HECHOS 3

1Uj kuti Pedrowan Juanwan Temploman wicharisharqanku yunta phaskay horasta jina; chay horaqa karqa Diosmanta mañakuna hora. 2K'achitu nisqa punkupi uj runa tiyakusharqa, chay runataj suchupuni nacekusqa. Sapa p'unchay payta apamoj kanku, Temploman yaykojkunamanta qorinankuta mañakunampaj. 3Chay suchu runaqa Pedrotawan, Juantawan Temploman yaykushajta rikuspa, paykunamanta mañakorqa imallatapis qorinankuta. 4Paykunaqa suchuta allin allinta qhawarerqanku, Pedrotaj nerqa: Qhawariwayku, nispa. 5Suchu runaqa paykunata qhawarerqa, yuyaspa imallatapis jaywarinankuta. 6Pedrorí payta nerqa: Mana kapuwanchu qolqe nitaj qori. Imachus kapuwasqanta qosqayki: Nazaretmanta Jesucristoj sutimpi sayariy, puririytaj, nispa. 7Chantá Pedroqa suchu runata sayaricherqa, paña makinmanta jap'ispa. Chay ratopachataj runaj chaki moqosnin sinch'iyaporqanku. 8Suchu runaqa ujllata phinkirispa, sayaykorqa, puriytataj qallarerqa. Apostoleswan khuskataj Temploman yaykorqa kusiywan thaskispa, phinkiykachaspa ima, Diosta jatunchaspa. 9Tukuy runas paytaqa rikorqanku purishajta, Diosta jatunchashajta ima. 10Repararqanku suchu runapuni pay kasqanta, pichus Templopi K'achitu nisqa punkupi mañakuspa tiyakoj, chay. Chayrayku t'ukushaj qhepakorqanku chay suchu runa puririsqanmanta. 11Pedrowan Juanwan Salomonpa Corredornin nisqapi kasharqanku. Purirej suchu runataj paykunamanta mana kacharikorqachu. Runasqa mayta t'ukuspa, imata jina chayman tantakamorqanku. 12Chantá Pedro chayta rikuspa, paykunata nerqa: Israelitas, imaraykutaj kay jinata t'ukushankichejri? Imaraykutaj kay jinatapuni qhawawaykuri? Ichapis qankunaqa yuyashankichej, atiyniykuwan, chayrí k'acha runas kasqaykurayku kay runata puririchisqaykuta. 13Abrahampa Diosnin, Isaacpata, Jacobpata, ñawpa tatasninchejpata ima, kamachin Jesusta churarqa may jatumpaj qhawasqa kanampaj. Qankunarí Payta jaywaykorqankichej kamachejkunaman wañuchisqa kanampaj, Pilatoj ñawpaqempitaj qhesacharqankichej. Jesusta kacharipuyta munashajtimpis, mana munarqankichejchu. 14Qankunaqa qhesacharqankichej mana juchayoj cheqan ruwajta, cuentanmantataj mañarqankichej uj runa wañuchi suwa kacharisqa kananta. 15Ajinata qankunaqa wañucherqankichej kawsayta qojta. Diosrí Paytaqa wañusqamanta kawsarichimorqa, noqaykutaj chay rikusqaykuta testigos jina willayku. 16Señor Jesuspa sutimpi creesqanrayku, kikin Jesús kay runataqa puriricherqa, pitachus qankuna rikunkichej, rejsinkichejtaj, chayta. Jesuspi creesqanrayku ñawpaqeykichejpi kay runaqa puririshan. 17Kunanqa yawar masis, noqa yachani Jesusta wañuchispaqa mana yacharqankichejchu imatachus ruwasqaykichejta, nillataj kamachejniykichejkunapis. 18Unayña Dios tukuy profestaspa siminnejta willarqa Criston ñak'arinanta. Chaytaqa Dios junt'arqa. 19Chayrayku Diosman kutirikuychej Jesuspi creespa, juchasniykichej pampachasqa kanampaj, 20Diosmantapacha kallpa jamojtin allin kawsay kanampaj, Cristota kachamunampajtaj, pimantachus qankunaman willasqaña karqa, chay Jesustamin. 21Payqa janaj pachallapiraj qhepakonqa, Dios watejmanta tukuy imasta mosojyachinankama. Chaymanta Diosqa ajllasqa profetasninnejta unaymantapacha willarqa. 22Ajinata Moisespis nillarqataj: Señor Diosniykichej uj profetata jatarichenqa wawqesniykichej ukhumanta noqata jina. Payta kasunkichej tukuy ima nisqampi. 23Pillapis chay profetaj nisqanta mana kasojqa Diospa ajllasqasninmanta wijch'usqa kanqa, nispa. 24Kay p'unchaykunamantaqa ñawpajtaña tukuy profetas willarqanku Samuelmanta qallarispa, jinallataj paypa qhepanta jamojkunapis. 25Qankunaqa profetaspa wawasnin kankichej, jap'erqankichejtaj tatasniykichejwan Diospa tratota ruwasqanta. Payqa Abrahamman nerqa: Qampa mirayniykipi kay pachapi tukuy runas bendecisqa kanqanku, nispa. 26Chayrayku Diosqa kamachin Jesusta kawsarichimuspa, qankunamanraj ñawpajta kachamorqa, bendecisqa kanaykichejpaj, sapa uj sajra kawsayniykichejmanta Diosman kutirikuspa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\