HECHOS 5

1Chantá uj runa Ananías sutiyoj, warmin Safirawan uj jallp'ankuta vendellarqankutaj. 2Ananiastaj, warmimpa yachasqan wakin qolqeta pakaykuspa, wakillanta apostolesman aparqa. 3Chantá Pedro payta nerqa: Ananías, imaraykutaj Satanasta sonqoykipi kasunki Espíritu Santoman llullakunaykipaj, vendesqayki qolqemanta wakinta pakaykunaykipaj? 4Manaraj vendeshajtiyki, jallp'aqa qampata karqa. Vendejtiykipis, qampallatataj chay qolqe karqa. Imaraykutaj sonqoykipi yuyarqanki kayta ruwayta? Qanqa mana runasmanchu llullakunki, astawanqa Diosman, nispa. 5Ananiasqa Pedroj nisqanta uyariytawan, wañusqa wijch'ukorqa. Chayta yachajkunataj maytapuni manchachikorqanku. 6Wayna runastaj qayllaykuytawan, Ananiaspa ayanta mayt'uykuspa, jawaman orqhorqanku p'ampamunankupaj. 7Kinsa hora jinaman, Ananiaspa warmin yaykumorqa, mana yachaspa imachus ruwakusqanta. 8Pedrotaj Safirata taporqa: Niway, kay chhika qolqepichu jallp'ata venderqankichej? nispa. Paytaj kuticherqa: Arí, chay chhikapi vendekorqa, nispa. 9Chantá Pedroqa Safirata nerqa: Imaraykutaj qosaykiwan yachachinakorqankichej Señorpa Espiritunman llullakunaykichejpajri? Kunitan kay punkuman chayamushanku qosaykita p'ampamojkuna, kikillantataj qantapis apasonqanku, nispa. 10Chay kikimpi Safiraqa Pedroj ñawpaqempi wañusqa wijch'ukorqa. Waynastaj yaykumuspa, wañusqataña tariparqanku. Ajinamanta paytapis apaspa, qosampa qayllanman p'ampaykorqanku. 11Chantá tukuy Iglesiaqa, tukuy chay imasta uyarejkunawan maytapuni manchachikorqanku. 12Apostolesnejta runas ukhupi ashkha señales, milagros ima ruwakorqa. Tukuy creejkunataj uj sonqolla tantakoj kanku Salomonpa Corredornin nisqapi. 13Waj runasmantaqa mana pipis creejkunawan tantakuyta munajchu kanku; chaywampis runasqa creejkunata allin ñawiwan qhawaj kanku. 14Señorpi creejkunamantaj astawan yapakusharqanku qharis, ajinallataj warmispis. 15Chayrayku runasqa onqosqasninkutapis orqhorqanku callesman, chaypitaj suyachej kanku phulluspi sirisqata, puñunaspi ima, Pedro chaynejta jamushajtin, llanthullampis chayaykunampaj mayqellanmampis. 16Jerusalenmantaj jamorqanku chay qayllapi juch'uy llajtasmanta, onqosqasninkuta apamuspa, millay supaykunaj ñak'arichisqan runastawan. Tukuyninkutaj sanoyasqa karqanku. 17Chantá kuraj kaj sacerdote, paywan kaj saduceosmanta kajkuna ima apostoleswan chhoqonakuspa, maytapuni phiñakorqanku. 18Apostolesta jap'iytawan, carcelman wisq'aykucherqanku. 19Chay tutataj Señorpa ujnin kaj angelnin cárcel punkuta kicharpayarqa, apostolesta jawaman orqhospataj, paykunata nerqa: 20Riychej Temploman, chaypitaj runasman willaychej tukuy kay kawsachej willaymanta, nispa. 21Chayta uyariytawan, apostolesqa q'ayantin sut'iyayta Temploman yaykuspa, yachachiyta qallarerqanku. Chaykama kuraj kaj sacerdoteqa, paywan kajkuna ima wajyacherqanku jatun juntapi israelitasmanta kajkunata, tukuy kurajkunatawan tantakunankupaj. Chantá carcelman soldadosta kacharqanku apostolesta pusarimunankupaj. 22Chay soldadosrí carcelman chayaspa, mana tarerqankuchu apostolesta, kutirimuspataj maychus kasqanta willarqanku. 23Nerqankutaj: Carcelman chayaspa, punkusta sumaj wisq'asqata taripayku, qhawajkunapis punkuspa ñawpaqempi kasharqanku; punkuta kicharispatajrí, mana pitapis chay ukhupi tarerqaykuchu, nispa. 24Chayta uyarispa, Templota qhawajkunaj kamachejnin, kuraj sacerdotes ima mana yachayta atisharqankuchu imapichus chay imas tukukunanta. 25Jinallapi uj runa jamuspa, paykunaman willarqa: Kunan chay carcelman wisq'achisqaykichej runasqa Templopi runasman yachachishanku, nispa. 26Chay kamachejqa soldadosninwan rispa, apostolesta alliyllawan pusarimorqanku, imaraykuchus runasta manchachikorqanku rumiswan ch'anqaykunankumanta. 27Chantá apostolesta jatun juntaman pusaykamojtinku, kuraj kaj sacerdoteqa paykunata tapuyta qallarerqa: 28Manachu qankunata sinch'ita kamacherqayku amapuni chay Jesuspa sutimpi yachachinaykichejta? Kunantaj yachachiyniykichejwan tukuy Jerusalén llajtamanña junt'aykuchinkichej. Qankunaqa astawanraj juchachawayku chay runaj wañuyninmanta. 29Pedrowan, apostoleswan ima kuticherqanku: Diostapuni astawanqa kasunayku tiyan, runasta kasunaykumantaqa. 30Ñawpa tatasninchejpa Diosnenqa Jesusta wañusqamanta kawsarichimorqa, mayqentachus qankunaqa cruzpi chakataspa wañucherqankichej, chayta. 31Diostaj atiyninwan Jesusta aswan jatunman churarqa Kamachej kanampaj, Salvaj kanampajtaj. Diosqa munarqa israelita runas Payman kutirikunankuta, juchasninku pampachasqa kanampaj. 32Noqaykutaj testigos kayku chaymanta, ajinallatataj Espíritu Santopis, pitachus Diosqa qon Payta kasojkunaman, chay. 33Chayta uyariytawan, chay kurajkunaqa mayta phiñarikuspa, apostolesta wañuchiyta munarqanku. 34Jinapi chay juntapi leymanta yachachej uj fariseo, Gamaliel sutiyoj, tukuy runaspa allimpaj qhawasqan, nerqa askamalla apostolesta jawaman orqhonankuta. 35Chantá juntapi kajkunata nerqa: Israelitas, sumajta unanchaychej imatachus kay runaswan ruwanaykichejmanta. 36Yuyarikuychej imaynatachus kay ñawpaj p'unchaykunapi, Teudas nisqa runa rikhurimusqanta. Payqa yuyakorqa may atiyniyoj kasqanta. Chayraykutaj payta kasuspa, tawa pachaj jina runas qhaterqanku. Teudasta wajkuna wañuchejtinkurí, tukuy payta qhatejkuna ch'eqerarqanku, ruwasqantaj manakajman tukuporqa. 37Chay qhepaman, Galileamanta Judasñataj rikhurimorqa, runa yupay kashajtin. Paytapis ashkha runas qhatillarqankutaj, payta wañuchisqankutawantajrí qhatejkunampis kikillantataj ch'eqerarqanku. 38Kunanqa kayta niykichej: Ama ni imanaspalla, kay runasta kacharipuychej. Kay yachachisqanku, ruwasqasninku ima runaspallata kashan chayqa, manakajman tukuponqa. 39Diosmanta kashan chayrí, mana atiwajchejchu paykunata atipayta. Pajtataj Diospa contrampi sayashaj rikhuriwajchej. 40Chantá tukuyninku Gamalielta kasorqanku. Apostolesta wajyaspa, jasut'icherqanku, kamacherqankutaj Jesuspa sutimpi ama parlanankuta. Chaymantataj paykunata kachariporqanku. 41Apostolesrí chay juntamanta llojsispa, mayta kusikorqanku Jesuspa sutinrayku jasut'isqa kasqankumanta. 42Sapa p'unchaytaj mana sayk'uspa Templopi, jinallataj wasimanta wasi purej kanku, Cristo Jesusmanta yachachispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\