. 4Chaypi tiyakojkunaqa Pabloj makimpi katarita warkhurayajta rikuspa, paykunapura ninakorqanku: Kay runaqa cheqatapunichá runa wañuchi kanman. Qochapi wañunamanta salvakojtimpis, justiciaj diosnenqa mana kawsajta saqenchu, nispa. 5Pablotajrí makinmanta katarita ninaman thalaykorqa, mana imanasqataj karqa. 6Paykunaqa suyasharqanku Pablo punkiykunanta, chayrí ujllata wañusqa wijch'ukunanta. Unayta suyaspa, manataj ni imanasqata rikuspa, uj jinatañataj yuyasharqanku: Kay runaqa uj dios kasqa, nispa. 7Maypichus kasharqayku, chay qayllapi jallp'aqa churupi kamachej Publio sutiyojpata karqa. Payqa wasinman wajyariwarqayku, kinsa p'unchay junt'atataj sumajta mikhuchiwarqayku. 8Chaypacha Publioj tatan puñunapi onqosqa kasharqa k'aja onqoywan, wijsa q'ewiywan ima. Pablotaj payta waturikoj yaykorqa; Diosmanta mañakuytawan, onqosqata makisninwan llankhaykuspa, payta, sanoyacherqa. 9Chayta ruwajtintaj, chay churupi waj onqosqaspis payman jamuspa sanoyapullarqankutaj. 10Chay runastaj mayta munakuspa tukuy imawan qhawariwarqayku. Barcopi ripunaykupajpis, ñampaj tukuy imata churapuwarqayku. 11Kinsa killata chay churupi kasqaykumanta, Alejandriamanta jamoj barcopi riporqayku. Chay barcoqa Malta churullapitaj sayasqa chiri pasanankama, sutintaj Castorwan Poluxwan karqa. 12Siracusaman chayaspa, chaypi kinsa p'unchayta karqayku. 13Chaymanta Jatun Qochaj kantullantapuni rispa, Regio llajtaman chayarqayku. Q'ayantintaj uramanta wayramusqanrayku iskay p'unchaypi Puteoliman chayarqayku. 14Chaypeqa tarerqayku hermanosta, paykunataj mañawarqayku qanchis p'unchayta paykunawan karikunaykuta. Chay qhepatataj Romaman rerqayku. 15Romapi hermanosqa chayanaykumanta yachaspa, ñanman taripaj llojsimorqanku Apio Forokama, wakintaj Kinsa Tabernas nisqaman. Chaypi Pabloqa hermanosta rikuspa, Diosman graciasta qorqa, kusiywantaj astawan kallpachakorqa. 16Romaman chayasqaykutawantaj, Pablota waj wasipi sapanta kawsakojta saqerqanku, qhawaj soldadowan. 17Kinsa p'unchayninman, Pablo wajyacherqa kurajkuna judiosta. Tantakamojtinkutaj, Pabloqa paykunata nerqa: Wawqekuna, noqaqa mana ima juchata ruwanichu llajta masisniypa contrampi, nitaj ñawpa tataspa ususnintapis p'akerqanichu. Mana imallamanta Jerusalenpi presochawarqanku, romanospa makinmantaj jaywaykuwarqanku. 18Romanosqa chay juchachawasqankumanta allintapuni tapuwarqanku. Chantá noqapi mana ima juchata wañuchinawankupaj jina tarispa, kacharipuwayta munarqanku. 19Judiostajrí, mana kacharinawankuta munarqankuchu. Chayrayku noqa munarqani jatun kamachej César uyarinawanta. Mana noqaqa llajta masisniyta ch'atanaypajchu kashani kaypi. 20Chayrayku wajyacherqaykichej qankunata rikuyta munaspa, kay imasmanta parlanaypaj. Israel aylloj suyakuyninrayku kay cadenaswan watasqa kashani, nispa nerqa Pabloqa. 21Paykunataj Pabloman nerqanku: Judeamanta mana ni ima cartata qanmanta willachispa apachimuwaykuchu, nitaj mayqen wawqepis jamunchu ima sajrata qanmanta willaj. 22Chaywampis, qampa simiykimanta uyariyta munayku imatachus yuyasqaykita, imaraykuchus uyariyku chay Mosoj Ñampa contranta tukuynejpi oqharikusqankuta, nispa. 23Chaymanta parlanankupaj uj p'unchayta ajllarqanku. Aswan ashkhataj jamorqanku, Pablo tiyakusharqa, chay wasiman. Paqarinmantapacha ch'isiyanankama, Pabloqa paykunaman yachacherqa Diospa reinonmanta. Atisqantataj Jesusmanta yachacherqa imaynatachus Moisespa leynimpi, profetaspa qhelqasqampi ima Jesusmanta willasqanta. 24Wakinkunaqa Pabloj parlasqanta sumajta jap'eqarqanku, wajkunataj mana creerqankuchu. 25Paykunapura mana uj yuyaylla kaspa, riporqanku. Pablorí paykunata nerqa: Allintapuni Espíritu Santoqa ñawpa tatasninchejman nerqa Isaías profetanejta: 26Kay runasman rispa, willamuy: Qankunaqa uyarillankichej, manataj imachus kasqanta entiendenkichejchu. Qhawashaspapis, mana yachankichejchu imatachus rikusqaykichejta. 27Kay runasqa rumi sonqos kanku; ñak'ayllata uyarinku, ñawisninkutataj wisq'anku. Sitajchus ñawisninkuwan, ninrisninkuwantaj uyarinkuman, sonqonkuwantaj Noqaman kutirikamuwankuman chayqa, Noqa paykunata sanoyachiyman, nispa nin Diosqa. 28Pabloqa nillarqataj: Kunan qankuna kayta yachaychej: Diospa salvacionnenqa mana judío kajkunaman willakonqa, paykunataj uyarenqanku. 29Pablo chayta nisqantawantaj, judiosqa riporqanku, paykunapura mayta churanakuspa. 30Iskay watata Pabloqa Romapi tiyakorqa. Wasi jap'ikusqampi tiyakorqa, payta watukojkunatataj chayman wajyaj. 31Payrí mana manchachikuspa, Diospa reinonmanta yachacherqa, Señor Jesucristomantawan, nitaj pipis paytaqa jark'arqachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\