HECHOS 4

1Pedrowan Juanwan runasman parlashajtinkuraj, chayamorqanku sacerdotes, Templota qhawajkunaj kamachejninkukuna, saduceos ima. 2Paykunaqa phiñakusharqanku, tukuy wañusqas Jesusnejta kawsarimpunankuta runasman yachachisqankumanta. 3Chayrayku apostolesta jap'ispa, q'ayantinkama wisq'aykucherqanku, ñapis ch'isiña kasqanrayku. 4Chaywampis paykunaj parlasqankuta uyarejkunamanta ashkhas creerqanku; qharisllaraj phishqa waranqa jina karqanku. 5Q'ayantenqa Jerusalenpi tantakorqanku Israelmanta kamachejkuna, kurajkuna, leymanta yachachejkuna ima. 6Chayman tantakamullarqankutaj kuraj kaj sacerdote Anaswan, chantá Caifaswan, Juanwan, Alejandrowan, tukuy kuraj kaj sacerdotej ayllusninwan. 7Chaymantataj Pedrota, Juantawan pusachimuytawan, ñawpaqenkupi sayaykuchispa tapuyta qallarerqanku: Ima atiywantaj, chayrí pejpa sutimpitaj chay tukuy imasta ruwankichejri? nispa. 8Chantá Pedroqa Espíritu Santowan junt'a kaspa, nerqa: Israelpi kamachejkuna, kurajkuna ima. 9Kunan p'unchay qankuna tapushawayku uj suchu runapaj allin kajta ruwasqaykumanta, yachayta munaspa pinejtachus sano kasqanta. 10Tukuyniykichej, tukuy israelitaspis allinta yachaychej: Kay runaqa qankunaj ñawpaqeykichejpi sano sayashan nazareno Jesucristoj sutinrayku. Kay Jesustaqa qankuna cruzpi chakatarqankichej; chaywampis Diosqa Payta wañusqamanta kawsarichimorqa. 11Paymá chay Jesusqa, pimantachus Diosmanta Qhelqasqapi nin: Qankuna wasi ruwajkunaj qhesachasqaykichej rumeqa wasi esquina aswan sumaj rumiman tukupun, nispa. 12Salvacionqa Jesucristollapi tarikun. Kay pachapi mana waj suti runasman qosqa kanchu, salvasqa kananchejpaj, nispa nerqa Pedroqa. 13Paykunaqa mayta t'ukorqanku Pedrotawan, Juantawan mana manchachikuspa parlajta rikuspa, astawanqa yachaspa mana yachakuyniyoj runaslla kasqankuta. Jinapis repararqanku chay runasqa Jesuswan khuska purisqankuta. 14Chay sanoyasqa suchu runata apostoleswan khuska sayashajta rikuspa, kurajkunaqa mana ima niyta aterqankuchu. 15Chantá Pedrotawan, Juantawan jawaman llojsichispa, paykuna ukhu parlanakorqanku. 16Nerqankutaj: Imanasuntaj kay runaswanri? Jerusalenpi tukuy tiyakojkuna yachanku kay milagrota ruwasqankuta. Chaytaqa mana pakayta atisunmanchu. 17Amaraj kay tukuy imas llajtanchejpi astawan yachakunampaj, paykunata manchaykuchina ama kunanmanta qhepaman ni piman astawan kay Jesuspa sutimpi parlanankupaj. 18Jinapi, apostolesta wajyaspa, kamacherqanku amapuni pimampis astawan parlanankuta, nitaj Jesuspa sutimpi yachachinankuta. 19Pedrowan, Juanwantaj paykunaman kuticherqanku: Qankuna unanchaychej qankunata kasunaykuchus, chayrí Diosta kasunaykuchus aswan allin kasqanta. 20Mana ch'in kayta atisqaykuchu. Willanaykupuni tiyan imatachus rikusqaykuta, uyarisqaykuta ima, nispa. 21Ajinamanta kuraj kamachejkunaqa maytapuni paykunata manchaykuchispa, Pedrota, Juantawan kachariporqanku. Jasut'iytapis mana aterqankuchu runasta manchachikuspa, imaraykuchus tukuy runas Diosta jatunchasharqanku chay milagrota rikusqankumanta. 22Chay suchu runaqa, mayqempichus milagro ruwakorqa, chayqa tawa chunka kuraj watasniyoj jinaña karqa. 23Kacharisqankutawantaj, Pedrowan, Juanwan paykunamanta kajkunaman rispa, willarqanku imastachus kuraj sacerdotes, kurajkunawan paykunaman nisqankuta. 24Creejkunataj chayta uyarispa, tukuyninku uj sonqolla Diosman qhaparikorqanku: Señor, Qan ruwarqanki janaj pachata, kay pachatawan, jatun qochatapis, tukuy imas chaykunapi kajkunatawan. 25Qanqa Espíritu Santonejta ñawpa tataykoj kamachiyki Davidpa siminnejta parlaspa, nerqanki: Imaraykutaj tukuy nacionesmanta runas oqharikuspa, ch'ajwanku? Imajtintaj tukuy aylluspis qhasi manakajllata yuyankuri? 26Kay pachapi reyes oqharikorqanku; kamachejkunapis oqharikuspa, ujllapi tantakorqanku Señorpa contrampi, Cristompa contrampi ima, nispa. 27Cheqamanta Herodeswan, Poncio Pilatowan kay llajtapi tantakorqanku, mana judío kajkunawan, israelitaswan, ajllasqa kamachiyki Jesuspa contrampi oqharikunankupaj, pitachus Qan jawerqanki, chaypata. 28Paykunaqa ruwarqanku imatachus Qan qallariymantapachaña wakicherqanki atiyniykiwan, munayniykiman jina kanampaj, chayta. 29Kunanqa Señor, qhawariy imaynatachus phiñakuspa, manchachiwasqaykuta. Kunanqa kamachisniykita kallpachay ari, ama manchachikuspa Simi Nisqaykita willanaykupaj, 30atiyniykiwan onqosqas sanoyachisqa kanankupaj. Milagros, jatuchaj t'ukuna rikuchinas ima ruwasqa kachun ajllasqa kamachiyki Jesuspa sutimpi, nispa mañakorqanku creejkunaqa. 31Diosmanta mañakuyta tukusqankutawan, maypichus kasharqanku, chaynej khataterqa. Tukuyninkutaj Espíritu Santowan junt'asqa kaspa, Diospa Simi Nisqanta mana manchachikuspa willarqanku. 32Chay chhika creejkuna uj yuyaylla, uj sonqolla karqanku. Mana pipis nejchu kapuynin paypallata kasqanta, manachayqa tukuy imas tukuyninkojta karqa. 33Apostolesqa imatachus yachasqankuta testigos jina manchay atiywan willasharqanku Señor Jesuspa kawsarimpusqanmanta. Diostaj ashkhata yanapaj tukuyninkuta. 34Paykuna ukhupi mana pipis pisichikojchu, imaraykuchus jallp'asniyojkuna, wasisniyojkuna ima chay kapuyninkuta vendespa, qolqeta apamoj kanku. 35Chay qolqetataj apostolesman jaywaj kanku, paykunataj rak'iraj kanku sapa ujman, maychus pisichikusqankuman jina. 36Jinaqa paykuna ukhupi karqa uj levita José sutiyoj Chipre churumanta. Apostolestaj payta suticharqanku Bernabé, nispa; chayqa niyta munan Sonqochaj. 37Bernabepis jallp'anta vendeytawan, chay qolqeta apamuspa, apostolesman jaywarqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\